­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան 23րդ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ­Ժո­ղո­վէն ետք, որ գու­մա­րո­ւե­ցաւ ­Կի­րա­կի՝ 18 ­Նո­յեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի մէջ, նո­րըն­տիր Շրջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան թիւ 1 շրջա­բե­րա­կա­նով միու­թեան մաս­նա­ճիւղ­նե­րուն թե­լադ­րո­ւե­ցաւ ի­րենց ընդ­հա­նուր ժո­ղով­նե­րը գու­մա­րել՝ յա­ջորդ եր­կա­մեայ նստաշր­ջա­նին ի­րենց նոր վար­չու­թիւն­նե­րը ընտ­րե­լու օ­րա­կար­գով։
Այս­պէս, Ատ­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղը, ի ներ­կա­յու­թեան Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, «­Սօս-­Վա­նի»ի շրջա­նա­ւարտ վար­չու­թեան եւ միու­թեան ան­դամ­նե­րուն, գու­մա­րեց իր ժո­ղո­վը ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 ­Դեկ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս։
­Ժո­ղո­վին բա­ցու­մը կա­տա­րեց շրջա­նա­ւարտ վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Ժագ ­Տա­մա­տեան, որ անհ­րա­ժեշտ բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րը տո­ւաւ ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գե­րուն մա­սին։
Ա­պա, ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին դի­ւան ընտ­րո­ւե­ցան ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Ժագ ­Տա­մա­տեան եւ քար­տու­ղար ընկ. ­Լի­լիթ Ար­զու­մա­նեան։ Անց­նե­լով ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գին գոր­ծադ­րու­թեան, դի­ւա­նը նախ կար­դաց նո­րըն­տիր Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կող­մէ մաս­նա­ճիւ­ղնե­րուն ու ­Պա­րի միա­ւո­րին ու­ղար­կո­ւած թիւ 1 եւ 2 Շր­ջա­բե­րա­կան­նե­րը։
­Թիւ 1 Շր­ջա­բե­րա­կա­նը կը վե­րա­բե­րէր 23րդ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ­Ժո­ղո­վէն ընտ­րո­ւած նո­րըն­տիր Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կազ­մին ու դի­ւա­նին, իսկ թիւ 2ը ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ­Ժո­ղո­վի քո­ւէար­կո­ւած 16 բա­նա­ձե­ւե­րուն, ո­րոնք լրիւ կեր­պով կար­դա­ցո­ւե­ցան՝ ըն­կեր­նե­րը ի­րա­զեկ դարձ­նե­լու հա­մար ի­րենց շրջա­նա­յին գե­րա­գոյն ժո­ղո­վին կող­մէ յա­ռա­ջի­կայ եր­կու տա­րո­ւան հա­մար միու­թեան գոր­ծադ­րե­լի բա­նա­ձե­ւե­րուն ու ո­րո­շում­նե­րու գոր­ծադ­րու­թեան շուրջ։
Ա­պա՝ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը յա­ւե­լեալ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տո­ւին միօ­րեայ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ­Ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գե­րուն ու աշ­խա­տանք­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։ ­Հար­ցում­նե­րուն տրո­ւե­ցան լու­սա­բա­նա­կան լայն բա­ցատ­րու­թիւն­ներ։
Ընկ. ­Ժագ ­Տա­մա­տեան նաեւ ժո­ղո­վա­կան­նե­րը տե­ղեակ պա­հեց ­Կի­րա­կի՝ 9 ­Դեկ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, նոյն ա­կում­բին մէջ, միու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած Ե­րե­ւա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 2800ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տագ­րով հրա­պա­րա­կա­յին ե­լոյ­թին մա­սին, որ պի­տի ընդգր­կէ երգ, նո­ւագ, աս­մունք, ինչ­պէս նաեւ՝ «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Նա­նոր» պա­րա­խում­բի ե­լոյթ։
­Ժո­ղո­վի ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ նոր վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւն։ Ընտ­րուե­ցաւ եօթ­նան­դամ կազմ, որ կը բաղ­կա­նայ հե­տե­ւեալ ըն­կեր-ըն­կե­րու­հի­նե­րէն.- ­Ժագ ­Տա­մա­տեան, Ար­միկ ­Պա­րա­զեան, ­Լիա­նա ­Թէ­հէ­րեան, ­Սե­ւան ­Մա­նո­յեան, ­Գա­րո­լին ­Թու­թու­շեան, Ա­րամ ­Մու­րա­տեան, ­Գէորգ ­Կիւ­լիւ­մեան, ­Լի­լիթ Ար­զու­մա­նեան, Հ­ռիփ­սի­մէ ­Կա­րա­պե­տեան։
­Ժո­ղո­վը վերջ գտաւ վար­չու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած հիւ­րա­սի­րու­թեամբ։

ԹՂԹԱԿԻՑ