«­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Պա­րի ­Միա­ւո­րի վար­չու­թիւ­նը ձեզ կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ «­Մա­րա­լօ» եւ «­Նա­նօր» խում­բե­րու փոր­ձե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան հե­տե­ւեալ ձե­ւով.-
«­Մա­րա­լօ» (Գ՛-Դ՛-Ե՛-Զ՛ դա­սա­րան­ներ) «­Զա­ւա­րեան»ի եւ «­Ֆիքս»ի ա­կումբ­նե­րէն ներս ամէն ­Շա­բաթ, ժա­մը 15:30-17:00:
«­Նա­նօր» (միջ­նա­կարգ) «­Զա­ւա­րեան»ի ա­կում­բէն ներս ամէն ­Կի­րա­կի, ժա­մը 17:00-18:30:
­­Յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու հա­մար, հե­ռա­ձայ­նել ընկ. Անդ­րա­նիկ ­Շահ­պա­զեա­նին հե­տե­ւեալ թի­ւին 6971609749:

«ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ»Ի ՊԱՐԻ ՄԻԱՒՈՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ