Հա­յաս­տա­նի մէջ կը նա­խա­տե­սո­ւի կա­ռու­ցել «­Նո­յեան ­Տա­պան» պատ­մամ­շա­կու­թա­յին, գի­տակր­թա­կան հա­մա­լիր: Այդ նպա­տա­կով ստեղ­ծուած է հիմ­նադ­րամ, որ կը կրէ «­Կա­ռու­ցենք ազ­գո­վին» խո­րա­գի­րը:
­Հիմ­նադ­րա­մի հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պե­րու բա­ժի­նէն կը յայտ­նեն, որ կ­՛ա­ռա­ջար­կո­ւի մէկ­տե­ղել «հա­յու­թեան հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը հա­մաշ­խար­հա­յին նշա­նա­կու­թեան այս ձեռ­նար­կը ի­րա­կա­նու­թիւն դարձ­նե­լու հա­մար»:
­Տա­պա­նը պի­տի կա­ռու­ցո­ւի Ա­րա­րա­տին դի­մա­հա­յեաց բար­ձուն­քին վրայ: ­Պի­տի ու­նե­նայ այն տեսքն ու այն չա­փե­րը, ինչ որ նկա­րագ­րո­ւած է Աս­տո­ւա­ծա­շուն­չին մէջ. եր­կա­րու­թիւ­նը 300 կան­գուն (132 մեթր), լայ­նու­թիւ­նը 50 կան­գուն (22 մեթր), բարձ­րու­թիւ­նը 30 կան­գուն (13,2 մեթր): ­Պի­տի կա­ռու­ցո­ւի եր­կաթ-կրա­ձոյ­լէ, ե­րե­սը պի­տի պա­տո­ւի փայ­տով:
«­Տա­պա­նը պի­տի յի­շեց­նէ, որ մարդ­կու­թեան նա­խա­հայ­րե­նի­քը ­Հա­յաս­տանն է: ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ջրհե­ղե­ղէն ետք հա­յոց աշ­խար­հէն սկիզբ ա­ռաւ ա­նոր փրկու­թիւ­նը: Ուս­տի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին, գի­տակր­թա­կան այս հա­մա­լի­րը պի­տի ու­նե­նայ հա­մա­մարդ­կա­յին նշա­նա­կու­թիւն: Ա­նի­կա փաս­տա­ցի պի­տի ըլ­լայ մարդ­կու­թեան իր տե­սա­կին մէջ աշ­խար­հի մէջ ե­ղած միակ սրբա­վայ­րը, որ չ­՛են­թադ­րեր կրօ­նա­կան խտրա­կա­նու­թիւն, ուր կ’իշ­խեն խա­ղա­ղու­թիւնն ու հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թիւ­նը:
«Գտ­նո­ւե­լով ­Հա­յաս­տան՝ իբ­րեւ հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժէք, ան­իկա պի­տի պատ­կա­նի ամ­բողջ մարդ­կու­թեան, պի­տի դառ­նայ ուխ­տա­տե­ղի բո­լոր ազ­գու­թիւն­նե­րու հա­մար»,- ըստ «­Փա­նար­մի­նըն»ի՝ ը­սուած է հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ:
­Տա­պա­նին մէջ պի­տի կա­ռու­ցո­ւին 200 տա­ղա­ւար­ներ, ո­րոնց­մէ իւ­րա­քան­չիւ­րին մէջ պի­տի տե­ղադ­րուին ա­ռան­ձին ազ­գե­րու, ժո­ղո­վուրդ­նե­րու կամ պե­տու­թիւն­նե­րու դրօշ­ներն ու զի­նան­շան­նե­րը, ա­նոնց ազ­գա­յին մշա­կոյթն ար­ժե­ւո­րող տար­բեր ցու­ցանմոյշ­ներ:
­Հա­մա­լի­րը պի­տի ու­նե­նայ նաեւ գոր­ծա­ռա­կան նշա­նա­կու­թիւն. իր 40 ա­ռանձ­նա­սե­նեա­կը պի­տի ա­ռա­ջար­կէ ուխ­տա­ւոր­նե­րուն ու զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րուն: Ա­նոր մէջ պի­տի ըլ­լան թան­գա­րան, պատ­կե­րաս­րահ, գրա­դա­րան: ­Միա­ժա­մա­նակ պի­տի ա­պա­հո­վէ պե­տա­կան-պաշ­տօ­նա­կան գոր­ծա­ռոյթ. ­Պի­տի ու­նե­նայ հա­մա­ժո­ղով­նե­րու դահ­լիճ­ներ, կա­ռա­վա­րու­թեան ըն­դու­նե­լու­թիւն­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ պե­տա­կան նշա­նա­կու­թեան հան­դի­սու­թիւն­նե­րու սրահ­ներ:
Ար­դէն ձե­ւա­ւո­րո­ւած է հիմ­նադ­րա­մի հո­գա­բար­ձու­նե­րու խոր­հուր­դը: ­Ծ­րա­գի­րը պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւի կա­ռա­վա­րու­թեան: ­Հա­մա­պա­տաս­խան հո­ղա­տա­րած­քը յատ­կա­ցո­ւե­լէ ետք, պի­տի սկսին կա­ռոյ­ցի նա­խագծ­ման եւ շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը: