­Հինգ­շաբ­թի, 5 ­Հոկ­տեմ­բեր 2023-ին, կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան եւ ա­տե­նադ­պիր պրն. ­Նա­զար Ա­ւա­գեան, քա­ղա­քա­վա­րա­կան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւին ­Յու­նաս­տա­նի կրթու­թեան եւ կրօ­նից նո­րան­շա­նակ նա­խա­րար պրն. ­Փիե­րա­քա­քի­սին՝ նա­խա­րա­րու­թեան գրա­սե­նեա­կէն ներս։ Այ­ցե­լու­թեան ներ­կայ ե­ղաւ նա­խա­րա­րու­թեան կրօ­նից ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար պրն. Եոր­ղոս ­Քա­լան­ծիս։
Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան ­Հայ­րը իր շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նե­լով հան­դի­պու­մին հա­մար, Ազ­գա­յին իշ­խա­նու­թեան շնոր­հա­ւո­րանք­նե­րը փո­խան­ցեց պրն. ­Նա­խա­րա­րին, մաղ­թե­լով յա­ջող կրթան­պաստ գոր­ծու­նէու­թիւն, յու­սա­լով որ կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան հետ լաւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը իր օ­րով եւս պի­տի շա­րու­նա­կո­ւին եւ ա­ւե­լի սեր­տա­նան։ ­
Նոյն ձե­ւով, նաեւ յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն եւ գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նեց պրն. ­Քա­լան­ծի­սին, ո­րուն հետ եր­կար տա­րի­նե­րու լաւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն եւ ան­վե­րա­պահ ա­ջակ­ցու­թիւն կայ ինչ կը վե­րա­բե­րի հայ հա­մայն­քին, ի մաս­նա­ւո­րի հայ­կա­կան ա­մէ­նօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րուն հետ առն­չո­ւած նա­խա­րա­րու­թեան բո­լոր հար­ցե­րուն։
Պրն. ­Նա­խարա­րը իր ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց շնոր­հա­ւո­րա­կան խօս­քե­րուն եւ յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­նե­րուն, յայտ­նե­լով որ ծա­նօթ է հայ հա­մայն­քին, այ­ցե­լած է մեր վար­ժա­րան­նե­րը եւ պատ­րաստ է լա­ւա­գոյ­նը տնօ­րի­նե­լու հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն հա­մար։
­Հան­դի­պու­մը ա­ռիթ ե­ղաւ անդ­րա­դառ­նա­լու մեր վար­ժա­րան­նե­րու հետ կա­պո­ւած նիւ­թե­րու, ո­րոնց մա­սին պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան եւ պրն. ­Նա­զար Ա­ւա­գեան մտքե­րու եւ գա­ղա­փար­նե­րու փո­խա­նա­կում կա­տար­ե­ցին յա­ռա­ջի­կա­յին կա­տա­րո­ւե­լիք տնօ­րի­նում­նե­րուն գծով։
Ա­ւար­տին, ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը հրա­ւի­րեց պրն. ­Նա­խա­րա­րը, որ դար­ձեալ այ­ցե­լէ մեր վար­ժա­րան­նե­րը, եւ ին­չու չէ նաեւ հայ­կա­կան ճա­շե­րու տե­սա­կա­նիով սե­ղա­նա­կից ըլ­լայ։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ