Հ.Կ.­Խա­չի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զին հա­մար ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն լե­զո­ւի տի­րա­պե­տող ու­սու­ցիչ-ու­սուց­չու­հի, լիա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով 2024-2025 դպրո­ցա­կան տա­րեշրջա­նէն սկսեալ:
Անհ­րա­ժեշտ նա­խա­պայ­ման՝ ու­նե­նալ ­Ման­կա­վար­ժա­կան (νηπιαγωγός) հա­մալ­սա­րա­նի վկա­յա­կան։
­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան ի­րենց դի­մում­նե­րը ղրկել մի­չեւ 15 ­Մարտ 2024-ին Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի email-ին.- prelacy@otenet.gr
Ուսումնական խորհուրդ