­Համազգայինի Արցախի գրասենեակը՝ Երեւանում «Համազգայինը Արցախի մանուկների կողքին» ծրագրի մեկնարկ

Մա­րիա ­Մար­կո­սեան-­Տա­մա­տեան

­Հա­մազ­գա­յի­նի Ար­ցա­խի գրա­սե­նեա­կը ­Նո­յեմ­բե­րի 5ից իր աշ­խա­տանք­նե­րը ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս շա­րու­նա­կում է ­Հա­մազ­գա­յի­նի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կում (­Մաշ­տո­ցի 37): Գլ­խա­ւոր նպա­տակն է՝ Ար­ցա­խի մա­նուկ­նե­րի հա­մար հո­գե­ւոր-մշա­կու­թա­յին ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մը։ Ար­ցա­խի մի խումբ մա­նուկ­ներ ծրագ­րի շրջա­նակ­նե­րում այ­ցե­լել են Յ. ­Թու­մա­նեա­նի տուն-թան­գա­րան՝ «­Նո­րո­վի բա­ցա­յայ­տե­լու ա­մե­նայն հա­յոց ­Թու­մա­նեա­նի գործն ու կեր­պա­րը. Ն­ման այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը շա­րու­նա­կա­կան են լի­նե­լու: ­Հե­տե­ւէք մեր է­ջին եւ միա­ցէք մեր մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին…», նշել է ծրագ­րի պա­տաս­խա­նա­տու ­Հեր­մի­նէ Ա­ւա­գեա­նը ­Միու­թեան դի­մա­տետ­րի է­ջում (Hamazkayin Artsakh office)։
­Նո­յեմ­բե­րի 9-ին մեկ­նար­կել է «­Հա­մազ­գա­յի­նը Ար­ցա­խի մա­նուկ­նե­րի կող­քին» ծրա­գի­րը՝ Ար­ցա­խից ժա­մա­նա­կա­ւոր Ե­րե­ւան տե­ղա­փո­խո­ւած 4-11 տա­րե­կան ե­րե­խա­նե­րի հա­մար (ե­րե­խա­նե­րի թի­ւը սահ­մա­նա­փակ է): ­Կազ­մա­կերպ­ւում են տար­բեր մշա­կու­թա­յին խմբակ­ներ ու աշխատանք­ներ՝ նպա­տակ ու­նե­նա­լով ա­ռա­ջի­կա­յում ընդ­լայ­նո­ւել նաեւ Ե­րե­ւա­նից դուրս: Ե­րե­խա­նե­րին դա­սա­ւան­դում են Ար­ցա­խի մաս­նա­գէտ­նե­րը:
­Հինգ­շաբ­թի՝ 26 ­Նո­յեմ­բե­րին, ծրագ­րի շրջա­նակ­նե­րում Ար­ցա­խի ե­րե­խա­նե­րը հան­դի­պում են ու­նե­ցել ման­կա­կան հո­գե­բա­նի հետ։ Ինչ­պէս նշել է ծրագ­րի պա­տաս­խա­նա­տու Հ. Ա­ւա­գեա­նը. «Ն­ման հան­դի­պում­նե­րը շա­րու­նա­կա­կան են լի­նե­լու, հան­դի­պե­լու ենք ա­մէն ­Հինգ­շաբ­թի ժա­մը 15:00-ին Ե­րե­ւա­նի գե­ղա­գի­տու­թեան ազ­գա­յին կենտ­րո­նում (հաս­ցէ՝ ­Բայ­րո­նի 1/1): ­Միա­ցէք մեզ, միա­սին յաղ­թա­հա­րենք մեր ե­րե­խա­նե­րի վա­խերն ու յոյ­զե­րը»:
4-11 տա­րե­կան փոք­րիկ­նե­րը նկար­չու­թեան խմբա­կի ժա­մա­նակ նկա­րել են գե­ղե­ցիկ նկար­ներ, ո­րոնք ներ­կա­յա­ցո­ւած են դի­մա­տետ­րի է­ջում՝ «­Միա­ցէք մեզ եւ ձեր փոք­րիկ­նե­րին գոյ­ներ պար­գե­ւէք»:
Ծ­րագ­րե­րը ի­րա­կա­նաց­ւում է ­Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ Ար­ցա­խի Կ.Գ.Մ. նա­խա­րա­րու­թեան եւ Ե­րե­ւա­նի ­Գե­ղա­գի­տու­թեան ազ­գա­յին կենտ­րո­նի։
Ծ­րագ­րի պա­տաս­խա­նա­տու՝ ­Հեր­մի­նէ Ա­ւա­գեան, հա­մա­կար­գող­ներ՝ ­Ռու­զան ­Խա­չատ­րեան, ­Սա­րի­նէ ­Հայ­րի­յեան:
Ն­շենք նաեւ, որ ­Կի­րա­կի՝ 29 ­Նո­յեմ­բե­րին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 19:00-20:00ին «­Հա­մազ­գա­յի­նի» ­Գա­նա­տա­յի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պել էր Ար­ցա­խի ե­րե­խա­նե­րին նո­ւի­րո­ւած հան­գա­նա­կու­թիւն։ ­Ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են ի­րենց նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րը կա­տա­րել հե­տե­ւեալ կայ­քէ­ջի մի­ջո­ցով՝ Hamazkayin.com/donate։

Նիւ­թի աղ­բիւր՝ www.yelaket.am