Հաղորդագրութիւն

0
80

Այ­սու ու­րա­խու­թեամբ կը յայտ­նենք ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի մեր ժո­ղո­վուր­դին եւ ի մաս­նա­ւո­րի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ծխա­կան ժո­ղո­վուր­դին¸ թէ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի բարձր տնօ­րի­նու­մով եւ ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի ո­րո­շու­մով¸ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ նշա­նա­կուած է հո­գեշ­նորհ Տ. Եզ­րաս Ա­բե­ղայ ­Թէ­նէ­քէ­ճեա­նը։
Այ­սու­հե­տեւ¸ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կա­նո­նա­ւոր կեր­պով պի­տի կա­տա­րուին։
­Կը հրա­ւի­րենք Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ծխա­կան ժո­ղո­վուր­դը¸ ինչ­պէս միշտ¸ նա­խան­ձախն­դիր բա­րե­պաշ­տու­թեամբ շա­րու­նա­կէ մաս­նակ­ցիլ ե­կե­ղեցա­կան ա­րա­րո­ղու­թեանց եւ քա­ջա­լե­րել հո­գե­ւոր հո­վի­ւին ու հո­գա­բար­ձու­թեան կող­մէ յա­ռաջ տա­րո­ւե­լիք աշ­խա­տանք­ներն ու ծրա­գիր­նե­րը։

­Դի­ւան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի