Ատր­պէյ­ճա­նի հա­մընդ­հա­նուր յար­ձա­կու­մի առ­ջեւ կը գտնո­ւինք մեր սահ­ման­նե­րէն ներս։ Ազ­գո­վին կ­’ապ­րինք ան­նա­խա­դէպ ճգնա­ժա­մի այս օ­րե­րը, որ իւ­րա­քան­չիւր հայ ան­հատ դէմ յան­դի­ման կը բե­րէ իր ազ­գա­յին պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն հան­դէպ։
­Պա­տե­րազ­մա­կան վի­ճա­կը կը շա­րու­նա­կէ մնալ թէժ, ա­չա­լուրջ պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն պար­տադ­րե­լով մեր բո­լո­րին։ ­Հա­յաս­տա­նի հա­րա­ւա­յին շրջան­նե­րու՝ ­Գո­րի­սի, ­Ջեր­մու­կի, ­Վար­դե­նի­սի ու ­Սոտ­քի բնա­կա­վայ­րե­րը թի­րախ դար­ձած են Ատր­պէյ­ճա­նի ռմբա­կո­ծում­նե­րուն։ ­Հա­րո­ւա­ծի են­թար­կո­ւած են խա­ղաղ բնա­կա­վայ­րեր եւ ռազ­մա­կան դիր­քեր, զո­հեր ու վի­րա­ւոր­ներ պատ­ճա­ռե­լով։ Ս­պառ­նա­լիք­նե­րը շատ են ու վի­ճա­կը՝ վտան­գա­ւոր։
Ար­ցա­խի ու ­Հա­յաս­տա­նի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն զօ­րա­վիգ կանգ­նե­լու պահն է։ ­Հա­մայն հա­յու­թեան հա­մախմ­բու­մը եւ միաս­նա­կան ջան­քե­րով մեր հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թիւ­նը՝ լա­րո­ւած ու­ժեր կը պար­տադ­րեն։
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը գործ­նա­կա­նօ­րէն աշ­խա­տան­քի ան­ցած է, յու­նա­կան եւ եւ­րո­պա­կան կա­ռոյց­նե­րուն մօտ տե­ղե­կա­տո­ւա­կան ար­շաւ ծա­ւա­լե­լով։
­Թուր­քիա եւ Ատր­պէյ­ճան պէտք է զգան հա­յու­թեան զօ­րա­շար­ժը, որ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան առ­ջեւ միշտ կը ներ­կա­յաց­նէ ի­րենց վայ­րագ յան­ցա­գոր­ծու­թեանց մերկ ե­րե­սը։

­Կի­րա­կի 18 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6.30ին,
հա­մախմ­բո­ւինք Ա­թէն­քի ­Սին­տաղ­մա­յի հրա­պա­րակ 
եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ­կա­կան խաչ­քա­րին առ­ջեւ, 
միաս­նա­կան եւ ու­ժեղ պատ­գամ մը յղե­լով բո­լո­րին

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­դա­տի յանձ­նա­խումբ