ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

0
885

Կի­րա­կի՝ 25 ­Մարտ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. ­Կար­պիս ­Պե­քէ­րէ­ճեան եւ ան­դամ պրն. ­Բիէր ­Պութ­րո­սեան ներ­կայ ե­ղան ­Նէա Զ­միռ­նիի յու­նաց «Ա­յիա ­Ֆո­թի­նի» մայր ե­կե­ղե­ցին եւ մաս­նա­կից դար­ձան ­Յու­նաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան «­Մարտ 25»ի ազ­գա­յին տօ­նի առ­թիւ կա­տա­րո­ւող ­Գո­հա­բա­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան, նա­խա­գա­հու­թեամբ՝ ­Նէա Զ­միռ­նիի յու­նաց մետ­րո­պո­լիտ ­Սի­մէոն Ե­պիս­կո­պո­սին եւ ներ­կա­յու­թեամբ՝ ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պետ պրն. Ս­թավ­րոս ­Ծու­լա­քի­սի եւ քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րուն։
Ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նէն ետք պրն. քա­ղա­քա­պե­տի գլխա­ւո­րու­թեամբ եւ դրօ­շա­կա­կիր­նե­րու եւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի նո­ւա­գա­խում­բի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ՝ պաշ­տօ­նա­կան թա­փօ­րը ուղ­ղո­ւե­ցաւ դէ­պի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի «Էս­թիա» հրա­պա­րա­կը: «Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւո­րի» յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նէն ետք, յա­նուն քա­ղա­քի պե­տա­կան, քա­ղա­քա­կան, մշա­կու­թա­յին, մար­զա­կան եւ բա­րե­սի­րա­կան կա­ռոյց­նե­րուն, տե­ղի ու­նե­ցաւ դափ­նեպ­սա­կի զե­տեղ­մում, ձե­ռամբ՝ պրն. քա­ղա­քա­պե­տին: ­Յա­ջոր­դեց ա­շա­կեր­տա­կան եւ սկաու­տա­կան տո­ղանցք, ո­րուն մաս­նա­կից ե­ղան նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի սկաու­տա­կան խում­բե­րը։
Ա­ւար­տին, պա­տու­րա­կու­թիւ­նը յա­նուն շրջա­նի հա­յու­թեան հո­գե­ւոր եւ ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րուն, շնոր­հա­ւո­րեց ­Սի­մէոն Սր­բա­զան ­Հայ­րը, քա­ղա­քա­պետն ու քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը, ի­րենց հո­գե­ւոր եւ ազ­գա­յին տօ­նին ա­ռի­թով:

­Ծա­նօթ.- ­Վե­րո­յի­շեալ տօ­նին առ­թիւ, ­Խոր­հուր­դը փո­խան դափ­նեպ­սա­կի նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն կա­տա­րեց «­Նէա Զ­միռ­նի»ի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի «Էթ­նի­քի Ս­թէ­ղի» բա­րե­սի­րա­կան հաս­տա­տու­թեան:

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ «Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ» ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ