ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

0
29

Ուր­բաթ, 28 Ապ­րիլ 2023-ին ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ազ­գա­յին «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» նա­խակր­թա­րա­նը եւ «­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Պե­տա­կան եւ ­Թո­ւա­յին կա­ռա­վար­ման նա­խա­րար ­Քի­րիա­քոս ­Փիէ­րա­քա­քիս։ Ան դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ գա­ղու­թի կա­ռոյց­նե­րուն կող­մէ եւ մօ­տէն ծա­նօ­թա­ցաւ մեր վար­ժա­րան­նե­րու կրթա­կան կեան­քին։
Որ­պէս շա­րու­նա­կու­թիւն իր կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան, պ. նա­խա­րա­րը Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին ե­րեք վար­ժա­րան­նե­րուն նո­ւի­րեց 10 հա­մա­կար­գիչ, ո­րոնք պի­տի գոր­ծա­ծո­ւին նա­խակր­թա­րան­նե­րու եւ միջ­նա­կար­գի կրթա­կան ծրա­գիր­նե­րու ա­ւե­լի ար­դիւ­նա­ւէտ կա­տար­ման հա­մար։
Այս ա­ռի­թով, Հ.Կ.Խաչի Շրջանային վարչութիւնը եւ Ազգային վարչութեան Ու­սում­նա­կան խոր­հուրդը իրենց խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը կը յայտ­նէ պ. ­Քի­րիա­քոս ­Փիէ­րա­քա­քի­սիս, իր կա­տա­րած կա­րե­ւոր նո­ւի­րա­տուու­թեան հա­մար, ի նպաստ մեր վար­ժա­րան­նե­րուն։

Հ.Կ.Խ. ՇՐՋ. ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
եւ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ