ՄԱՐԻԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ-ՏԱՄԱՏԵԱՆ
­Հա­մազ­գա­յի­նի թղթա­կից

«­Նա­յի­րի» (­Զէվ­ղո­լա­թիօ)

­Յու­նի­սի 17-18ը «­Զէվ­ղո­լա­թիո­յի հո­գե­ւոր տա­նիք» պա­րի եւ ե­րաժշ­տու­թեան 27-րդ ­մի­ջազ­գա­յին «Է­լէն ­Լի­միա­տի» փա­ռա­տօ­նին մաս­նակ­ցեց ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Նա­յի­րի» պա­րա­խում­բը։
­Յու­նի­սի 17-ի ա­ռա­ւօ­տեան մաս­նա­կից­նե­րը ճամ­բայ ե­լան դէ­պի ­Կորն­թո­սի ­Զէվ­ղո­լա­թիօ գիւ­ղը՝ ա­ւան­դա­կան ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րե­լու փա­ռա­տօ­նին։ Ե­րե­կո­յեան, «Բ­րա­հա­մի» փակ մար­զաս­րա­հում, տե­ղի ու­նե­ցաւ ներ­կա­յա­ցու­մը, որ­տեղ «­Նա­յի­րի»ն ­հան­դէս ե­կաւ չորս պա­րե­րով՝ «­Շա­լա­խօ», «­Մո­կաց հարս­ներ», «­Շի­րա­կի», «Ար­ցախ»։ ­Փա­ռա­տօ­նին մաս­նակ­ցում էին նաեւ Վ­րաս­տա­նի «­Կով­կաս» մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նը եւ տե­ղա­կան միու­թե­նա­կան խում­բեր։ Իբ­րեւ հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի դես­պան սփիւռ­քում, ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Նա­յի­րի» պա­րա­խում­բը մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ եւս մէկ բե­մում, նոր շնչով ու ա­ռա­քե­լութ­յամբ ներ­կա­յաց­րեց հայ­կա­կան պա­րը, ե­րաժշ­տու­թիւ­նը, ա­ւան­դոյթ­նե­րը ­Զէվ­ղո­լաթիո­յի պա­րի եւ ե­րաժշ­տու­թեան 27-րդ ­մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նի ջերմ մթնո­լոր­տի մէջ։

«­Նա­նոր» (Փ­րե­վե­զա)

­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի շող­շո­ղա­ցող դրօշ­նե­րի ներ­քոյ ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Նա­նոր» պա­րա­խում­բը եր­կու օր շա­րու­նակ հայ­կա­կան պարն ու մշա­կոյ­թը ներ­կա­յաց­րեց ­Յու­նաս­տա­նի Փ­րե­վե­զա քա­ղա­քի «ԱՅԼԱ» պա­րի եւ մշա­կոյ­թի 20-րդ ­մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նի շրջա­նակ­նե­րում։
­Ծո­վե­զե­րեայ քա­ղա­քի կեդ­րո­նի նրբանցք­նե­րով, զբօ­սաշր­ջա­յին վայ­րե­րով մաս­նա­կից հինգ երկր­նե­րի կող­քին թե­ւա­ծում էր հայ­կա­կան պարն ու մշա­կոյ­թը՝ ար­ժա­նա­նա­լով տե­ղա­ցի­նե­րի եւ զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րի հիաց­մուն­քին։
­Հա­մա­ճա­րա­կի պատ­ճա­ռով կար­ճա­տեւ դա­դա­րից յե­տոյ այս տա­րի նշւում էր Փ­րե­վե­զա­յի Ա­ւան­դա­կան պա­րե­րի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նի յո­բե­լե­նա­կան 20-ա­մեա­կը։ 2001թ.-ից մինչ օրս ա­մէն ա­մառ ար­տա­սո­վոր կեր­պով զարկ է տրո­ւել գու­նեղ, աշ­խոյժ ու խան­դա­վառ բազ­մամ­շա­կոյթ ռիթ­մե­րին։ Աշ­խար­հի տար­բեր ծայ­րե­րից ժպտա­ցող դէմ­քեր քա­ղա­քի ծա­ռու­ղի­նե­րում, հրա­պա­րակ­նե­րում եւ հա­սա­րա­կա­կան վայ­րե­րում շքեր­թում էին յա­ւեր­ժա­կան, ա­ւան­դա­կան պա­րե­րով։
«­Փա­ռա­տօ­նը, որ վե­րա­նո­ւա­նո­ւել է «ԱՅԼԱ» նշա­նա­կում է «ոչ նիւ­թա­կան»։ Ն­պա­տակն է՝ պահ­պա­նել եւ վեր հա­նել ոչ նիւ­թա­կան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թիւ­նը՝ շեշ­տը դնե­լով եւ կենտ­րո­նա­նա­լով յատ­կա­պէս պա­րի եւ պա­րա­յին ժա­ռան­գու­թեան վրայ», փա­ռա­տօ­նի բաց­ման խօս­քի մէջ նշեց հա­ղոր­դա­վա­րը։
­Կիպ­րո­սի, ­Յու­նաս­տա­նի, ­Հա­յաս­տա­նի, ­Սեր­պիա­յի եւ Ե­գիպ­տո­սի պա­րա­յին խմբե­րի մաս­նակ­ցու­թեամբ հան­դի­սա­տե­սը հա­ղոր­դա­կից դար­ձաւ ոչ նիւ­թա­կան մշա­կու­թա­յին բա­րիք­նե­րին՝ սո­վո­րոյթ­ներ, ա­ւան­դոյթ­ներ, երգ, պար, ե­րաժշ­տու­թիւն։ Խ­թա­նե­լով ա­ւան­դոյթ­նե­րի փո­խա­դարձ ճա­նա­չե­լիու­թիւ­նը՝ փա­ռա­տօ­նը նաեւ ժո­ղո­վուրդ­նե­րի մի­ջեւ հա­մե­րաշ­խու­թեան ու­ղերձ է կրում։ ­Մաս­նա­կից պա­րա­յին խմբե­րը ներ­կա­յաց­րե­ցին ի­րենց երկ­րի պա­րե­րը եւ մշա­կոյ­թը, ո­րոնք ընդգր­կո­ւած են ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ոչ նիւ­թա­կան ժա­ռան­գու­թեան պա­րե­րի ցան­կում։
Ինչ­պէս նշում են աղ­բիւր­նե­րը՝ փա­ռա­տօ­նը նաեւ հա­սա­րա­կա­կան-մշա­կու­թա­յին դեր ու ազ­դե­ցու­թիւն ու­նի հա­մայն­քի վրայ։ Խ­թա­նում է զբօ­սաշր­ջու­թիւ­նը, ճա­նա­չո­ղու­թիւ­նը, ամ­րապն­դում է հան­րա­յին հա­մախմ­բո­ւա­ծու­թիւ­նը, ա­պա նաեւ ինք­նու­թիւ­նը՝ ծա­նօ­թա­նա­լով այլ մշա­կոյթ­նե­րին, նրանց սո­վո­րոյթ­նե­րին եւ ա­ւան­դոյթ­նե­րին:
«ԱՅԼԱ» պա­րի եւ մշա­կոյ­թի 20-րդ ­մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը այս տա­րի տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նի­սի 22-ից 26-ը Մ­շա­կոյ­թի եւ սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թեան հո­վա­նու ներ­քոյ եւ նիւ­թա­կան ա­ջակ­ցու­թեամբ՝ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի եւ Փ­րե­վե­զա­յի պա­րա­յին ա­կում­բի:
­Բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը մեկ­նար­կեց ­Մի­թի­կա գիւ­ղում։
­Յու­նի­սի 23-ին՝ Ա­ւան­դա­կան պա­րե­րի հա­մայ­նա­պատ­կեր «Եա­նիս ­Ռի­ցոս» պար­տե­զի թատ­րո­նում, որ­տեղ ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Նա­նոր»ը հան­դէս ե­կաւ ե­րեք պա­րե­րով՝ «Ցն­ծու­թիւն», «­Նի­նօ», «­Փա­փու­ռի»։ ­Ներ­կայ էր Փ­րե­վե­զա­յի քա­ղա­քա­պետ ­Նի­քո­լաոս ­Գեոր­գա­կո­սը, որ իր ող­ջոյ­նի խօսքն ուղ­ղեց ներ­կա­նե­րին, ա­պա ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին միա­ցաւ թատ­րո­նի հրա­պա­րա­կում շուրջ­պար բռնած հան­դի­սա­կան­նե­րին։ ­Կի­րա­կի՝ ­Յու­նի­սի 24-ին, պա­րա­յին խմբե­րը «­Քա­ղա­քը վեր-վար» խո­րագ­րի ներ­քոյ շքեր­թի ե­լան բա­ցօ­թեայ, ծո­վափ­նեայ զբօ­սա­վայ­րի նրբանցք­նե­րով։ Ա­պա դա­դար­նե­րին, ի­րենց հան­գիս­տը վա­յե­լող զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րին ներ­կա­յաց­րե­ցին պա­րեր եւ ա­ւան­դոյթ­ներ ոչ նիւ­թա­կան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցան­կից։
­Քա­ղա­քը պա­րում էր բազ­մամ­շա­կոյթ…
Այս­տեղ յատ­կա­պէս կ’ու­զեմ ընդգ­ծել զբօ­սաշրջիկ­նե­րի հիաց­մունքն ու ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րը, հե­տաքրք­րո­ւա­ծու­թիւ­նը հայ­կա­կան պար ու մշա­կոյ­թով, ա­պա նաեւ «­Նա­նո­րի» մեր պա­տա­նի­նե­րի կամ­քը, պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւնն ու խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը։ Շ­քեր­թի ըն­թաց­քում շուրջ եր­կու ժամ ան­դա­դար պա­րու­սոյց Ան­նա ­Պօ­ղո­սեա­նի ղե­կա­վա­րու­թեամբ «­Նա­նոր»ը ցու­ցադրեց հայ­կա­կան պարն ու մշա­կոյ­թը՝ ի­րար յա­ջոր­դե­լով մաս­նա­կից հինգ խում­բե­րի հետ։ Ա­պա հաս­նե­լով կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րակ խում­բե­րին մայ­րե­նի լե­զո­ւով խօսք ուղ­ղե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն տրո­ւեց, որ ներ­կա­յաց­նեն ի­րենց ազ­գա­յին մշա­կոյ­թի եւ ա­ւան­դոյ­թի տար­րե­րը։ ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Յու­նաս­տա­նի պա­րա­խում­բի ան­դամ ­Ռո­զի­նա ­Տա­մա­տեան ներ­կա­յաց­րեց հայ­կա­կան ա­ւան­դա­կան «­Քո­չա­րի»ի մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­ներ, որ­պէս ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ոչ նիւ­թա­կան ժա­ռան­գու­թեան ցան­կում ընդգր­կո­ւած պար եւ կեն­դա­նի մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թիւն։ Եւ վեր­ջում «­Նա­նոր»ի մեր պա­տա­նի­նե­րը, թէեւ եր­կար ճա­նա­պար­հից ար­դէն իսկ վերք ե­ղած եւ ցա­ւոտ ոտ­քե­րով՝ ան­նա­հանջ ու անն­կուն ո­գիով, ձեռք ձեռ­քի, ուս ու­սի պա­րե­ցին հայ­կա­կան ՔՈՉԱՐԻՆ՝ եւս մէկ ան­գամ հիաց­նե­լով ներ­կա­նե­րին եւ ար­ժա­նա­նա­լով բուռն ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րի։
­Փա­ռա­տօ­նը շա­րու­նա­կո­ւեց մին­չեւ ­Յու­նի­սի 26-ը՝ Փ­րե­վե­զան դարձ­նե­լով կեն­դա­նի մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան պա­րի եւ մշա­կոյ­թի հան­դիպ­ման կեդ­րոն։