­Մաք­սա­յին եր­կու պաշ­տօ­նեա­ներ կա­շա­ռա­կե­րու­թեան մե­ղադ­րան­քով կա­լա­նա­ւո­րո­ւած են

­Հա­յաս­տա­նի յա­տուկ քննչա­կան ծա­ռա­յու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ «­Պե­տա­կան Ե­կա­մուտ­նե­րու ­Կո­մի­տէի (Պ.Ե.Կ.) աշ­խա­տա­կից­նե­րու կող­մէ կա­շառք ստա­նա­լու, ա­պօ­րի­նի ճա­նա­պար­հով հան­րա­պե­տու­թիւն գիւ­ղատն­տե­սա­կան ապ­րանք­ներ նե­րա­ծե­լու եւ ա­պօ­րի­նի ձեռ­նար­կա­տի­րու­թիւն ի­րա­կա­նաց­նե­լու հե­տե­ւան­քով՝ պե­տու­թեան խո­շոր վնաս պատ­ճա­ռե­լու դէպ­քին վե­րա­բե­րեալ քննո­ւող քրէա­կան գոր­ծի ծի­րին մէջ, Պ.Ե.Կ. նա­խա­բաց­թո­ղու­մա­յին հսկո­ղու­թեան վար­չու­թեան (մաք­սա­յին) ­Բագ­րա­տա­շէ­նի բա­ժան­մուն­քի մաք­սա­յին տե­սու­չը եւ նոյն բա­ժան­մուն­քի հեր­թա­փո­խի պե­տը կա­լա­նա­ւո­րո­ւած են իբ­րեւ մե­ղադ­րեալ­ներ»: Քն­նու­թեամբ պար­զո­ւած է, որ Պ.Ե.Կ.ի յի­շեալ պաշ­տօ­նեա­նե­րը շարք մը ան­հատ ձեռ­նար­կա­տէր­նե­րու օգ­տին ա­պօ­րի­նի գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ կա­տա­րած եւ ­Բագ­րա­տա­շէ­նի մաք­սա­կէ­տով նե­րա­ծո­ւած միրգ-բան­ջա­րե­ղէ­նը պատ­շաճ զննու­թեան չեն­թար­կե­լու հա­մար վեր­ջին­նե­րէն կա­շառք ստա­ցած են:

Կա­շա­ռա­կե­րու­թեան յան­ցան­քով ձեր­բա­կա­լո­ւած է նաեւ դա­տա­ւոր մը

Ա­րա­րա­տի եւ ­Վա­յոց ­Ձո­րի մար­զե­րու ա­ռա­ջին ա­տեա­նի դա­տա­րա­նի դա­տա­ւոր ­Լե­ւոն Ա­րա­զեան ­Հինգ­շաբ­թի՝ 11 ­Մա­յի­սին ձեր­բա­կա­լո­ւած է կա­շա­ռա­կե­րու­թեան յան­ցան­քով:
­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Անվ­տան­գու­թեան ­Ծա­ռա­յու­թեան (Ա.Ա.Ծ.) կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցո­ւած հե­տա­խու­զա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն ար­դիւն­քով՝ են­թադ­րա­բար կա­շառք ստա­նա­լու պա­հուն ձեր­բա­կա­լո­ւած է Ա­րա­րա­տի եւ ­Վա­յոց ձո­րի մար­զե­րու ընդ­հա­նուր ի­րա­ւա­սու­թեան դա­տա­րա­նի դա­տա­ւո­րը:
Ք­րէա­կան գոր­ծով ան­ձը տու­գան­քով միայն դա­տա­պար­տե­լու հա­մար, դա­տա­ւո­րը պա­հան­ջած եւ ան­ձամբ ստա­ցած է 600 տո­լար:
­Գու­մա­րի փո­խան­ցու­մը ի­րա­կա­նա­ցո­ւած է Ազ­գա­յին Անվ­տան­գու­թեան ­Ծա­ռա­յու­թեան աշ­խա­տա­կից­նե­րու վե­րահս­կո­ղու­թեան ներ­քոյ: Ա­ռե­րե­ւոյթ յան­ցա­գոր­ծու­թեան առ­թիւ նա­խա­պատ­րաս­տո­ւած նիւ­թե­րը փո­խան­ցո­ւած են ­Հա­յաս­տա­նի գլխա­ւոր դա­տա­խա­զու­թիւն: