Չո­րեք­շաբ­թի, 25 Յու­նո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30-ին, Նէոս Գոզ­մոս շրջա­նի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի, «­Թագ­ւոր եւ Ռո­զա Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի Ա­թէն­քի «­Յա­կոբ Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած, ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի կտրում-բաշ­խու­մը, հա­մեստ թի­ւով ան­դամ — ան­դա­մու­հի­նե­րու ներ­կա­յու­թեան:
Յանձ­նա­խում­բին ա­նու­նով բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լէ ետք, ըն­կեր Սեր­գօ Մի­նա­սեան, նախ շնոր­հա­ւո­րեց Նոր Տա­րին, ա­պա մաղ­թեց, որ 2023-ը ըլ­լայ բեր­ի տա­րի մը, մեր բո­լո­րին անձ­նա­կան ու ազ­գա­յին նպա­տա­կա­կէ­տե­րուն ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար:
Յա­ջոր­դա­բար հրա­ւի­րեց Ֆիք­սի հո­գե­ւոր հո­վիւ, ար­ժա­նա­պա­տիւ Տէր Նա­րեկ քա­հա­նայ Շա­հի­նեա­նը օրհ­նե­լու հա­մար ա­մա­նո­րեայ գա­թան: Ար­ժա­նա­պա­տիւ քա­հա­նայ հայ­րը, օրհ­նե­լէ եւ խա­չա­հա­տե­լէ ետք գա­թան, իր սրտա­բուխ բա­րե­մաղ­թանք­նե­րը փո­խան­ցեց ներ­կայ ըն­կեր ըն­կե­րու­հի­նե­րուն, մաղ­թե­լով, որ Նոր Տա­րին բո­լո­րիս հա­մար՝ ա­ռողջ, նպաս­տա­ւոր ու բար­գա­ւաճ տա­րի մը ըլ­լայ:
«­Հա­մազ­գա­յին»ի Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան երգչախումբի յանձնախումբի ներկայացուցիչ ըն­կե­րու­հի Վեր­ժին Կա­րա­պե­տեան վարչութեան բարեմաղթանքները փոխանցեց ներ­կա­նե­րուն տե­ղե­կաց­նե­լով, որ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կոս, հո­վուա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեամբ պի­տի գտնո­ւի Յու­նաստան եւ ի­րեն ի պա­տիւ տե­ղի ու­նե­նա­լիք հան­դի­սու­թեան, ա­ռա­ջար­կո­ւած է մաս­նակ­ցու­թիւ­նը նաեւ «­Յա­կոբ Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բին:
Յա­ջոր­դա­բար՝ Երգ­չա­խում­բին յանձ­նա­խում­բին կող­մէ խօսք առ­նե­լով, ա­տե­նա­պետ ըն­կեր Ա­սա­տուր Ե­զե­կիէ­լեան, իր կար­գին բա­րե­մաղ­թանք­ներ ը­նե­լէ ետք, ը­սաւ՝ որ Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սին Յու­նաս­տան այ­ցե­լու­թիւ­նը, իս­կա­պէս, որ յար­մար ա­ռիթ մըն է «Յ. Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բին բեմ բարձ­րա­նա­լու, սա­կայն նկա­տի առ­նե­լով երգ­չա­խում­բին ներ­կայ վի­ճա­կը, նման քայլ մը ե­թէ ոչ ան­կա­րե­լի, գէթ՝ չա­փա­զանց դժո­ւար պի­տի ըլ­լայ: Այ­սօ­րո­ւան պատ­կե­րը յո­ռե­տես է եւ Քո­րո­նա հա­մա­վա­րա­կին հե­տե­ւան­քով մօ­տա­ւո­րա­պէս ե­րեք տարուան ան­գոր­ծու­թե­նէն ետք, հա­կա­ռակ յանձ­նա­խում­բին տա­րած բո­լոր աշ­խա­տան­քե­րուն, դժբախ­տա­բար չէ յա­ջո­ղո­ւած ա­ռողջ ու ա­պա­գայ խոս­տա­ցող եր­գե­ցիկ խումբ մը մէջ­տեղ բե­րել: Ան­դամ­նե­րու բա­ցա­կա­յու­թիւ­նը զգա­լի է, մա­նա­ւանդ տղոց պա­րա­գա­յին: Ըն­կեր ա­տե­նա­պե­տը վեր­ջա­ցուց իր խօս­քը, ներ­կայ ըն­կեր ըն­կե­րու­հի­նե­րուն պար­զե­լով յանձ­նա­խում­բին մտա­ծում­նե­րը, խոր­քին մէջ վե­րա­կազ­մե­լու եւ վե­րաշ­խու­ժաց­նե­լու հա­մար «­Յա­կոբ Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բը:
Վեր­ջին խօսք առ­նո­ղը ե­ղաւ խմբա­վար, ըն­կեր Մկր­տիչ Գ­րի­գո­րեան, որ իր կար­գին բա­րե­մաղ­թանք­ներ ը­նե­լէ ետք յի­շե­ցուց, որ այ­սօ­րո­ւան նման՝ ճիշդ ե­րեք տա­րի ա­ռաջ տե­ղի ու­նե­ցած էր Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տին ծննդեան 150-ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած երգ­չախմ­բա­յին բա­ցա­ռիկ հա­մեր­գը: Դժ­բախ­տա­բար սա­կայն՝ երգ­չա­խում­բին ներ­կայ յու­սա­հա­տա­կան եւ վհատ պատ­կե­րը, ո­րե­ւէ նմա­նու­թիւն չու­նի այդ օ­րե­րուն իր ու­նե­ցած կայ­տառ եւ խոստմ­նա­լից պատ­կե­րին հետ: Սի­րե­լի ըն­կեր խմբա­վա­րը, ներ­կա­յա­ցուց իր մտա­ծում­նե­րը, երգ­չա­խում­բին ա­պա­գայ աշ­խա­տա­ձե­ւին վե­րա­բե­րեալ, ան­գամ մը եւս յայտ­նե­լով իր պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը, պէտք ե­ղա­ծէն մէկ ա­ւե­լի ժա­մա­նակ տրա­մադ­րե­լու երգ­չա­խում­բին, այդ նա­խա­պայ­մա­նով սա­կայն, որ իր տրա­մադ­րե­լիք այդ յա­ւե­լեալ ժա­մա­նա­կը, խոստմ­նա­լից ար­դիւն­քի մը յան­գի ու պատ­ճառ դառ­նայ գե­ղե­ցիկ եւ ներ­դաշ­նակ ամ­բող­ջու­թիւն մը մէջ­տեղ բե­րե­լու:
«Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի ընկ.հի Յուլիա-նա Մա­նու­կեան տե­ղե­կա­ցուց, որ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սին հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեան ի պա­տիւ տե­ղի ու­նե­նա­լիք հան­դի­սու­թեան, դե­րեւս կա­րո­ղա­նայ մաս­նակ­ցիլ նաեւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի Թեսաղոնիկէի «­Ղա­զա­րոս Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի «­Մա­սիս» պա­րա­խում­բը, ինչ­պէս նաեւ Գո­մո­թի­նիի շրջա­նի՝ «Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան» ան­դամ­նե­րու պա­րա­խում­բը եւ երգ­չա­խում­բը: Մինչ օրս կը քննուին մաս­նակ­ցու­թեան կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը:
Յա­ջոր­դա­բար ձայն տրո­ւե­ցաւ ան­դամ­նե­րուն, ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար ի­րենց անձ­նա­կան միտ­քե­րը եւ ա­ռա­ջարկ­նե­րը: Տե­ղի ու­նե­ցան կար­ծիք­նե­րու փո­խա­նա­կում­ներ եւ շի­նիչ ա­ռա­ջարկ­ներ:Հան­դի­պու­մը իր ա­ւար­տին հա­սաւ, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 10:30-ին:

Ս. Մ.էն