­Սու­րիոյ հա­յա­շատ ­Հա­լէպ քա­ղա­քը, ա­զա­տագ­րու­մէն ետք, հետզ­հե­տէ կը վե­րա­դառ­նայ իր բնա­կա­նոն կեան­քին: ­Ճիշդ է, ա­նի­կա գրե­թէ ամ­բող­ջո­վին ա­ւե­րուած է ու կորսն­ցու­ցած իր նախ­կին վի­ճա­կը, կան ջու­րի, ե­լեկտ­րա­կա­նու­թեան հետ կա­պո­ւած դժո­ւա­րու­թիւն­ներ, սա­կայն ­Հա­լէ­պի վե­րա­շի­նու­թեան ծրա­գիր­նե­րը ար­դէն պատ­րաստ են: Այս մա­սին, ըստ Armenpress.amի, յայտ­նած է ­Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նի ­Հա­լէ­պէն ընտ­րո­ւած պատ­գա­մա­ւոր ­Ժի­րայր ­Ռէ­յի­սեան։
Ան նշած է, որ քա­ղա­քի վե­րա­շի­նու­թեան հա­մար նախ եւ ա­ռաջ պէտք է լաւ պատ­րաս­տո­ւիլ: «­Հա­լէ­պի վե­րա­շի­նու­թիւ­նը ար­դէն իսկ սկսած է, սա­կայն ա­տի­կա օ­րե­րու եւ շա­բաթ­նե­րու հարց չէ»,- ընդգ­ծած է ­Ռէ­յի­սեան:
Անդ­րա­դառ­նա­լով քա­ղա­քի օ­դա­կա­յա­նի վե­րա­գոր­ծարկ­ման՝ պատ­գա­մա­ւո­րը յայտ­նած է, որ ա­նի­կա գրե­թէ պատ­րաստ կա­րե­լի է հա­մա­րել, սա­կայն պե­տու­թիւ­նը ա­մէն ինչ կ­՝ը­նէ՝ օ­դա­կա­յա­նի վե­րա­գոր­ծարկ­ման անվ­տան­գու­թիւ­նը ե­րաշ­խա­ւո­րող պայ­ման­նե­րու ստեղծ­ման ուղ­ղու­թեամբ: Աշ­խա­տանք­նե­րը ըն­թաց­քի մէջ են:
­Ժի­րայր ­Ռե­յի­սեան վստահ է, որ քա­ղա­քի ա­զա­տագ­րու­մէն ետք՝ աշ­խար­հի մէջ սփռո­ւած հա­լէ­պա­հա­յե­րը ան­պայ­ման ետ պի­տի դառ­նան:
Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար ­Ֆիր­տուս ­Զա­քա­րեան այդ գծով յայտ­նած էր, թէ քա­ղա­քի ա­զա­տագ­րու­մէն ետք ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­պաս­տան գտած հա­լէ­պա­հա­յե­րը դեռ չեն շտա­պեր վե­րա­դառ­նա­լու: «Ա­նոնք պար­բե­րա­բար կ­՝այ­ցե­լեն ­Հա­լէպ` ի­րենց ձգած գոյ­քի, սե­փա­կա­նու­թեան մա­սին տե­ղե­կու­թիւն ստա­նա­լու հա­մար, բայց կրկին կը վե­րա­դառ­նան: Այն, ինչ կը կա­տա­րո­ւի ­Հա­լէ­պի մէջ, դեռ հիմք չի տար, որ հա­լէ­պա­հա­յե­րը ­Հա­յաս­տա­նէն եր­թա­լու ո­րո­շում կա­յաց­նեն»,- ը­սած էր նա­խա­րա­րու­թեան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վա­րը՝ ա­ւելց­նե­լով, որ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ, այս պա­հի դրու­թեամբ, կը բնա­կի ա­ւե­լի քան 20 հա­զար սու­րիա­հայ: Այդ թի­ւը չի պակ­սիր, այլ՝ կ­՝ա­ւել­նայ: