­Թուր­քիոյ մէջ պատ­րաս­տո­ւած եւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին պատ­մող «­Կա­րա­ւան 1915» ժա­պա­ւէ­նը ­Հոկ­տեմ­բեր 11ին ետ քա­շո­ւե­ցաւ ­Թուր­քիոյ շար­ժա­պատ­կե­րի սրահ­նե­րէն։
­Ժա­պա­ւէ­նին բե­մադ­րի­չը՝ Իս­մա­յիլ ­Կիւ­նէշ նշած է, որ ժա­պա­ւէ­նին ցու­ցադ­րու­թեան հար­ցով լուրջ ընդ­դի­մու­թեան կը հան­դի­պի՝ ա­ւելց­նե­լով, որ տար­բեր խնդիր­ներ դի­մագ­րա­ւած է նաեւ ժա­պա­ւէ­նին պատ­րաս­տու­թեան ըն­թաց­քին:
­Կիւ­նէշ ը­սած է, որ ժա­պա­ւէ­նը 54 սրահ­նե­րու մէջ ցու­ցադ­րե­լու հա­մար նախ­նա­կան հա­մա­ձայ­նու­թիւն ձեռք բե­րո­ւած էր, ա­պա դժո­ւա­րու­թեամբ կա­րե­լի ե­ղած էր այդ թի­ւը հասց­նել 84ի, հա­կա­ռակ ա­նոր որ ջանք տա­րո­ւած էր ժա­պա­ւէ­նը ցու­ցադ­րե­լու առ­նո­ւազն 300 սրահ­նե­րու մէջ։
Ըստ բե­մադ­րի­չին՝ բուն խնդի­րը թրքա­կան հա­սա­րա­կու­թեան մէջ ­Հայ­կա­կան ­Հար­ցին մա­սին բա­ցար­ձակ ան­տե­ղեա­կու­թիւնն է: ­Միա­ժա­մա­նակ, թրքա­կան «gazeteduvar.com.tr» կայ­քին վրայ հրա­տա­րա­կո­ւած է յօ­դո­ւած մը, ո­րուն հե­ղի­նա­կը՝ Ա­զիզ Եա­ղան կը նշէ, թէ այս ժա­պա­ւէ­նը ցոյց կու տայ այն ա­մէն ին­չը, զոր թուր­քե­րը եր­կար տա­րի­նե­րով կը փա­փա­քին փո­խան­ցել աշ­խար­հին՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին: Ան կը գրէ, թէ ժա­պա­ւէ­նին մէջ ցու­ցադ­րո­ւած են լաւ հա­գած եւ ա­պա­հով պայ­ման­նե­րու մէջ դէ­պի ­Հա­լէպ քա­լող հա­յեր, ո­րոնք օս­ման­ցի պաշ­տօ­նեա­նե­րու հսկո­ղու­թեան տակ են, բայց ա­պա­հո­վո­ւած չեն ու­տե­լի­քով ու ջու­րով: «­Ժա­պա­ւէ­նը կը պնդէ, թէ այն ա­մէն ին­չը, որ հա­յե­րուն հետ տե­ղի ու­նե­ցաւ ճամ­բուն վրայ, տե­ղա­հան­ման ո­րո­շու­մը միամ­տա­բար ստո­րագ­րած մար­դոց մեղ­քը չէ՛ր»,- կը գրէ Եա­ղան՝ ա­ւելց­նե­լով, որ ժա­պա­ւէ­նէն նաեւ կա­րե­լի է եզ­րա­կաց­նել, թէ պե­տու­թիւ­նը այդ ժա­մա­նակ ի վի­ճա­կի չէր պաշտ­պա­նե­լու հա­յե­րը՝ գաղ­թի ճամ­բուն վրայ պա­տա­հած ա­ւա­զա­կա­յին յար­ձա­կում­նե­րէն, «թէեւ՝ այդ մէ­կը ը­նե­լու մեծ ցան­կու­թիւն ու­նէր»:
Ըստ յօ­դո­ւա­ծա­գի­րին՝ բուն խո­չըն­դո­տո­ղը պա­տե­րազ­մա­կան պայ­ման­նե՛րն էին, ո­րոնց պատ­ճա­ռով նման ա­ւա­զակ­նե­րու յար­ձա­կու­մին թի­րախ դար­ձած էին բո­լո­րը, նոյ­նի՛սկ պե­տա­կան կա­ռոյց­նե­րը: «­Ժա­պա­ւէ­նին մէջ ցոյց տրո­ւած են տե­ղա­հա­նու­թեան օ­րե­րուն կոր­սո­ւած հայ կա­նանց կեր­պար­ներ, ո­րոնք ոչ թէ ա­ռե­ւան­գո­ւած են, այլ ի­րենց յօ­ժար կամ­քով ա­պաս­տա­նած են իս­լամ տղա­մարդ­կանց մօտ»,- եզ­րա­կա­ցու­ցած է ան: