Ե­րեք­շաբ­թի՝ 21 ­Մարտ 2017ին, կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2ին, ­Յու­նաս­տա­նի Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւն մը հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պան ­Ֆա­տէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի եւ իր կո­ղա­կի­ցին՝ տի­կին Ան­նա ­Չար­չօղ­լեա­նի հետ, Հ. Հ. դես­պա­նա­տան մէջ։ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ըն­կե­րու­հի­նե­րը տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­ցին պրն. դես­պա­նին՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ծրա­գիր­նե­րուն եւ գոր­ծու­նէու­թեան վե­րա­բե­րեալ: Պրն. դես­պա­նը գո­հու­նա­կու­թեամբ իր տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը յայտ­նեց յու­նա­հայ գա­ղու­թի գոր­ծու­նէու­թեան նկատ­մամբ եւ ինք եւս կարգ մը տե­ղե­կու­թիւն­ներ տո­ւաւ դես­պա­նա­տան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն մա­սին: ­Յա­ջոր­դա­բար տե­ղի ու­նե­ցաւ զրոյց, ուր ջերմ ըն­կե­րա­յին մթնո­լոր­տի մէջ կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կո­ւե­ցան եր­կուս­տեք հե­տաքրք­րու­թիւն ներ­կա­յաց­նող հար­ցե­րու շուրջ: Եր­կու կող­մերն ալ ի­րենց պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը յայտ­նե­ցին ի­րա­րու օգ­տա­կար հան­դի­սա­նա­լու եւ ա­ջակ­ցե­լու։ ­Վար­չու­թեան ըն­կե­րու­հի­նե­րը յու­շա­նո­ւէր մը յանձ­նե­ցին պրն. դես­պա­նին ու իր տիկ­նոջ եւ յա­ջո­ղու­թեան լա­ւա­գոյն ­մաղ­թանք­նե­րով հան­դի­պու­մը իր ա­ւար­տին հա­սաւ։

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ Հ. Կ. ԽԱՉԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ