Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քիս հան­դի­պում պի­տի ու­նե­նայ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նին հետ, որ պի­տի ի­րա­գոր­ծո­ւի ­Կի­րա­կի, 13 ­Մար­տին, ­Պոլ­սոյ մէջ։ ­Հան­դի­պու­մին ա­ռի­թով, յոյն վար­չա­պե­տը ճա­շի հիւ­րը պի­տի ըլ­լայ թուրք նա­խա­գա­հի տան մէջ։ Ն­շենք, որ ­Փա­րի­զի գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վէն ետք, յոյն վար­չա­պե­տը պի­տի այ­ցե­լէ ­Յու­նաց տիե­զե­րա­կան պատ­րիար­քու­թիւ­նը, ներ­կայ գտնո­ւե­լու հա­մար յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ Ուղ­ղա­փա­ռու­թեան ­Կի­րա­կիի տօ­նախմ­բու­թեան։
­Սոյն հան­դի­պու­մը յա­տուկ նշա­նա­կու­թիւն կը ստա­նայ, քա­նի որ տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ Ուք­րա­նիոյ տագ­նա­պի ու ստեղ­ծո­ւած նոր ի­րա­կա­նու­թիւն­նե­րու շու­քին տակ, ուր ­Թուր­քիա կը փոր­ձէ ա­ռա­ւե­լա­գոյն շա­հե­րը քա­ղել մի­ջազ­գա­յին տագ­նա­պէն։
­Պէտք չէ ան­տե­սել նաեւ, ինչ­պէս որ յու­նա­կան քա­ղա­քա­կան եւ դի­ւա­նա­գի­տա­կան շրջա­նակ­նե­րը կը նշեն, թէ ան­կախ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցու­մէն, յոյն վար­չա­պե­տը փա­փաք յայտ­նած էր հան­դի­պե­լու թուրք նա­խա­գա­հին հետ։