Հ.Յ.Դ Ա­թէն­քի «Գ. ­Լա­զեան» կո­մի­տէի եւ ­Վի­րո­նա­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան մի­ջեւ գոր­ծակ­ցու­թեան ծի­րէն ներս, ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Նա­նօր» պա­րա­խում­բը, պա­րու­սու­ցու­թեամբ ընկ. Ան­նա ­Պօ­ղո­սեա­նի մաս­նակ­ցե­ցաւ ­Վի­րո­նա­յի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րակ­նե­րէն մէ­կուն վրայ տօ­նա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն եւ պա­րեց ե­րեք հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­յին պա­րեր։
­Կո­մի­տէի ա­նու­նով խօսք ա­ռաւ ընկ. ­Յով­հան­նէս ­Ղա­զա­րեան եւ ներ­կա­յա­ցուց պա­րա­խումբն ու ա­նոր պա­տաս­խա­նա­տուն։ Ն­շենք որ, ե­լոյ­թին մաս­նակ­ցե­ցան նաեւ յու­նա­կան պա­րա­խում­բեր եւ երգ­չա­խում­բեր, իսկ ներ­կայ ե­ղող բազ­մա­թիւ հան­դի­սա­տես­նե­րը ջեր­մօ­րէն գնա­հա­տե­ցին հայ պա­տա­նի­նե­րու տպա­ւո­րիչ պա­րե­րը։