­Հայ­կա­կան թատ­րո­նը, հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի կա­րե­ւոր մաս է կազ­մում: Այն կրթա­կան մեծ նշա­նա­կու­թիւն ու­նի, նա մա­նա­ւանդ մա­նուկ­նե­րի զար­գաց­ման գոր­ծում: ­Յու­նա­հայ հա­մայն­քը ու­նի այս ո­լոր­տի զար­գաց­ման եւ պահ­պան­ման կա­րի­քը: Եւ այս հար­ցում իր քայ­լերն է սկսել ար­դէն մեզ քաջ ծա­նօթ մշա­կու­թա­յին անկրկ­նե­լի ծրագ­րեր նա­խա­ձեռ­նող եւ ի­րա­կա­նաց­նող`­Հա­մազ­գա­յի­նի Ատ­տի­կէի «­Սօս ­Վա­նի» վար­չու­թիւ­նը:
­Շատ կարճ ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծում, ըն­դա­մէ­նը 2 ամ­սում պատ­րաս­տե­ցին շատ գե­ղե­ցիկ, հե­քիա­թա­յին, հայ­կա­կան, ման­կա­կան ա­մա­նո­րեայ ներ­կա­յա­ցում, ո­րը մեծ ար­ձա­գանգ ստա­ցաւ հայ­կա­կան հա­մայն­քի կող­մից: ­Ներ­կա­յաց­ման գա­ղա­փա­րի հե­ղի­նակ, բե­մա­կա­նաց­ման հե­ղի­նակ եւ բե­մադ­րիչն էր ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Կա­րա­պե­տեա­նը: ­Սա ար­դէն նրա թո­ւով երկ­րորդ ման­կա­կան ներ­կա­յա­ցումն էր, ո­րը նոյն­պէս սի­րո­ւեց մեր հան­դի­սա­տե­սի կող­մից:
­Ներ­կա­յաց­ման հիմքն էր` բա­րու­թիւ­նը, կա­մե­ցո­ղու­թիւ­նը, ըն­կե­րու­թիւ­նը, ո­րոնք բա­ւա­կան պա­կա­սում է մեր ա­ռօ­րեա­յում: Եւ այս ա­մէ­նը հա­գե­ցած էր հիւ­մո­րով, պա­րով, եր­գե­րով եւ ու­րախ տե­սա­րան­նե­րով:
­Ներ­կա­յա­ցու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նո­ւա­րի 15-ին ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կումբ «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հում: ­Դահ­լի­ճը լե­ցուն էր ման­կա­կան ժպիտ­նե­րով:
­Բե­մում էին «­Քաջ ­Նա­զար» ներ­կա­յաց­ման, մեզ ար­դէն յայտ­նի մա­նուկ դե­րա­կա­տար­նե­րի մի մասն, ընդգր­կո­ւած նոր դե­րա­կա­տար­նե­րով:
­Դե­րե­րում էին` ­Ներ­սէս Չ­թէ­յեան, ­Ռի­տա ­Բաղ­դա­սա­րեան, Ար­մե­նու­հի ­Գա­զա­րեան, ­Մե­լի­նէ ­Մալ­տո­զեան, ­Գէորգ ­Ճի­նէ­ճեան, ­Ռո­բերտ Մկրտ­չեան, ­Յա­րութ Չ­թէ­յեան, ­Ճե­սի­քա ­Ճի­նէ­ճեան, ­Մո­նի­քա ­Մալ­տո­զեան: Իսկ կա­ղանդ պա­պի­կի դե­րը ստանձ­նեց նո­ւի­րեալ ըն­կեր Հ­րաչ Ար­զու­մա­նեանր: ­Բե­մա­կա­նաց­ման հե­ղի­նակ Հ­ռիփ­սի­մէ ­Կա­րա­պե­տեա­նը ե­րե­խա­նե­րին ծա­նօ­թաց­րեց բե­մա­կան ա­րո­ւես­տի հմտու­թիւն­նե­րին, բե­մա­կան կե­ցո­ւած­քին եւ յու­զում­նե­րի ճիշդ եւ տե­ղին ար­տա­յայտ­ման հմտու­թիւն­նե­րին:
­Բե­մի ձե­ւա­ւոր­մա­նը (զար­դա­րան­քին) մաս­նակ­ցե­ցին ­Հա­մազ­գա­յի­նի վար­չու­թեան բո­լոր ան­դամ­նե­րը՝ բե­մի նկա­րիչ` Ա­րամ ­Մու­րա­տեան, զար­դա­րանք եւ ձե­ւա­ւո­րող­ներ` ­Գէորգ ­Կիւ­լիւ­մեան եւ ­Սե­ւան ­Մա­նո­յեան։ Եւ այս ա­մէ­նը ի­րա­կա­նա­ցո­ւեց վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ­Լի­լիթ Ար­զու­մա­նեա­նի հե­տե­ւո­ղա­կան եւ կազ­մա­կերպ­չա­կան ճիշդ աշ­խա­տան­քի հա­մադ­րու­մին շնոր­հիւ:
Ի հար­կէ չմո­ռա­նանք շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել` ձայ­նա­յին հա­մադ­րող­ներ ­Ճու­լի ­Մա­նո­յեա­նին եւ ­Սի­մոն Ա­սի­պեա­նին, դի­մա­յար­դար ­Լիա­նա ­Նալ­բան­դեա­նին, հա­գուս­տի ձե­ւա­ւո­րող ­Գա­յիա­նէ ­Կա­րա­պե­տեա­նին եւ խօ­սա­փող­նե­րի ու բարձ­րա­խօս­նե­րի տրա­մադ­րող ­Կա­րօ ­Պար­տաք­չեա­նին:
­Մի­ջո­ցա­ռու­մը նո­ւի­րո­ւեց Ար­ցա­խում շրջա­փակ­ման մէջ գտնո­ւող ե­րե­խա­նե­րին:
Ողջ հա­մայ­քի ա­նու­նից շնոր­հա­կա­լու­թիւն ենք յայտ­նում մեր վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րին եւ ա­ջակ­ցող բո­լոր ան­ձանց: ­Վար­չու­թեա­նը մաղ­թում ենք նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ:

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԹՂԹԱԿՑՈՒԹԻՒՆ