­Վեր­ջին օ­րե­րի լա­րո­ւած, պայ­թիւ­նավ­տանգ ի­րա­վի­ճա­կը հան­գու­ցա­լու­ծե­լու, երկ­խօ­սու­թեան հար­թակ ստեղ­ծե­լու Հ.Յ. ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ջան­քե­րը ե­րէկ յոյս էին ա­ռա­ջաց­րել, որ հնա­րա­ւոր կը լի­նի փոխ-զի­ջու­մա­յին եւ կա­ռու­ցո­ղա­կան լու­ծում­ներ գտնել: ­Մենք ա­մէն ինչ ա­րել էինք կող­մե­րին երկ­խօ­սու­թեան, բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րի բե­րե­լու հա­մար:
­Ցա­ւօք, սկսած գոր­ծըն­թա­ցը, բե­ւե­ռա­ցած մօ­տե­ցում­նե­րի պատ­ճա­ռով, այ­սօր տա­պա­լո­ւեց: ­Բայց նոյ­նիսկ վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րից յե­տոյ մենք շա­րու­նա­կում ենք հա­ւա­տալ, որ ցան­կա­ցած փա­կու­ղա­յին ի­րա­վի­ճա­կում կա­րե­լի է ել­քեր գտնել եւ շտկել կա­ցու­թիւ­նը:
Այս ա­ռու­մով կա­րե­ւոր է, որ բո­լոր կող­մե­րը հաս­կա­նան՝ յաղ­թող­ներ ու պար­տո­ւող­ներ չեն կա­րող լի­նել: ­Հա­սա­րա­կու­թեան եւ պե­տու­թեան շա­հե­րը վեր են ա­մէն ին­չից: ­Կոչ ենք ա­նում բո­լո­րին՝ սթափ գնա­հա­տել ի­րա­վի­ճա­կը, զերծ մնալ ծայ­րա­յե­ղու­թիւն­նե­րից եւ բա­նա­կան ու ի­րա­տե­սա­կան լու­ծում­ներ փնտրել:
Այլ տար­բե­րակ ուղ­ղա­կի գո­յու­թիւն չու­նի: ­Մեզ ոչ ոք հա­կա­ռա­կը չի կա­րող հա­մո­զել:
Իր սկզբուն­քա­յին դիր­քո­րո­շում­նե­րին հա­ւա­տա­րիմ՝ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լու է երկ­խօ­սու­թեանն ուղ­ղո­ւած հե­տե­ւո­ղա­կան ջան­քե­րը:

Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մին