Ա­մա­նո­րեայ շրջա­գա­յու­թիւն…

 

ՄԻՆՍԱՐ

­Մեր շրջա­նի ա­կում­բին սրա­հին մէկ ծայ­րը նստած, ըն­կե­րոջս ­Փա­նո­սին հետ ցած ձայ­նով կը խօ­սակ­ցինք…
— ­Մօ­տա­ւո­րա­պէս չորս շա­բաթ­ներ ան­ցած են այդ օ­րէն, երբ վեր­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով խա­նութս ե­կար, միաս­նա­բար սուրճ մը խմե­լու ու սի­կա­րէթ մըն ալ ծխե­լու հա­մար եւ ան­կէ ետք կոր­սո­ւե­ցար: Ի՞նչ պա­տա­հե­ցաւ, ին­չո՞ւ չես գար կոր, սեւ կա­տո՞ւ ան­ցեր է, կը հարց­նեմ ի­րեն…
— ­Չէ եղ­բայր, մաս­նա­ւոր բան մը չկայ, պար­զա­պէս «Ջ.Ա.Մ.Ի.Ջ.» (­Ջու­թա­կէն Ազ­դո­ւած ­Մար­դոց Ինք­նա­գով ­Ջո­ջեր), Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան մեր շրջա­նի մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, մե­զի բա­ցա­ռիկ հան­դի­պու­մի մը հրա­ւի­րած էր, Ա­մա­նո­րեայ շրջա­գա­յու­թեան ա­ռի­թով մեր այ­ցե­լե­լիք տու­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ շրջիկ խում­բե­րուն ցան­կե­րը պատ­րաս­տե­լու հա­մար…
— ­Բայց ե­թէ լաւ կը յի­շեմ, դուն ան­ցեալ տա­րի եր­դում ա­ռած էիր, որ ան­գամ մը եւս «­Խոր­հուրդ ­Մեծ»ի շրջա­գա­յու­թեան պի­տի չմաս­նակ­ցիս, սխա՞լ կը յի­շեմ կոր, ա­նանկ չէի՞ր ը­սած…
— ­Ճիշդ ես, ա­նանկ ը­սած էի, սա­կայն կը յի­շե՞ս կոր թէ ես ին­չու ա­ռած էի այդ եր­դու­մը…
— ­Շի­տա­կը մոռ­ցեր եմ…
— Ու­րեմն քե­զի յի­շեց­նեմ: Ան­ցեալ տա­րի շրջա­գա­յու­թեան օ­րը, սաս­տիկ կ­՚անձ­րե­ւէր կոր: Ու­րիշ շրջիկ խում­բե­րու նման մեր ալ խում­բը, սկսաւ հո­վա­նոց­նե­րով շրջա­գա­յիլ: ­Քա­նի ժա­մը կ­՚անց­նէր կոր, անձ­րեւն ալ մէկ ա­ւե­լի կը զօ­րա­նար կոր, հե­տե­ւա­բար մեր խումբն ալ սկսաւ մէկ ա­ւե­լի դժո­ւա­րու­թեամբ յա­ռա­ջա­նալ, դէ­պի մե­զի սպա­սող հայ­րե­նա­կից­նե­րուն տու­նե­րը: ­Ժա­մը կէս գի­շե­րը շա­տոնց ան­ցած էր եւ հա­կա­ռակ որ բո­լորս ալ թրջո­ւած կա­տու­նե­րու նման վե­րէն-վար խխում ե­ղած էինք, սա­կայն եւ այն­պէս՝ պար­տա­ճա­նա­չու­թեամբ կը շա­րու­նա­կէինք մեր շրջա­գա­յու­թիւ­նը…
— Ա­ղո­ւոր մը թրջո­ւե­ցաք, ը­սես նէ…
— ­Հէչ մ­՚ը­սեր… մտիկ ը­րէ որ քե­զի ան­գամ մը եւս պատ­մեմ այդ գի­շե­րո­ւան բո­լոր ան­ցած-դար­ձած­նե­րը: Ու­րեմն ո­րոշ տու­նե­րու մէջ տան­տէր­նե­րը սե­ղան պատ­րաս­տած էին, ու ի­րենց ազ­գա­կան­նե­րուն հետ միա­տեղ, ու­րախ-զուարթ կ­՚ու­տէին կը խմէին, ի­րենց մօտ նստե­ցու­ցած ըլ­լա­լով նաեւ ի­րենց ե­րի­տա­սարդ զա­ւակ­նե­րը, ո­րոնց մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը սա­կայն, մեր շրջա­նէն ներս գոր­ծող ո­րոշ ­Միու­թիւն­նե­րու եւ ­Կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ան­դամ­ներ էին: ­Մեր շատ գէ­շին գնաց, որ մենք՝ հա­կա­ռակ մեր տա­րի­քը ա­ռած ըլ­լալ­նուս, կը շա­րու­նա­կէինք տա­նիլ այս­պի­սի պար­տա­կա­նու­թիւն մը, իսկ մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը չէին հե­տե­ւեր մեր օ­րի­նա­կին…
«­Յա­ջորդ տու­նե­րէն մէ­կուն, ան­շուշտ քա­ղա­քա­վա­րու­թեամբ, սա­կայն մե­զի ար­գի­լե­ցին որ ներս մտնանք եւ անձ­րե­ւուն տա­կը եր­գե­ցինք դուր­սի դրան սե­մին: ­Կը տես­նես, հիւ­րա­սե­նեա­կին մէջ փռո­ւած գոր­գե­րը թան­կար­ժէք էին եւ վախ կար որ մեր ցե­խո­տած կօ­շիկ­նե­րո­վը պի­տի աղ­տո­տէինք: ­Հա­ւա­տա՛ ըն­կեր, որ պատ­մած­ներս չա­փա­զան­ցու­թիւն­ներ չեն: Ու­րիշ տի­կին մը լուր ղրկած էր, որ ի­րեն տու­նը ո­րոշ ժա­մու մը եր­թանք, ո­րով­հե­տեւ օ­տար հիւ­րեր պի­տի ու­նե­նար եւ կ­՚ու­զէր կոր ե­ղեր, որ իր այ­ցե­լու­ներն ալ լսեն մեր «­Խոր­հուրդ ­Մեծ»ը: Ան­շուշտ չգա­ցինք…
«­Վեր­ջին պա­տա­հար մըն ալ պատ­մեմ քե­զի, որ մեր գա­շած­նե­րը լաւ հասկ­նաս: ­Տու­նի մը զան­գա­կը զար­նել­նէս եւ անձ­րե­ւուն տա­կը բա­ւա­կան սպա­սել­նէս ետք, դռա­խօ­սէն ձայն մը մե­զի հար­ցուց մեր ով ըլ­լա­լը: ­Պա­տաս­խա­նե­ցինք թէ «Ջ.Ա.Մ.Ի.Ջ.» Մ­շա­կու­թա­սէր ­Միու­թեան Ա­մա­նո­րեայ շրջիկ խումբն էինք… ա­ման Ալ­լա­՜ա­՜ա՜խ, ա­սի վրա­նիս իջ­նալ մը ի­ջաւ, իջ­նալ մը ի­ջաւ, հէչ մի հարց­ներ…
«Ես չա­միչ-մա­միչ չեմ գի­տեր, դուք լուր ու­նի՞ք թէ ժա­մը քա­նի է, մե­ղա՜յ Աս­տու­ծոյ, կէս գի­շե­րին պար­կած մար­դոց դո՞ւ­րը կը զար­նեն ե­ղեր… այ­լեւս սա յար­գանք ը­սո­ւած բա­նը չէ մնա­ցած… եղ­բայր, մենք վա­ղը կ­՚աշ­խա­տինք կոր, գործ ու­նինք»…
«­Կար­ծես թէ մենք վա­ղը չենք աշ­խա­տիր կոր, գոր­ծեր չու­նինք… մենք ժա­ման­ցի հա­մար անձ­րե­ւուն տա­կը կէս գի­շե­րին պտոյ­տի ել­լեր ենք… Աս­տո­ւած վկայ, ե­թէ ը­սածս սուտ է, վա­ղո­ւան ա­ռե­ւը չտես­նամ»…
— ­Կը հասկ­նամ ըն­կերս… քե­զի շա՜տ լաւ կը հասկ­նամ: ­Սա­կայն ինչ­պէ՞ս ո­րո­շե­ցիր եւ այս տա­րի դար­ձեալ շրջա­գա­յու­թեան մաս­նակ­ցե­ցար…
— ­Մէկ կող­մէն կնիկս գլուխս ար­թու­կեց, միւս կող­մէն ­Միու­թեան վար­չա­կան­նե­րը քա­նի մը ան­գամ հե­ռա­ձայ­նե­ցին եւ մաս­նակ­ցու­թիւնս խնդրե­ցին, ը­սե­լով որ մար­դու­ժի շատ մեծ պա­կա­սու­թիւն կայ ե­ղեր: ­Կե­ցայ մտա­ծե­ցի, որ վերջ ի վեր­ջոյ այս մար­դիկն ալ, ին­չո՞ւ պէտք էր որ ին­ծի նման­նե­րուն ա­ղա­չէին, այս­պի­սի աշ­խա­տան­քի մը մաս­նակ­ցե­լու հա­մար: ­Վեր­ջա­պէս ի­րենք ալ ի­րենց գրպա­նին հա­մար չեն շրջա­կա­յին կոր, եա…
«Ո­րո­շո­ւած օ­րը հա­ւա­քո­ւե­ցանք ե­կե­ղե­ցիին սրա­հը եւ բա­ւա­կան մեծ դժո­ւա­րու­թեամբ յա­ջո­ղե­ցանք հին­գան­դամ վեց հատ խումբ կազ­մել:
Չ­մոռ­նամ ը­սե­լու, որ կազ­մո­ւած խում­բե­րը, մեր շրջա­նին մէջ գոր­ծող բո­լոր ­Միու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յաց­նող խառն խում­բեր էին: ­Կէս սրտով ճամ­բայ ել­լանք դէ­պի մօ­տա­կայ շրջան մը, ուր մէկ քա­նի հա­յաբ­նակ շէն­քեր կան: Ա­ռա­ջին տու­նին զան­գա­կը զար­կինք եւ մե­զի դի­մա­ւո­րեց խնդու­մե­րես հայ տի­կին մը…
«­Բա­րի ե­կած էր, հրամ­մե­ցէք, այ­սօր մայ­րի­կին աչ­քը ճամ­բան մնաց, առ­տու-կա­նու­խէն ձե­զի կը սպա­սէ կոր»…
«Ը­սաւ եւ մե­զի ան­մի­ջա­պէս ննջա­սե­նեա­կի մը մէջ ա­ռաջ­նոր­դեց, ուր ան­կո­ղի­նի մը վրայ պառ­կած էր բա­ւա­կան տա­րի­քոտ պա­ռաւ մայ­րիկ մը: Աչ­քե­րը գո­ցած էր եւ դժո­ւա­րու­թեամբ կը շնչեր: Սկ­սանք եր­գել… յան­կարծ մայ­րի­կը աչ­քե­րը բա­ցաւ եւ սկսաւ ուղ­ղա­կի մեր աչ­քե­րուն մէջ նա­յիլ ու լալ: ­Յու­զու­մէն չկրցանք մեր ալ ար­ցունք­նե­րը զսպել: ­Մէկ Աս­տո­ւած գի­տէ, թէ եր­գած­նիս ինչ­պէս վեր­ջա­ցու­ցինք եւ
«շատ տա­րի­նե­րու» ու «ա­ռող­ջու­թիւն» մաղ­թե­լով, պատ­րաս­տո­ւե­ցանք ա­ռանց ո­րե­ւէ ու­րիշ ակն­կա­լու­թեան մեկ­նիլ: Ազ­նիւ տի­կի­նը չձգեց…
«Ան­կա­րե­լի է, յե­տոյ մայ­րի­կը կը նե­ղո­ւի եւ հետս կը կռո­ւի: Ին­ծի պա­տո­ւի­րեց որ այս գու­մա­րը ան­պայ­ման գան­ձա­նա­կին մէջ նե­տեմ… գի­տէ՞ք, իր ստա­ցած փոքր թո­շա­կին մէկ մասն է»…
«Կր­նամ ը­սել որ այդ տու­նէն հո­գե­պէս ցնցուած մեկ­նե­ցանք…
«Ը­սա­ծիս հա­ւա­տայ ըն­կերս… այս ան­գամ եր­դում կ­՚առ­նեմ, թէ որ­քան ա­տեն որ այս­պի­սի մայ­րիկ­ներ մե­զի պի­տի սպա­սեն, այն­քան ա­տեն ես ալ պի­տի մաս­նակ­ցիմ Ա­մա­նո­րի շրջա­գա­յու­թեան ու պի­տի ա­ւե­տեմ «­Խոր­հուրդ ­Մեծ»ը…
Չկր­ցայ բան մը ը­սել… կար­ծես թէ կո­կոր­դիս մէջ հան­գոյց մը կար… կը տես­նէք, իմ աչ­քերս ալ լե­ցո­ւած էին…

* * *
­Սի­րե­լի ըն­թեր­ցող­ներս, այս յօ­դո­ւածս գրած եմ ա­ռանց նկա­տի առ­նե­լու Պ­սա­կա­ժահ­րի խո­չըն­դոտ­նե­րը… ու­րեմն ձեզ­մէ կը խնդրեմ որ դուք ալ ճիշդ նոյն ձե­ւով կար­դաք…
­Նաեւ, ­Նոր ­Տա­րո­ւան եւ ­Սուրբ Ծ­նուն­դին ա­ռի­թով, կ­՚ու­զեմ ձեզ բո­լո­րին սրտանց մաղ­թել՝ ա­ռող­ջու­թիւն, եր­կա­րա­կե­ցու­թիւն, աս­պա­րէ­զի յա­ջո­ղու­թիւն, բայց նա­մա­նա­ւանդ՝ ըն­տա­նե­կան մշտա­կան եր­ջան­կու­թիւն…

­Շատ տա­րի­նե­րու…