­Յու­նիս 15ին յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան այ­ցե­լեց Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն:
Ող­ջու­նե­լով հիւ­րը` սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան բարձր գնա­հա­տեց ­Կո­մի­տասի Ար­քե­պիս­կո­պո­սի մա­տու­ցած հո­գե­ւոր ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րը սփիւռ­քի տա­րած­քին: «­Մարդ, որ ծնած է մեզ հա­մար հո­գա­տա­րու­թեան, սի­րոյ, ջեր­մու­թեան կեդ­րոն հա­մա­րո­ւող ­Սու­րիոյ մէջ, ա­պա՝ մեկ­նած է ­Լի­բա­նան եւ ու­սա­նած ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Դպ­րե­վան­քի մէջ, ըլ­լա­լով տա­ղան­դա­ւոր անձ­նա­ւո­րու­թիւն՝ զբա­ղած է նաեւ ե­րաժշ­տու­թեամբ, ու­սում ստա­ցած է ­Լի­բա­նա­նի եւ­րո­պա­կան ե­րաժշ­տա­նո­ցին մէջ, ա­պա մաս­նա­գի­տա­ցած ե­կե­ղե­ցա­կան ծի­սա­գի­տու­թեան եւ ե­կե­ղե­ցա­կան ճար­տա­րա­պե­տու­թեան մէջ, ստա­ցած հա­մալ­սա­րա­նա­կան կրթու­թեան դոկ­տո­րի աս­տի­ճան: ­Հա­մա­ռօտ, այս­պէս կրնամ ներ­կա­յաց­նել ­Կո­մի­տաս Ար­քե­պիս­կո­պոս Օ­հա­նեա­նը: ­Սա­կայն, նա­խե­ւա­ռաջ, ան մտքի եւ հո­գիի մարդ է, որ ստանձ­նած է մար­դոց ծա­ռա­յե­լու մե­ծա­գոյն ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը, եւ ուր ալ տա­րած են ճա­նա­պարհ­նե­րը, ա­մէ­նուր յար­գանք ու սէր վա­յե­լած է»,- ը­սաւ սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան:
­Նա­խա­րա­րը ընդգ­ծեց նաեւ, որ ­Գե­րաշ­նորհ ­Տէր ­Կո­մի­տաս 1997-2005 թթ. եւ 2012-2016թթ. ծա­ռա­յե­լով իբ­րեւ ­Վե­նե­զո­ւե­լա­հա­յոց հո­գե­ւոր տե­սուչ՝ շունչ ու հո­գի հա­ղոր­դած է վե­նե­զո­ւե­լա­հայ հա­մայն­քին, իր ներդ­րու­մը ու­նե­ցած է ­Վե­նե­զո­ւե­լա­յի կող­մէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման գոր­ծին մէջ: «Այ­սօր ըլ­լա­լով ­Յու­նա­հա­յոց թե­մի կա­թո­ղի­կո­սա­կան փո­խա­նորդ` ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան ա­ւե­լի ծաղ­կուն կը դարձ­նէ յու­նա­հայ հա­մայն­քը, ստեղ­ծո­ւած դժո­ւա­րին ի­րա­վի­ճակ­նե­րու մէջ հա­ւատ կը ներշն­չէ, յոյս կու տայ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, կը նպաս­տէ հա­յա­պահ­պա­նու­թեան, ազ­գա­յին ինք­նու­թեան գի­տակցման»,- նշեց նա­խա­րա­րը:
Ս­փիւռ­քի մէջ հայ­կա­կան ա­րուես­տը տա­րա­ծե­լու, այդ ո­լոր­տէն ներս ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան եւ կա­տա­րո­ղա­կան բարձր վար­պե­տու­թեան եւ իր գոր­ծու­նէու­թեամբ ­Հա­յաս­տան-Ս­փիւռք գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման գոր­ծին մէջ զգա­լի ներդ­րում ու­նե­նա­լուն հա­մար, նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեա­նը պար­գե­ւատ­րեց Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան «­Կո­մի­տաս» շքան­շա­նով:
­Յու­նա­հա­յոց թե­մի ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նոր­դը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան եւ պար­գե­ւին հա­մար: «Սր­տա­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւնս կ’ու­զեմ ար­տա­յայ­տել այս ազ­նիւ եւ ան­մո­ռա­նա­լի ար­ժա­նա­ւո­րու­թեան՝ ­Կո­մի­տա­սի ա­նո­ւան շքան­շա­նով զիս պա­տուե­լու հա­մար։ Ա­ռա­ջին հեր­թին կ’ու­զեմ սրտանց շնոր­հա­ւո­րել սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան այս շէն­քին նոր կայ­քը, կ’ա­ղօ­թեմ, որ այս­տեղ ա­ւե­լի ծաղ­կուն եւ բեղմ­նա­ռատ գոր­ծու­նէու­թիւն ու­նե­նաք ձեր սրտի կա­պին հետ, որ հայ Ս­փիւռքն է։ ­Հա­յաս­տա­նի ի­րա­կա­նու­թեան մէջ, սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը այն ո­գե­ղէն կա­մուրջն է, այն ո­գե­ղէն սրտի ե­րա­կը, որ ­Հայ­րե­նի­քէն դէ­պի Ս­փիւռք եւ փո­խա­դար­ձա­բար Ս­փիւռ­քէն դէ­պի ­Հայ­րե­նիք հաս­նող ա­րիւ­նը, որ կը շրջի, ո­րով­հե­տեւ Ս­փիւռ­քը ա­ռան­ձին գո­յու­թիւն ու­նե­նա­լու ի­մաստ չու­նի։ Ա­յո՛ մենք ա­մէն գնով կը պա­հենք մեր ազ­գա­յին դի­մա­գի­ծը, մե­ծա­պէս կա­րե­ւո­րու­թիւն կու տանք մեր հայ լե­զո­ւի գոր­ծա­ծու­թեան եւ մեր զա­ւակ­նե­րը հա­յօ­րէն կրթե­լու, ուր որ ալ ըլ­լան, բայց այս ա­րեան հե­ղու­մը մայր հայ­րե­նի­քէն դէ­պի իր զա­ւակ­նե­րը այն­քան էա­կան է եւ կեն­սա­կան, որ այս վեր­ջին տաս­նա­մեակ­նե­րուն պէտք է ը­սել, թէ յան­ձին տի­կին Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեա­նի, ան իր գոր­ծը կը կա­տա­րէ ոչ թէ իբ­րեւ պար­տա­կա­նու­թիւն, այլ՝ իր ներ­սէն բխած մղու­մով։
­Հան­դիպ­ման ա­ւար­տին, ­Կո­մի­տաս Սր­բա­զան՝ վե­րա­դառ­նա­լով իր շնոր­հա­կա­լու­թեան զգա­ցում­նե­րուն՝ ը­սաւ սփիւռ­քի նա­խա­րա­րին.- «Ն­կա­տի առ­նե­լով, որ դուք ­Մայր ­Հա­յաս­տա­նի մայ­րու­թիւ­նը կու տաք Ս­փիւռ­քին, ա­մե­նա­մեծ շքան­շա­նը, որ ես կ’ու­զեմ տալ ­Ձե­զի` մայր ­Հա­յաս­տա­նի «մայ­րու­թիւն»ն­ է», եւ սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեա­նին նո­ւի­րեց ­Մա­րիամ Աս­տո­ւա­ծա­ծի­նի սրբա­պատ­կե­րը: