Ազ­գա­յին Վար­չու­թիւնն ու Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը կը ներ­կա­յաց­նեն հա­շո­ւեկ­շի­ռը «Ար­թին Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զի, «Լ. եւ Ս. Յա­կո­բեան» նա­խակր­թա­րա­նի եւ «Ա. եւ Ժ. Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կարգ վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րու, որոնք կա­տարուե­ցան Օ­գոս­տոս 2017էն մին­չեւ Օ­գոս­տոս 2018։

Աշ­խա­տանք­նե­րու ընդ­հա­նուր գու­մա­րը յատ­կա­ցո­ւե­ցաւ Ար­թին Գա­լուս­տեա­նի կտա­կէն, որ շուրջ 100.000 եւ­րօ նո­ւի­րեց մեր ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րուն։

Դռ­նե­րու եւ պա­տու­հան­նե­րու փո­խա­րի­նում 44.353,56 եւ­րօ
(ման­կա­պար­տէզ, նա­խակր­թա­րան եւ միջ­նա­կարգ)

Պատշ­գա­մի եր­կաթ­ներ 850,00 եւ­րօ

Կի­ճե­րու տե­ղադ­րում (մար­մար) 541,53 եւ­րօ

Պա­տե­րու ծե­փում եւ ներ­կա­րարու­թիւն 20.849,22 եւ­րօ

Συστήματα σκίασης 1.993,92 եւ­րօ

Կա­զի տե­ղադ­րում (φυσικό αέριο) 4.252,60 եւ­րօ
(մա­տա­կա­րար­ման աշ­խա­տանք­ներ եւ ծխնե­լոյ­զի տե­ղադ­րում)

Միջ­նա­կար­գի պէտ­քա­րան­ներ 5.986,42 եւ­րօ

Ընդ­հա­նուր գու­մար՝ 78.827,25 եւրօ

Հ. Կ. Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւն — Ազ­գա­յին Վար­չու­թի­ւն