ԳՐԻԳՈՐ ԴԱՒԻԹԵԱՆ

Ար­դէն 10 տա­րի ան­ցաւ Հ­րանդ ­Տին­քի սպա­նու­թե­նէն։ ­Հա­կա­ռակ 10 տա­րի տե­ւող դա­տա­կան քաշք­շուք­նե­րուն, տա­կա­ւին կա­րե­լի չե­ղաւ ար­դա­րու­թիւ­նը բա­ցա­յայ­տել, երկ­րոր­դա­կան եւ եր­րոր­դա­կան դե­րա­կա­տար­ներ բան­տար­կո­ւե­ցան, իսկ բուն յան­ցա­գործ­նե­րը կը վա­յե­լեն ա­զա­տու­թիւ­նը։
Հ­րանդ ­Տինք ե­ղաւ այն հե­րո­սը, որ քա­ջա­բար պաշտ­պա­նեց իր գա­ղա­փար­նե­րը ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ ­Հայ ­Դա­տի մա­սին, փոր­ձեց միշտ «ներ­սէն» գրա­ւել բեր­դը, թուրք ժո­ղո­վուր­դին մէջ արթնց­նել ճշմար­տու­թեան գի­տակ­ցու­թիւ­նը՝ ա­նոնց ցոյց տա­լով, որ ի­րա­կա­նու­թիւ­նը բո­լո­րո­վին տար­բեր է թրքա­կան պե­տու­թեան տաս­նա­մեակ­ներ ամ­բողջ հրամ­ցու­ցած թե­զէն։
Ան կը փոր­ձէր թուրք հա­սա­րա­կու­թիւ­նը ա­ւե­լի մօ­տեց­նել ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան, ժո­ղովր­դա­վար ­Թուր­քիոյ մէջ տես­նե­լով ճշմար­տու­թեան բա­ցա­յայ­տու­մը եւ ար­դա­րու­թեան վե­րա­հաս­տա­տու­մը։ ­Թուրք ծայ­րա­յե­ղա­կա­նու­թիւ­նը եւ խոր­քա­յին պե­տու­թիւ­նը չկրցան հան­դուր­ժել ի­րա­կա­նու­թեան բա­ցա­յայ­տու­մը, ո­րով­հե­տեւ ամ­բող­ջու­թեամբ փուլ պի­տի գար ի­րենց կա­ռու­ցած ա­ռաս­պե­լը եւ հա­սա­րա­կու­թիւ­նը պի­տի անդ­րա­դառ­նար, որ ի­րենց այս­պէս ա­սած ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը հիմ­նո­ւած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զոհ գա­ցած մէ­կու­կէս մի­լիոն ան­մեղ­նե­րու ոս­կոր­նե­րուն վրայ։
Հ­րանդ ­Տինք ե­ղաւ Ա­ւե­տա­րա­նի այն ցո­րե­նի հա­տի­կը, որ հո­ղին մէջ մտնե­լով եւ ինք­զինք զո­հե­լով՝ բազ­մա­պա­տիկ բերք տո­ւաւ, ծնունդ տո­ւաւ ա­տոք հաս­կե­րու, մէ­կի փո­խա­րէն ե­րե­սուն, վաթ­սուն եւ հա­րիւր։
Եւ զո­հո­ւած ցո­րե­նի հա­տի­կի ծնած սե­րուն­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն մէկն է ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի ան­դամ ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նը։
­Կա­րօ ­Փայ­լան բազ­մա­թիւ ան­գամ­ներ խորհր­դա­րա­նի ամ­պիո­նէն ե­լոյթ ու­նե­ցած է, քննա­դա­տած է ­Թուր­քիոյ պե­տա­կան մե­քե­նա­յի հա­յա­մերժ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը եւ պատ­մու­թեան նեն­գա­փո­խու­մը։ Ո՞վ չի յի­շեր ան­ցեալ տա­րի իր ու­նե­ցած ե­լոյ­թը, երբ մէ­կիկ-մէ­կիկ ցոյց տո­ւաւ օս­մա­նեան խորհրդա­րա­նի բո­լոր հայ ե­րես­փո­խան­նե­րու նկար­նե­րը՝ ի­րենց ա­նուն­նե­րով հան­դերձ, ը­սե­լով որ ա­նոնք մէկ գի­շե­րո­ւան մէջ ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցան, աք­սո­րո­ւե­ցան եւ գա­զա­նա­բար սպան­նո­ւե­ցան՝ ա­ռանց դա­տի։
­Թուր­քիոյ ­Հան­րա­պե­տու­թեան պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամն էր, որ խորհր­դա­րա­նին մէջ կը լսո­ւէր Գ­րի­գոր ­Զօհ­րա­պի եւ իր ըն­կեր­նե­րուն ա­նուն­նե­րը, այն ­Զօհ­րա­պին, որ իր ճար­տա­սա­նա­կան բա­ցա­ռիկ կա­րո­ղու­թիւն­նե­րով՝ նա­խան­ձը կը գրգռէր իր թուրք պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուն։ Ա­ռա­ջին ան­գամն էր, որ կը բարձ­րա­ցո­ւէին ա­նոնց նկար­նե­րը խորհր­դա­րա­նին մէջ։ Ա­ռա­ջին ան­գամն էր, որ հայ մը կը պար­տադ­րէր, որ­պէս­զի թրքա­կան պե­տու­թիւ­նը յար­գէ հա­յոց Ս. Ծ­նուն­դը եւ ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նին մէջ բարձ­րա­ղա­ղակ կը յայ­տա­րա­րէր.- «Ք­րիս­տոս ծնաւ եւ յայտ­նե­ցաւ, ձե­զի եւ մե­զի մեծ ա­ւե­տիս»…։
­Բայց ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի վեր­ջին ե­լոյ­թը բա­ժա­կը յոր­դե­ցուց եւ պատ­ճառ դար­ձաւ թուրք ե­րես­փո­խան­նե­րու բուռն յար­ձա­կում­նե­րուն, մին­չեւ իսկ պատ­ժա­կան քայ­լով ի­րեն ար­գի­լե­ցին յա­ջորդ 3 նիս­տե­րուն մաս­նակ­ցիլ, ու տա­կա­ւին՝ կարգ մը ան­ձեր պա­հան­ջե­ցին վերջ­նա­կա­նա­պէս զինք հե­ռաց­նել խորհր­դա­րա­նէն։ Ո­րով­հե­տեւ ան ը­սած էր, թէ հա­յե­րը, ա­սո­րի­նե­րը, յոյ­ներն ու հրեա­նե­րը մեծ կո­տո­րած­նե­րու եւ ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­ճա­ռով այս հո­ղե­րէն ար­տաք­սո­ւած կամ տան­ջանք­նե­րու են­թար­կո­ւած են։ ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նին մէջ ար­տա­սա­նո­ւած ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն բա­ռը փաս­տօ­րէն գրգռեց թրքա­կան բնազ­դը։
­Կա­րօ ­Փայ­լան փոր­ձեց շա­րու­նա­կել իր խօս­քը, ը­սե­լով. «­Ժա­մա­նա­կին մենք բնակ­չու­թեան 20 տո­կոսն էինք, այ­սօր 1000-է մէկն ենք։ ­Բան մը ե­կած է հայ ժո­ղո­վուր­դի գլխուն, ես ա­տոր ցե­ղաս­պա­նու­թիւն կ­՚ը­սեմ, դուք ինչ­պէս կ­՚ու­զէք ա­նո­ւա­նե­ցէք։ ­Դուք ա­նուն տո­ւէք, ես ալ ըն­դու­նիմ։ Ես նախ­նի­նե­րուս, պա­պե­րուս գլխուն ինչ ե­կած է շատ լաւ գի­տեմ։ Ե­կէք դուք ա­նոր ա­նու­նը տո­ւէք, ու միա­սին խօ­սինք այդ մա­սին»…։
­Սա­կայն պէտք է գի­տակ­ցինք, որ ­Թուր­քիան այն եր­կի­րը չէ, ուր ճշմար­տու­թիւ­նը ի­րենց որ­ջին մէջ բարձ­րա­ձայն յայ­տա­րա­րե­լով կա­րե­լի է տեղ հաս­նիլ։ ­Կա­րօ ­Փայ­լան շատ տրա­մա­բա­նա­կան բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րով խօ­սած էր նա­խորդ ան­գամ­նե­րուն, եւ իր իւ­րա­քան­չիւր ե­լոյ­թը դրա­կան ազ­դե­ցու­թիւն գոր­ծած էր թուրք հա­սա­րա­կու­թեան մէկ մա­սին վրայ, զա­նոնք մղե­լով այդ հար­ցադ­րում­նե­րուն մա­սին մտա­ծե­լու, պրպտե­լու թէ իս­կա­պէս ի՞նչ ե­ղած էր 1915-ին, ցե­ղաս­պա­նու­թիւն չէր, բայց ի՞նչ էր։ ­Հա­ւա­նա­բար խո­հե­մու­թիւն պի­տի ըլ­լար ա­ռայժմ խու­սա­փիլ հրա­պա­րա­կա­յին կեր­պով ցե­ղաս­պա­նու­թիւն բա­ռի յա­ճա­խա­կի կրկնու­թե­նէն ­Թուր­քիոյ մէջ, ա­ւե­լի նպա­տա­կա­յար­մար պի­տի ըլ­լար նոյն բա­նե­րը ը­սել ա­ռանց այդ բա­ռը գոր­ծա­ծե­լու, ո­րով­հե­տեւ ծայ­րա­յեղ ազ­գայ­նա­կան­նե­րը ա­նօ­թի գայ­լե­րու նման կը սպա­սեն ա­ռի­թի, իսկ մենք այ­սօր պէտք չու­նինք նա­հա­տակ ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի, պէտք չու­նինք 1.500.000+2-ի։ ­Պէտք է ա­ռանց գրգռե­լու կա­րե­նալ «ներ­սէն» պատ­րաս­տել թուրք հա­սա­րա­կու­թիւ­նը, տրա­մա­բա­նա­կան եւ հա­մո­զիչ բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րով զա­նոնք մղե­լով պրպտե­լու ի­րենց պատ­մու­թեան մութ է­ջե­րը։