­Շա­բաթ՝ 28 Ապ­րի­լի ե­րե­կո­յեան՝ ­Գա­վա­լա­յի «Եոր­ղոս ­Փավ­լի­տիս» հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ կեդ­րո­նա­կան քա­ղա­քա­կան ձեռ­նարկ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 103րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով։
­Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին եւ ­Գա­վա­լա­յի ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին կող­մէ, ­Գա­վա­լա­յի մարզ­պե­տա­րա­նի գոր­ծակ­ցու­թեամբ։ ­Ձեռ­նար­կը ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ պա­տո­ւե­ցին ե­րես­փո­խան ­Նի­քոս ­Փա­նաեո­թո­փու­լոս, ­Նէա ­Տի­մոք­րա­թիա­յի նախ­կին ե­րես­փո­խան Եոր­ղոս ­Քա­լա­ծիս, յու­նա­կան ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ներ­կա­յա­ցուց­չը ու զօ­րա­բաժ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը։
­Նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի եւ Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րը, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, Ա. ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուրդ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, միջ-թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը եւ այլ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ինչ­պէս նաեւ հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ։
­Հան­դի­սու­թիւ­նը սկսաւ հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան քայ­լերգ­նե­րով։
­Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց ընկ. ­Մա­րի ­Գա­լայ­ճեան։ Ան իր խօս­քին մէջ կարճ պատ­մա­կան մը կա­տա­րեց այն «­Կար­միր ­Կի­րա­կի» օ­րո­ւան՝ ինչ­պէս ը­սաւ, երբ 250 մտա­ւո­րա­կան­ներ ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցան, 1.500.000 հո­գի­ներ սպան­նո­ւե­ցան, այ­րե­ցան կամ ալ խեղ­դո­ւե­ցան ­Սեւ ­Ծո­վի կամ Եփ­րատ գե­տին մէջ։ Անդ­րա­դար­ձաւ ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 100ա­մեա­կին, նաեւ ­Թուր­քիոյ գո­ռո­զա­յին կե­ցո­ւած­քին, որ կը փա­փա­քի մաս կազ­մել Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան, շեշ­տե­լով թէ մեր պայ­քա­րը պի­տի շա­րու­նա­կո­ւի մին­չեւ վերջ։
Ող­ջոյ­նի խօս­քեր ար­տա­սա­նե­ցին՝ ­Հել­լէն ­Խորհր­դա­րա­նի կող­մէ ե­րես­փո­խան պրն. ­Գոս­թան­տի­նոս ­Մոր­ֆի­տիս, ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ տիկ. Ան­նա ­Խա­չատրեան, ­Գա­վա­լա­յի փոխ-մարզ­պետ պրն. ­Թէո­տո­րոս ­Մար­քո­փու­լոս եւ ­Գա­վա­լա­յի քա­ղա­քա­պետ տիկ. ­Տի­միթ­րա ­Ցա­նա­քա։ Օ­րո­ւան դա­սա­խօս, նախ­կին ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար՝ պրն. Էվ­րի­փի­տիս Ս­թի­լիա­նի­տիս, իր փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րը ար­տա­յայ­տեց ­Գո­մո­թի­նիի մէջ մեծ­ցած իր հայ ըն­կեր­նե­րուն մա­սին, միաս­նա­բար բաժ­նե­լով նոյն մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը ա­պա­գա­յի հա­մար, ինչ­պէս նաեւ ­Հա­յաս­տան իր այ­ցե­լու­թեան շուրջ՝ փոխ-նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նով։
­Կա­տա­րեց պատ­մա­կան ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը, անդ­րա­դար­ձաւ ­Թա­յիբ Էր­տո­ղա­նի ռազ­մա­վա­րու­թեան՝ մին­չեւ իր շրջա­պա­տու­մը։
­Վեր­ջաց­նե­լով իր խօս­քը շեշ­տեց, թէ Էր­տո­ղա­նը պէտք է ճանչ­նայ հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րը ու յար­գէ մի­ջազ­գա­յին օ­րէն­քը։
­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան բա­ժի­նը կը պա­րու­նա­կէր ե­րեք եր­գեր տիկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Տա­նիէ­լեա­նի կող­մէ, դաշ­նա­կի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ տիկ. ­Վիո­լէ­թա ­Թօ­փա­լի­տո­ւի եւ ­Գա­վա­լա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­կան լա­րա­յին նո­ւա­գա­խում­բի կող­մէ 2 դա­սա­կան կտոր­ներ՝ ­Մո­ցար­թի եւ ­Շու­պեր­թի։

Զ. Ա.