­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նին հա­մար դպրո­ցա­կան ինք­նա­շար­ժի վա­րորդ, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2023-2024 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար:
­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան հե­ռա­ձայ­նել Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նին 2103252067 ժա­մը 10։00-էն մին­չեւ 14։00, կամ ի­րենց դի­մում­նե­րը ու­ղար­կել հա­մա­ցան­ցի մի­ջո­ցաւ հե­տե­ւեալ հաս­ցէին.- prelacy@otenet.gr

Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւն

***

Հայ Կապոյտ Խա­չի «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զին հա­մար օգ­նա­կան, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2023-2024 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար։
­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան հե­ռա­ձայ­նել Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նին՝ 2103252067 ժա­մը 10։00-էն մին­չեւ 14։00, կամ ի­րենց դի­մում­նե­րը ու­ղար­կել հա­մա­ցան­ցի մի­ջո­ցով հե­տե­ւեալ հաս­ցէին.- prelacy@otenet.gr

Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւն