Կի­րա­կի՝ 29 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, յետ մի­ջօ­րէի ժա­մը 4ին, ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վը լիա­կա­տար իր նիս­տը գու­մա­րեց «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նին մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի։
­Ժո­ղո­վը ծրագ­րա­յին ընդ­հա­նուր աշ­խա­տանք մը կա­տա­րեց կրօ­նա­կան ծի­րէն ներս ք­րիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան, ե­կե­ղե­ցի­նե­րու դպրաց դա­սե­րու վե­րա­նայ­ման, հա­մա­ցան­ցա­յին ձե­ւով քա­րոզ­չա­կան աշ­խա­տան­քի, հո­գե­ւոր լսա­րա­նի եւ այլ յա­րա­կից ծրա­գիր­նե­րու վերաբերեալ։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան Հայ­րը վե­րո­յի­շեալ աշ­խա­տանք­նե­րու ծի­րէն ներս լսեց հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րու կար­ծիք­ներն ու ա­ռա­ջարկ­նե­րը եւ իր մեծ փոր­ձա­ռու­թեան հի­ման վրայ կա­տա­րեց անհրա­ժեշտ նշում­նե­րը։
­Ժո­ղո­վի ա­ւար­տին կրօ­նա­կան դա­սը ո­րո­շեց պատ­րաս­տել եր­կա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան ծրա­գիր մը, ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար ­թե­մի ­Երեսփոխանական ժո­ղո­վին։

ԴԻՒԱՆ ՅՈՒՆԱՀԱՅՈՑ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ