­Շա­բաթ՝ 25 ­Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նին մէջ, ի ներ­կա­յու­թեան ­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան լրիւ կազ­մին ու ­Ֆիք­սէն եւ ­Գո­քի­նիա­յէն հա­մազ­գայ­նա­կան­նե­րու, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը՝ յա­տուկ օ­րա­կար­գե­րով։ ­Ժո­ղո­վին կը մաս­նակ­ցէր նաեւ նախ­կին յու­նա­հայ՝ ­Գա­նա­տա ապ­րող ու հիւ­րա­բար Ա­թէնք գտնո­ւող տա­ղան­դա­ւոր գծագ­րիչ ու հա­մազ­գայ­նա­կան ընկ. ­Կա­րօ ­Մար­կո­սեան, որ իր գա­ղա­փար­նե­րով եւ ա­ռա­ջարկ­նե­րով՝ հա­ղոր­դա­կից դար­ձաւ ժո­ղո­վի օ­րո­ւան նիւ­թե­րուն։
Ա­տի­կէի մաս­նա­ճիւ­ղի ժո­ղո­վին բա­ցու­մը կա­տա­րեց վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Ժագ ­Տա­մա­տեան, որ խօ­սե­ցաւ վար­չու­թեան կազ­մա­կերպ­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն, ժո­ղո­վա­կան կեան­քին, գա­ղու­թա­յին կեդ­րո­նա­կան ու շրջա­նա­յին ձեռ­նարկ­նե­րուն վար­չու­թեան մաս­նակ­ցու­թեան, հրա­ւէր­նե­րու ըն­դա­ռաջ­ման մա­սին։ ­Յայտ­նեց, թէ ­Հա­մազ­գա­յի­նի 20րդ­ եւ 21րդ­ ար­տա­կարգ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ­Ժո­ղով­նե­րէն ետք, վար­չու­թիւ­նը զբա­ղե­ցաւ բա­նա­ձե­ւե­րով ու Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կող­մէ վար­չու­թեանց յղո­ւած կա­նո­նագ­րա­յին հար­ցե­րով։
­Վար­չու­թեան գլխա­ւոր աշ­խա­տանք­նե­րէն ե­ղան՝ հի­նէն ե­կող միու­թեան ան­դա­մա­ցանկ­նե­րու յստա­կա­ցու­մը, ան­դա­մա­տուր­քի գան­ձու­մը եւ նոր ան­դամ­նե­րու ներգ­րա­ւումն ու ար­ձա­նագ­րու­թիւ­նը։
­Վար­չու­թիւ­նը նաեւ, ­Կի­րա­կի օր, իր ան­դամ­նե­րով մաս­նակ­ցե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած ֆո­նե­թո­նի տա­րե­կան հան­գա­նա­կու­թեան, ո­րուն կա­տա­րեց նաեւ խորհր­դան­շա­կան նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն մը։
Ընկ. ա­տե­նա­պե­տը եզ­րա­փա­կեց իր խօս­քը՝ անդ­րա­դառ­նա­լով ա­պա­գայ ծրագ­րում­նե­րու, ինչ­պէս յա­ռա­ջի­կա­յին կազ­մա­կեր­պո­ւի­լիք հայ գրա­կա­նու­թեան ու ա­րո­ւես­տի տի­տան­նե­րու յո­բե­լի­նա­կան հրա­պա­րա­կա­յին ե­րե­կո­յի մը։
­Հար­ցում­նե­րու պա­տաս­խա­նե­լէ ետք, խօս­քը փո­խան­ցեց վար­չու­թեան գան­ձա­պահ ընկ. ­Գէորգ ­Կիւ­լիւ­մեա­նին։
Ըն­կե­րը ներ­կա­յա­ցուց միու­թեան գան­ձա­յին պատ­կե­րը եւ ներ­կա­յի նիւ­թա­կան պատ­կե­րը եւ ա­պա­գա­յի նա­խա­տե­սում­նե­րը։
­Վար­չա­կան քար­տու­ղա­րու­հի եւ ան­դամ­ներ՝ ըն­կե­րու­հի­ներ ­Լի­լիթ Ար­զու­մա­նեան եւ Ար­միկ ­Պա­րա­զեան ըն­թեր­ցե­ցին Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կող­մէ ու­ղար­կո­ւած եր­կու գրու­թիւն­ներ, ո­րոնց­մէ ա­ռա­ջի­նը կ­’անդ­րա­դառ­նար 2017ի ա­մա­ռը Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած դէ­պի ­Հա­յաս­տան եւ դէ­պի ­Պել­ճի­քա գոր­ծու­ղում­նե­րու։
Ա­ռա­ջի­նը՝ մեր պա­րա­խում­բի օգ­նա­կան­նե­րէն ընկ. Ար­մի­նէ Մկրտ­չեան, որ մաս­նակ­ցե­ցաւ սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան պա­րա­յին 15օ­րեայ դա­սըն­թաց­նե­րու եւ վե­րաո­րա­կա­ւոր­ման բարձր մա­կար­դա­կի սե­մի­նա­րի մը, որ իր ան­մի­ջա­կան օգ­տա­կա­րու­թիւ­նը պի­տի ու­նե­նայ մեր պա­րա­խում­բե­րու ա­պա­գայ դաս­տիա­րա­կու­թեան ու գոր­ծու­նէու­թեան։
Երկ­րոր­դը՝ Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած 2օ­րեայ ­Հա­յաս­տան-Սփիւռք 6րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վին, եւ եր­րոր­դը՝ Պ­րիւք­սէ­լի մէջ կա­յա­ցած Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կին կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած Եւ­րո­պա­յի հա­յու­թեան կա­ռոյց­նե­րու 2օ­րեայ 4րդ ­հա­մա­գու­մա­րին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Պել­ճի­քա­յի հա­յու­թեան մայ­րա­քա­ղա­քի կեդ­րո­նա­տե­ղիին ու Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հան­դի­սաս­րահ­նե­րուն մէջ, մաս­նակ­ցու­թեամբ հա­րիւ­րի մօտ հա­մայն­քա­յին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու, եւ ո­րուն ներ­կայ գտնո­ւե­ցան Ար­ցա­խի նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ Ա­րամ Ա., Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նուշ ­Յա­կո­բեան, Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­տո­ւարտ ­Նալ­պան­տեան, Ար­ցա­խի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը՝ եւ­րո­պա­կան կա­ռոյց­նե­րու մօտ, ­Պել­ճի­քա­յի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նը, օ­տար եւ­րոե­րես­փո­խան­ներ, կու­սակ­ցա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, հայ թէ օ­տար կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, մտա­ւո­րա­կան­ներ, դա­սա­խօս­ներ ու միու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։
­Կար­դա­ցո­ւե­ցաւ նաեւ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կող­մէ ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Ըն­կե­րակ­ցու­թեան յա­ռա­ջի­կայ տա­րուան ¥2018ին¤ միու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 90ա­մեա­կի ծրա­գի­րը եւ լսո­ւե­ցան ըն­կեր­նե­րու ա­ռա­ջարկ­նե­րը՝ ա­պա­գայ գոր­ծու­նէու­թեան հե­ռան­կա­րով։
Այ­նու­հե­տեւ, ժո­ղո­վը նոր փու­լի մը մէջ մտնե­լով՝ ցու­ցադ­րո­ւե­ցաւ մօտ 20 վայր­կեան տե­ւո­ղու­թեամբ տե­սաե­րիզ մը՝ ու­ղար­կո­ւած ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան կող­մէ, որ կ­’անդ­րա­դառ­նար ­Լի­բա­նա­նի մէջ հայ կրթա­րան­նե­րու եւ ու­սում­նա­րան­նե­րու կեան­քին (դպրոց-դա­սըն­թացք-գրա­դա­րան-ե­րաժշ­տա­նոց-երգ­չա­խումբ-պա­րա­խում­բեր-գծագ­րա­կան դպրոց-տպա­րան եւ հրա­տա­րակ­չու­թիւն), ո­րու ըն­թաց­քին խօ­սե­ցան խմբա­վար­ներ, պա­րու­սոյց­ներ, ու­սա­նո­ղա­կան Forumի պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, դաս­տիա­րակ­ներ եւ ա­շա­կերտ­ներ, ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան հին եւ նոր վար­չա­կան ան­դամ­ներ։ ­Տե­սաե­րի­զը ծան­րա­ցաւ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ան­մի­ջա­կան հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ առ­նո­ւած ­Պէյ­րու­թի Ն­շան ­Փա­լան­ճեան, ա­պա՝ ­Մե­լանգ­թոն Աս­լա­նեան ճե­մա­րա­նին, հիմ­նա­դիր­նե­րուն՝ ­Լե­ւոն ­Շան­թի եւ ­Նի­կոլ Աղ­բա­լեա­նի, ­Պէյ­րու­թի հայ թատ­րո­նի հիմ­նա­դիր ­Գաս­պար Ի­փէ­կեա­նի եւ եր­կա­րա­մեայ վաս­տա­կա­ւոր բե­մադ­րիչ ­Ժորժ ­Սարգ­իսեա­նի, Ճե­մա­րա­նի տնօ­րէն­ներ ­Սի­մոն Վ­րա­ցեա­նի, ­Մու­շեղ Իշ­խա­նի, ­Գառ­նիկ ­Բա­նեա­նի, Հ­րաչ ­Տաս­նա­պե­տեա­նի, ­Վա­հէ ­Սէ­թեան տպա­րան-հրա­տա­րակ­չա­նի վրայ։
­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տը ժո­ղո­վի ա­ւար­տին խօս­քը փո­խան­ցեց ­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դամ ընկ. ­Վեր­ժին ­Տէր-­Յո­վա­կի­մեա­նին, որ ամ­փոփ կեր­պով ներ­կա­յա­ցուց ­Յու­նաս­տա­նի մէջ գոր­ծող ­Հա­մազ­գա­յի­նի միու­թե­նա­կան կա­ռոյց­նե­րը (Ա­տի­կէ-­Թե­սա­ղո­նի­կէ-­Սե­րէս-Ա­լեք­սանտ­րու­պո­լիս-­Ռո­տոս)։ ­Յայտ­նեց, թէ աշ­խա­տանք կը տա­րո­ւի ա­պա­գա­յին նոր մաս­նա­ճիւ­ղեր հիմ­նե­լու, ինչ որ պի­տի հա­ղոր­դո­ւի իր ժա­մա­նա­կին։
Ընկ. ­Տէր-­Յո­վա­կի­մեան յայտ­նեց, թէ միու­թեան հո­վա­նիին տակ կը գոր­ծեն քա­ռա­ձայն երգ­չա­խումբ, 3 մա­կար­դա­կի պա­րա­խում­բեր, թա­տե­րա­խումբ ու ե­րաժշ­տա­նոց, որ վե­րա­կազ­մա­կերպ­ման ըն­թաց­քի մէջ կը գտնո­ւի։ Ան նշեց, թէ մեր պա­րա­խում­բե­րը ար­ձա­նագ­րո­ւած են ու կ­þան­դա­մակ­ցին UNESCOի պա­րի մի­ջազ­գա­յին CID կազ­մա­կեր­պու­թեան։ Այս կազ­մա­կեր­պու­թեան հա­մար պատ­րաս­տած ենք հա­յե­րէն լե­զո­ւով կա­նո­նագ­րու­թիւն, որ­պէս­զի ա­նոնք կ’օգ­տա­գոր­ծեն ի­րենց հա­մաշ­խար­հա­յին ցան­ցին հա­մար։
­Միու­թեան 5 տար­բեր կա­ռոյց­ներ ու­նին ի­րենց դի­մա­տետ­րը։
Ըն­կե­րու­հին յայտ­նեց, թէ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը պատ­րաս­տած է Ծ­րա­գիր-­Կա­նո­նա­գիր եւ ­Ժո­ղո­վա­վա­րա­կան ­Կա­նոն­ներ, ո­րոնք ի մօ­տոյ պի­տի տպագ­րո­ւին ա­ռան­ձին գրքոյկ­նե­րով, ու պի­տի յանձ­նո­ւին բո­լոր վար­չու­թիւն­նե­րուն ու ան­դամ­նե­րուն։
Ա­ւար­տե­լէ ա­ռաջ իր խօս­քը ամ­փոփ կեր­պով ներ­կա­յա­ցուց՝ 2018ի հա­մար Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կող­մէ նա­խա­պատ­րաս­տո­ւող եր­կու տար­բեր մա­կար­դակ­նե­րու հա­յե­րէն լե­զո­ւի դա­սըն­թացք­նե­րու մա­սին։
­Զե­կոյց­նե­րու ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ ճոխ հիւ­րա­սի­րու­թիւն՝ պատ­րաս­տո­ւած «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ըն­կե­րու­հի­նե­րուն կող­մէ եւ բո­լոր ներ­կա­նե­րը եր­կար մնա­ցին սրահ՝ կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­լով օ­րո­ւան ներ­կա­յա­ցո­ւած նիւ­թե­րուն շուրջ։

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԹՂԹԱԿԻՑ