­Շա­բաթ, 4 ­Մա­յիս 2023-ի, կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 3։30-ին, կրթու­թեան եւ կրօ­նից նա­խա­րա­րու­հի տիկ. ­Նի­քի ­Քե­րա­մէոս այ­ցե­լեց «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րոն, ­Գո­քի­նիա։ ­Տի­կին ­Քե­րա­մէո­սին կ­՚ըն­կե­րա­նար կրօ­նից նա­խա­րա­րու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար պրն. Եոր­ղոս ­Քա­լա­ծիս։ ­Նա­խա­րա­րու­հիին այ­ցե­լու­թեան ներ­կայ էին թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան, Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի ա­տե­նա­պետ Տ. ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան եւ ժո­ղո­վի ան­դամ Տ. ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան դի­ւա­նը՝ ա­տե­նա­պետ պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, փոխ ա­տե­նա­պետ պրն. Ս­տե­փան ­Փա­փա­զեան, ա­տե­նադ­պիր պրն. ­Նա­զար Ա­ւա­գեան եւ Ա­նի ­Թագ­ւո­րեան եւ վար­չու­թեան ան­դամ տիկ. ­Շո­ղիկ ­Տա­տո­յեան, Հ.Յ.Դ ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի ան­դամ­ներ, պրն. ­Սեր­գօ ­Ման­կո­յեան, ­Յա­րու­թիւն Ս­բար­թա­լեան եւ ­Տիգ­րան ­Չի­չէ­քեան,  Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Լի­զա Ա­ւա­գեան, Ու­սում­նա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Լի­զէթ ­Շան­կա­յեան, Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նա­պե­տու­հի տիկ. Ազ­նիւ ­Գաս­պա­րեան, «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի տիկ. ­Հայ­կան ­Մի­նա­սեան, «­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն պրն. ­Բաբ­գէն ­Գա­սա­պեան, «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գի  տնօ­րէ­նու­հի տիկ. Ար­շա­լոյս ­Սափ­րի­չեան։
­Տի­կին ­Քե­րա­մէոս, ա­ռա­ջին հեր­թին, շրջե­ցաւ «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի յար­կէն ներս եւ գնա­հա­տան­քով մատ­նան­շեց վար­ժա­րա­նի մի­ջա­վայ­րին կրթա­կան օ­ճա­խի ջերմ մթնո­լոր­տը ու յատ­կա­պէս հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին նկա­րա­գի­րը։
«­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­պու­մը նա­խա­րա­րու­հիին հետ։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը, բո­լոր ներ­կա­նե­րուն ա­նու­նով ող­ջու­նեց այ­ցե­լու­թիւ­նը, ներ­կա­յաց­նե­լով ա­նոնց հան­գա­մանք­նե­րը։ Սր­բա­զան ­Հայ­րը նկա­տե­լով կրթա­կան եւ կրօ­նից նա­խա­րա­րու­թիւ­նը կա­ռա­վա­րու­թեան էա­կան մար­զե­րէն մէ­կը, դրո­ւա­տի­քով անդ­րա­դար­ձաւ տի­կին նա­խա­րա­րու­հիին պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան շրջա­նին, պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեամբ, ա­չալր­ջու­թեամբ ու մա­նա­ւանդ վճռա­կա­մու­թեամբ կա­տա­րած ի­րա­գոր­ծում­նե­րուն։ Շ­նոր­հա­կա­լա­կան խօս­քե­րով անդ­րա­դար­ձաւ յու­նա­կան պե­տու­թեան կրթա­կան նա­խա­րա­րու­թեան հայ վար­ժա­րան­նե­րուն ցու­ցա­բե­րած կա­րե­ւոր նե­ցու­կին ու ա­ջակ­ցու­թեան հա­մար։ Իր խօս­քին մէջ նաեւ ող­ջու­նեց նա­խա­րա­րու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար պրն. Եոր­ղոս ­Քա­լա­ծի­սին ներ­կա­յու­թիւ­նը, շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քե­րով անդ­րա­դառ­նա­լով ընդհ. քար­տու­ղա­րին, որ միշտ պատ­րաս­տա­կամ է, իր հան­գա­ման­քին տրա­մադ­րած կա­րե­լիու­թեան սահ­ման­նե­րուն մէջ օգ­տա­կար հան­դի­սա­նա­լու մեր վար­ժա­րան­նե­րուն հետ կա­պո­ւած բո­լոր հար­ցե­րուն բար­ւոք կար­գա­ւոր­ման։
­Տի­կին նա­խա­րա­րու­հին, իր կար­գին, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար, յայտ­նե­լով որ նա­խա­րա­րու­թիւ­նը միշտ պատ­րաստ է օ­րէն­քի սահ­ման­նե­րու մէջ ըն­դա­ռա­ջե­լու հայ վար­ժա­րան­նե­րու կա­րինք­նե­րուն եւ ծրա­գիր­նե­րուն։ ­Տիկ. ­Քե­րա­մէոս եւ պրն. ­Քա­լա­ծիս հիւ­րա­սի­րո­ւե­ցան հայ­կա­կան ճա­շա­տե­սակ­նե­րով։
­Հիւ­րա­սի­րու­թեան ըն­թաց­քին, նա­խա­րա­րու­հիին եւ ներ­կա­նե­րուն մի­ջեւ խօ­սակ­ցու­թիւ­նը ըն­թա­ցաւ կրթա­կան նա­խա­րա­րու­թեան դի­մագ­րա­ւած հսկա­յա­կան դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րով եւ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րով հան­դերձ կա­տա­րած ի­րա­գոր­ծում­նե­րուն, ծրա­գիր­նե­րուն ու նաեւ ա­պա­գա­յի հե­ռան­կար­նե­րուն։ Քն­նար­կո­ւե­ցան  նաեւ  հայ վար­ժա­րան­նե­րու  հետ առն­չո­ւած զա­նա­զան հար­ցեր։
Ա­ւար­տին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը  նկա­տե­լով որ յա­ռա­ջի­կայ ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն տիկ. ­Քե­րա­մէոս վե­րընտ­րու­թեան թեկ­նա­ծու­թիւ­նը ա­ռա­ջադ­րած է, յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ա­նոր։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ