­Կէ­սօ­րո­ւան ճաշ­կե­րոյթ

0
80

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, ­Կի­րա­կի 26 ­Նո­յեմ­բեր 2023-ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2։00-ին, ­Ֆիք­սի ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս կը կազ­մա­կեր­պէ ճաշ­կե­րոյթ։
­Ներ­կա­նե­րը պի­տի համ­տե­սեն խա­չու­հի­նե­րուն ձեռ­քով ու ճա­շա­կով պատ­րաս­տո­ւած հայ­կա­կան տոհ­միկ ու հա­մեղ ճա­շա­տե­սակ­ներ։ Եւ խմիչ­քը՝ գի­նի։
Ա­նոնք պի­տի վայ­լեն նաեւ հայ­կա­կան ըն­տա­նե­կան ու ըն­կե­րա­յին մթնո­լորտ մը, երաժշտու­թեան ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ։

­Սակ մէկ ան­ձի համար 18 եւ­րօ, իսկ մին­չեւ 12 տա­րե­կան փոք­րի­կը՝ 10 եւ­րօ։
Հասոյթէն մաս մը պիտի նուիրուի Հ.Կ.Խաչի Արցախահայութեան օժանդակութեան նպատակին։

Վս­տահ ենք, որ ձեր ներ­կա­յու­թեամբ պի­տի քա­ջա­լե­րէք վար­չու­թեանս ա­ռա­ջին ձեռ­նար­կը։ Ա­ռա­ւել եւս, ու­րա­խու­թեամբ ու գո­հու­նա­կու­թեամբ պի­տի մեկ­նիք մեր սրա­հէն։
­Տեղ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար կրնաք դի­մել հե­տե­ւեալ թի­ւե­րուն.- ընկհ. ­Մա­րալ ­Խա­չե­րեան 6970591161 եւ ընկհ. ­Ծո­վիկ ­Մի­նա­սեան 6937751684 մինչեւ 23 Նոյեմբեր 2023։

­Վար­չու­թիւն