­­­Շա­բաթ եւ ­­­Կի­րա­կի, 23 եւ 24 ­­­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ին, ­­­Գո­քի­նիոյ ­­­Զա­ւա­րեան կեդ­րո­նին մէջ գու­մա­րո­ւե­ցաւ ­­­Յու­նաս­տա­նի ­­­Թե­մի Ազ­գա­յին Ե­րես­փո­խա­նա­կան 44-րդ ­ժո­ղո­վը։
­­­Ժո­ղո­վը ըստ էու­թեան քննար­կե­լեէ ետք ըն­թա­ցա­ւարտ Կ­րօ­նա­կան ­­­Ժո­ղո­վի եւ  Ազ­գա­յին ­­­Վար­չու­թեան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, Կ­րօ­նա­կան ­­­Ժո­ղո­վի հա­մար ընտ­րո­ւե­ցան՝
­Գերպ. Տ. ­­­Յով­հան­նէս Ծ. Վրդ. ­­­Սաղտ­ճեան, ­­­Հոգշ. Տ. Ե­ղիա Աբղ. ­­­Մալ­խա­սեան, Արժ. Տ. ­­­Պա­րետ Քհնյ. ­­­Խա­չե­րեան, Արժ. Տ. ­­­Նա­րեկ Քհնյ. ­­­Շա­հի­նեան։
Ազ­գա­յին ­­­Վար­չու­թեան հա­մար ընտր­ո­ւե­ցան՝
Ս­տե­փան ­­­Փա­փա­զան, ­­­Նա­զար Ա­ւա­գեան, ­­­Թագ­ւոր ­­­Յո­վա­կի­մեան¸ Ար­սէն ­­­Գալ­ֆա­յեան¸ ­­­Զա­պէլ Այ­վա­զեան, ­­­Տա­նիէլ Ա­բի­գեան, Ա­նէթ ­­­Բագ­րա­տու­նի, ­­­Շո­ղիկ ­­­Տա­տո­յեան, Ա­նի ­­­Թագ­ւո­րեան։
Առ ի գոր­ծադ­րու­թիւն ­­­Թե­միս կա­նո­նագ­րու­թեան 39-րդ ­յօ­դո­ւա­ծին¸ Ե­րես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վը թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նոր­դի ընտ­րու­թեան օ­րա­կար­գով, ­­­Գերշ. Տ. ­­­Գե­ղամ Ս. Արք. ­­­Խա­չե­րեա­նը միա­ձայ­նու­թեամբ վե­րընտ­րեց ­­­Յու­նաս­տա­նի ­­­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ յա­ռա­ջի­կայ վեց տա­րո­ւան նստաշր­ջա­նի հա­մար։
­Մե­ծի ­­­Տանն ­­­Կի­լի­կիոյ ­­­Վե­հա­փառ ­­­Հայ­րա­պետ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­­­Կա­թո­ղի­կոս, 27 ­­­Սեպ­տեմ­բեր 2023 թո­ւա­կիր հայ­րա­պե­տա­կան գի­րով վա­ւե­րա­ցուց Ա­ռաջ­նոր­դի, ինչ­պէս նաեւ Կ­րօ­նա­կան ­­­Ժո­ղո­վի եւ Ազ­գա­յին ­­­Վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւն­նե­րը։

­Դի­ւան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի