Շա­բաթ՝ 18 ­Յու­նո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի տա­րե­կան գա­թա­յի կտրու­մը: «­Մեր փա­փա­քը, «­Հա­մազ­գա­յին»ի ըն­տա­նի­քին գա­թա­յի կտրու­մի միաս­նա­կան հա­ւա­քոյ­թը՝ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, Ատ­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի, պա­րի միա­ւո­րի, երգ­չա­խում­բի եւ թա­տե­րա­խում­բի մաս­նակ­ցու­թեամբ, ար­դէն կը դառ­նայ գե­ղե­ցիկ ա­ւան­դոյթ մը», նշեց Ատ­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Ժագ ­Տա­մա­տեան իր բաց­ման խօս­քին մէջ:
Հա­կիրճ ձե­ւով, անդ­րա­դար­ձաւ «­Սօս-­Վա­նի»ի վար­չու­թեան տա­րե­կան գոր­ծու­նէու­թեան: ­Շա­րու­նա­կեց, ներ­կա­յաց­նե­լով ա­պա­գա­յի ծրա­գիր­նե­րը եւ փա­կեց իր խօս­քը ա­մա­նո­րեայ բա­րե­մաղ­թանք­նե­րով:
Ա­պա՝ օ­րո­ւայ հան­դի­սա­վար ընկ. ­Լո­ւի­զա ­Պօ­ղո­սեան հրա­ւի­րեց Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Յու­լիա­նա ­Մա­նու­կեանը, որ հա­յե­րէն եւ յու­նա­րէն լե­զո­ւով խօ­սե­ցաւ վար­չու­թեան տա­րե­կան ծրա­գիր­նե­րուն մա­սին: ­Յա­ջոր­դա­բար՝ պա­րի ­միա­ւո­րի կող­մէ ընկ. Անդ­րա­նիկ ­Շահ­պա­զեան եւ խմբա­վար ընկ. Մկր­տիչ Գ­րի­գո­րեան անդ­րա­դար­ձան պա­րա­խում­բի եւ «Յ. ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի տա­րե­կան հա­մերգ­նե­րուն: ­Բէմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ հան­րա­ծա­նօթ յու­նա­հայ դե­րա­սա­նու­հի Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեան: Ան՝ յուզ­մուն­քով նշեց որ յա­տուկ պա­տիւ կը զգայ երբ կը գտնո­ւի հայ­կա­կան շրջա­նակ­նե­րու մէջ, խօ­սե­լով նաեւ «Ան­ժել ­Գուր­թեա­նի տետ­րակ­նե­րը» թա­տե­րա­կան կտո­րի յա­ջող ե­լոյ­թին մա­սին ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու մէջ:
Ե­լոյ­թին ներ­կայ էին նաեւ բո­լոր ա­նոնք, ո­րոնք կը հե­տե­ւին «­Հա­մազ­գա­յին»ի հա­յե­րէ­նի դա­սըն­դացք­նե­րուն:
­Գա­թան օրհ­նեց Ա­թէն­քի հո­գե­ւոր հո­վիւ եւ երգ­չա­խում­բի նախ­կին խմբա­վար, Հ­րայր Ա. քհնյ. ­Նի­կո­լեան: ­Նա­խա­տե­սո­ւած էին եր­կու ոս­կի­նակ­ներ: Օ­րո­ւայ բախ­տա­ւոր­նե­րը՝ ընկ. ­Մա­րիամ ­Ճա­մար­տեան եւ ընկ. ­Լիա­նա ­Տէ­հէ­րեան ստա­ցան մէ­կա­կան փայ­տա­գործ զարդ, բե­րո­ւած ­Հա­յաս­տա­նէն: ­Գոր­ծադ­րո­ւե­ցաւ ինք­նա­բուխ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գիր, որ սկսաւ մէ­նա­պա­րով՝ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Կա­րա­պե­տեա­նի կող­մէ, ­Կո­մի­տա­սի «Կ­ռունկ»ի ե­րաժշ­տու­թեամբ: Ա­պա ան ար­տա­սա­նեց ­Գէորգ Է­մի­նի «­Սա­սուն­ցի­նե­րի պա­րը»։ ­Նաեւ, աս­մուն­քե­ցին Ար­միկ ­Պա­րա­զեան՝ ­Պա­րույր ­Սե­ւա­կի «­Քիչ ենք բայց ­Հայ ենք» եւ ­Յաս­միկ ­Թա­թու­լեան՝ ­Մու­շեղ Իշ­խա­նի «Գն­չո­ւի վրա­նը»։ ­Տէր Հ­րայր Ա. քհնյ. եր­գեց «­Հայ­րե­նի լեռ­ներ» ո­գեշն­չող եր­գը։ Ե­րե­կոն ա­ւար­տե­ցաւ Ս­տե­փան ­Թէ­քի­րեա­նի եր­գով ու դաշ­նա­կի ե­րաժշտու­թեամբ, «­Ղա­րա­բաղ», «Եար քո բա­րակ» և «­Պին­կէօլ»։ ­Վարձ­քը կա­տար բո­լո­րին, բա­րի եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ­Նոր ­Տա­րի։

ԹՂԹԱԿԻՑ