Ուր­բաթ, 3 ­Փետ­րո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան Հ.Կ.Խ.-ի «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նի տ­նօ­րէ­նու­թիւնն ու Ծ­նո­ղա­կան միու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը, ըն­դա­ռա­ջե­լով ստա­ցո­ւած հրա­ւէ­րին, ներ­կայ գտնո­ւե­ցան Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի «Ա­թի­նա Ի­յիա» ա­ռող­ջա­պա­հա­կան եւ մո­լուցք­նե­րու կան­խար­գել­ման հաս­տա­տու­թեան ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի կտրու­մի ա­րա­րո­ղու­թեան:
Ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նի «Ան­տո­նիս Թ­րի­ցիս» սրա­հին մէջ: ­Ներ­կայ էին եւ ող­ջոյ­նի խօս­քե­րով ե­լոյթ ու­նե­ցան ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րար պա­րոն ­Թա­նոս Փ­լեւ­րիս, Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պետ պա­րոն ­Գոս­թաս ­Պա­քո­յան­նիս, Օ­քա­նա հիմ­նար­կու­թեան ա­տե­նա­պետ պա­րոն Ա­թա­նա­սիոս ­Թեո­խա­րիս եւ քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ: Օ­րո­ւան նա­խա­գահն էր «Ա­թի­նա Ի­յիա»-ի ա­տե­նա­պե­տու­հի՝ տի­կին ­Ֆո­թի­նի ­Լէո­պիլ­լա:
­Մեր ­վար­ժա­րա­նը սոյն հաս­տա­տու­թեան հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցա­բար, եւ ի մաս­նա­ւո­րի մաս­նա­գէտ հո­գե­բան տի­կին ­Նա­թա­սա Վ­լու­թող­լո­ւին հետ յա­տուկ ծրա­գիր­ներ կ’ի­րա­գոր­ծէ ա­շա­կեր­տու­թեան եւ ծնող­նե­րուն հա­մար:

Տ­նօ­րէ­նու­թիւն եւ Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թիւն
Հ.Կ.Խ.-ի «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան» ­Միջ­նա­կարգ ­Վար­ժա­րա­նի