­Շուրջ 10 օ­րեր ա­ռաջ, ­Հա­յաս­տա­նի ու­ժա­յին կա­ռոյց­նե­րուն կող­մէ կան­խո­ւե­ցաւ «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թիւն» կո­չո­ւող մի­ջազ­գա­յին ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ­նե­րէն մէ­կուն ­Հա­յաս­տան մուտք գոր­ծե­լու փոր­ձը:
Այս մա­սին հա­ղոր­դող «Ա­ռա­ւօտ»ը կը գրէ.- «­Մեզ հա­սած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով՝ ­Դեկ­տեմ­բե­րի կէ­սե­րուն Ե­րե­ւա­նի «­Զո­ւարթ­նոց» օ­դա­կա­յա­նին մէջ, ­Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­պահ ծա­ռա­յու­թեան եւ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան մար­մին­նե­րուն կող­մէ ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցաւ մի­ջին-ա­սիա­կան եր­կիր­նե­րէն մէ­կուն քա­ղա­քա­ցի (ա­նու­նը կա­րե­լի չէ ե­ղած ճշդել), որ «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թեան» ան­դամ է: ­Տո­ւեալ ան­ձը ժա­մա­նած է ­Թուր­քիա­յէն եւ փոր­ձած է մուտք գոր­ծել ­Հա­յաս­տա­նի տա­րածք, սա­կայն այդ ա­րար­քը ժա­մա­նա­կին կան­խո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նի հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռոյց­նե­րուն կող­մէ, եւ ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան հետ կապ ու­նե­ցող անձ­նա­ւո­րու­թիւ­նը ետ ու­ղար­կո­ւած է ­Թուր­քիա»:
­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Անվ­տան­գու­թեան ­Ծա­ռա­յու­թիւ­նը (Ա.Ա.Ծ.) «Ա­ռա­ւօտ»ին հաս­տա­տած է «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թեան» ան­դա­մին ­Հա­յաս­տան մուտք գոր­ծե­լու փոր­ձին մա­սին տե­ղե­կու­թիւ­նը: ­Հար­ցու­մին իբ­րեւ պա­տաս­խան՝ Ա.Ա.Ծ.ն ­կը յայտ­նէ, որ փոր­ձը կան­խո­ւած է, ա­հա­բե­կի­չը ­Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի չէր:
Ըստ «­ՓանԱր­մի­նիըն»ի՝ կը տե­ղե­կա­ցո­ւի, որ միայն 2017ի ըն­թաց­քին, հա­կաա­հա­բեկ­չա­կան քայ­լե­րու շրջա­գի­ծին մէջ, մի­ջազ­գա­յին ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ կապ ու­նե­նա­լու կաս­կա­ծով այլ պե­տու­թեանց 960 քա­ղա­քա­ցի­նե­րու մուտ­քը ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն ար­գի­լո­ւած է, յա­ւե­լեալ 95 օ­տա­րերկ­րա­ցի­ներ եւս սահ­մա­նա­յին վե­րահս­կո­ղու­թեան տակ կը գտնուին, յա­տուկ հե­տա­խուզ­ման ի­րա­վի­ճա­կով:
«Ո­ւեսթ ­Փոյնթ» ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի կեդ­րո­նին կող­մէ 2016ին հրա­պա­րա­կո­ւած տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան հա­մա­ձայն՝ «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թիւն»ը ­Հա­յաս­տա­նի 1 քա­ղա­քա­ցի կրցած է ան­դա­մագ­րել 2013էն 2014 ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին: Ա.Ա.Ծ.ն «­ՓանԱր­մի­նիըն»ին տրո­ւած պար­զա­բա­նու­մին մէջ հեր­քած էր տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան իս­կու­թիւ­նը: 2016ին թրքա­կան մա­մու­լը յայտ­նած էր երկ­րի տա­րած­քին «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թեան» ան­դամ ­Հա­յաս­տան ծնած, Ֆ­րան­սա­յի քա­ղա­քա­ցի եւ կրօ­նա­փոխ ե­ղած ե­զի­տի Ար­տիոմ Ա­լո­յեա­նի ձեր­բա­կա­լու­թեան մա­սին: