­Հա­յաս­տա­նի քննչա­կան կո­մի­տէն, մե­ծա­ծա­ւալ քննչա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու շնոր­հիւ, բա­ցա­յայ­տած է կազ­մա­կեր­պո­ւած խում­բի մը կող­մէ մեծ քա­նա­կով թմրա­մի­ջոց­նե­րու ա­պօ­րի­նի շրջա­նա­ռու­թեան ա­րար­քը: Թմ­րա­մի­ջո­ցը մաք­սա­նենգ ճա­նա­պար­հով ­Հա­յաս­տան մտած է ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րէն:
Քնն­չա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու շնոր­հիւ բա­ցա­յայ­տո­ւած է թմրա­մի­ջոց­նե­րու ա­պօ­րի­նի շրջա­նա­ռու­թեամբ զբա­ղող խում­բի ան­դամ­նե­րուն ինք­նու­թիւ­նը, որոնց­մէ մէ­կը կը բնա­կի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ, 2ը՝ ­Հա­յաս­տան:
Քնն­չա­կան կո­մի­տէի զե­կոյ­ցէն կ­՛ի­մա­նանք հե­տե­ւեա­լը. «­Ձեռք բե­րո­ւած փաս­տա­կան տո­ւեալ­նե­րի հա­մա­ձայն՝ Ա.Մ.Ն.ում բնա­կու­թիւն հաս­տա­տած, ազ­գու­թեամբ հայ տղա­մար­դը պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն է ձեռք բե­րել Հ.Հ.ում բնա­կո­ւող իր ման­կու­թեան ըն­կե­րոջ եւ վեր­ջի­նիս ծա­նօ­թի հետ՝ ա­ռանձ­նա­պէս խո­շոր չա­փե­րի թմրա­մի­ջոց ի­րաց­նե­լու վե­րա­բե­րեալ: ­Պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թեան հա­մա­ձայն՝ Ա.Մ.Ն.ում ա­պօ­րի­նի ձեռք է բե­րել ա­ռանձ­նա­պէս խո­շոր չա­փե­րով «­Մե­թամ­ֆե­տա­մին» տե­սա­կի թմրա­մի­ջոց եւ այն ծան­րո­ցի մէջ քո­ղար­կե­լով ու­ղար­կել ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն: Հ.Հ.ում ըն­կերն այն ստա­ցել է եւ ի­րաց­նե­լու նպա­տա­կով փոր­ձել թմրա­մի­ջո­ցով ծան­րո­ցը փո­խան­ցել խմբի միւս ան­դա­մին, սա­կայն յայտ­նա­բե­րո­ւել է:
«­Ձեռք բե­րո­ւած բա­ւա­րար ա­պա­ցոյց­նե­րի հի­ման վրայ, Հ.Հ.ում բնա­կո­ւող 2 քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մե­ղադ­րանք է ա­ռա­ջադ­րո­ւել՝ Հ.Հ. քրէա­կան օ­րէնսգր­քի 266րդ ­յօ­դո­ւա­ծի 3րդ ­մա­սի 1ին եւ 2րդ ­կէ­տե­րով, նրանց նկատ­մամբ որ­պէս խա­փան­ման մի­ջոց է կի­րա­ռո­ւել կա­լա­նա­ւո­րու­մը: Ն­րանց մա­սով քրէա­կան գոր­ծը՝ մե­ղադ­րա­կան եզ­րա­կա­ցու­թեամբ, ու­ղար­կո­ւել է դա­տա­րան:
«­Միա­ժա­մա­նակ քննի­չը ո­րո­շում է կա­յաց­րել՝ Ա.Մ.Ն.ում բնա­կո­ւող տղա­մար­դուն Հ.Հ. քրէա­կան օ­րէնսգր­քի 266րդ ­յօ­դո­ւա­ծի 3րդ ­մա­սի 1ին եւ 2րդ ­կէ­տե­րի, 267.1 յօ­դո­ւա­ծի 4րդ ­մա­սի 1ին կէ­տի յատ­կա­նիշ­նե­րով որ­պէս մե­ղադ­րեալ ներգ­րա­ւե­լու մա­սին: Ն­րա նկատ­մամբ որ­պէս խա­փան­ման մի­ջոց է կի­րա­ռո­ւել կա­լա­նա­ւո­րու­մը եւ յայ­տա­րա­րո­ւել հե­տա­խու­զում: Ն­րա վե­րա­բե­րեալ մասն ան­ջա­տո­ւել է ա­ռան­ձին վա­րոյթ եւ յանձ­նա­րա­րու­թիւն­ներ տրո­ւել ոս­տի­կա­նու­թեան հա­մա­պա­տաս­խան բաժ­նին մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կել՝ հե­տա­խու­զո­ւո­ղին վա­րոյթն ի­րա­կա­նաց­նող մարմ­նին ներ­կա­յաց­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ»: