Մօ­տէն հե­տե­ւե­լով ­Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան ապ­րած ա­հա­ւոր ճգնա­ժա­մին եւ գի­տակ­ցե­լով ­Լի­բա­նա­նի մէջ տի­րող ճնշո­ւած ի­րա­վի­ճա­կին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն եւ գա­ղու­թի Ազ­գա­յին ու ­Միու­թե­նա­կան կա­ռոյց­նե­րը՝ օգ­նու­թեան եւ հա­մե­րաշ­խու­թեան խորհր­դան­շա­կան քայ­լի մը դի­մե­ցին, ներ­քին հան­գա­նա­կու­թիւն մը կա­տա­րե­լով, ուր­կէ գո­յա­ցաւ 10.000 եւ­րո­յի գու­մա­րը, ո­րը պի­տի յանձ­նո­ւի ­Լի­բա­նա­նի «­Քո­րո­նա»ի Ճգ­նա­ժա­մա­յին Շ­տա­պին։ 
­Հան­գա­նա­կու­թեան մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին՝ ­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը իր ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ­նե­րով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի, ­Հա­մազ­գա­յի­նի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւն­նե­րը եւ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը։ 
­Նիւ­թա­կան այս նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւ­նը կու­գայ մա­սամբ միայն թե­թեւց­նե­լու մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն տնտե­սա­կան ճնշո­ւած բե­ռը, պարզ այն հա­ւաս­տիա­ցու­մով թէ ­Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թիւ­նը ա­ռան­ձին չէ եւ մեր բո­լո­րի օգ­նու­թեան ու հո­գա­ծու­թեան կա­րի­քը ու­նի։ 
­Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը, ինք եւս խստօ­րէն են­թար­կո­ւած ըլ­լա­լով տնտե­սա­կան շատ լուրջ սեղ­մում­նե­րու, վեր­ջին 10 տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին, կրնայ լա­ւա­պէս գի­տակ­ցիլ ու ըմբռ­նել մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն ապ­րած անձ­կու­թիւ­նը։ Այս ի­մաս­տով, շեշ­տա­կիօ­րէն կը զգայ ­Լի­բա­նա­նի մէջ ապ­րող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն զօ­րակ­ցու­թեան պա­հանջ­քը։  

Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւն
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէ
­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւն
­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւն
­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւն
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւն
Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւն