Համազգայինի «Մ­տա­մարզ»ը

0
59

­Հա­մազ­գա­յի­նի դաս­տիա­րակ­չա­կան խա­ղե­րու բա­ժան­մուն­քը ու­րա­խու­թեամբ կը տե­ղե­կացնէ, որ իր պատ­րաս­տած նո­րա­գոյն խաղ-յա­ւե­լուա­ծը՝ «Մ­տա­մարզ»ը, ար­դէն իսկ հա­սա­նե­լի է՝ անվ­ճար, iOS եւ Android հա­մա­կար­գե­րով բա­նող բո­լոր հե­ռա­ձայն­նե­րուն եւ թապ­լէթ­նե­րուն հա­մար։
«Մ­տա­մարզ»ը մտքե­րը մար­զող, ընդ­հա­նուր զար­գաց­ման գի­տե­լիք­նե­րը հարս­տաց­նող, բազ­մաբնոյթ հար­ցում­նե­րով հե­տաքրք­րա­կան տե­ղե­կու­թիւն­ներ ու­սու­ցա­նող, ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով մա­տու­ցո­ւած մրցում-խաղ մըն է, որ օգ­տա­կա­րը հա­ճե­լիին միա­խառ­նե­լով, ար­դիւ­նա­ւէտ ժա­մանց կ­’ա­պա­հո­վէ 10 տա­րե­կա­նէն սկսեալ բո­լո­րին հա­մար։
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն՝ ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Թո­րոն­թո­յի «Գ­լա­ձոր» մաս­նա­ճիւ­ղին եւ փոք­րիկ­ներ ­Թիլ­տա եւ Ա­ւագ ­Սանտ­րիք­նե­րուն, ո­րոնց նիւ­թա­կան ա­ջակ­ցու­թեան շնոր­հիւ կա­րե­լի ե­ղաւ պատ­րաս­տել սոյն խա­ղը։

­Ներ­բեռ­նե­ցէ՛ք «Մ­տա­մարզ»ը, եւ ար­դիւ­նա­ւո­րե­ցէ՛ք ձեր ժա­ման­ցը։
www.mdamarz.com
#Hamazkayin #HamazkayinCentral #Mdamarz #Game #Application #App #MobileApp #Gaming #Trivia #Մ­տա­մարզ #­Հա­մազ­գա­յին #iOS #Android #խաղ