Ֆ­րան­սա­յի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հա­մա­կար­գող խոր­հուր­դի տա­րե­կան ճաշ­կե­րոյ­թի ըն­թաց­քին, ­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պետ Անն Ի­տալ­կօ իր ա­ջակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նած է ­Հա­յաս­տա­նի բո­լոր բա­րե­կամ­նե­րուն, ո­րոնք վտան­գո­ւած են աշ­խար­հի մէջ:
Ինչ­պէս կը հա­ղոր­դէ Nouvelles d’Armenie, այս առն­չու­թեամբ ­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պե­տը յայ­տա­րա­րած է, որ կը պատ­րաս­տո­ւի քա­ղա­քի շքան­շա­նը յանձ­նե­լու ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի հայ պատ­գա­մա­ւոր ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նին:
Իր ե­լոյ­թին մէջ Ի­տալ­կօ անդ­րա­դար­ձած է նաեւ Ե­րե­ւան կա­տա­րած իր այ­ցին: «­Շատ քիչ կը պա­տա­հի, որ մէկ այլ քա­ղա­քի մէջ նման յստա­կու­թեամբ նոյ­նա­կան մշա­կոյ­թի զգա­ցո­ղու­թիւն ու­նե­նամ»,- նշած է Ի­տալ­կօ: Ան միա­ժա­մա­նակ շեշ­տած է, որ ցնցո­ւած էր Ե­րե­ւա­նի ար­դիա­կա­նու­թեամբ, մաս­նա­ւո­րա­պէս ԹՈՒՄՕ կա­տա­րած իր այ­ցէն:
«Երբ մեկ­նե­ցայ՝ կը մտա­ծէի, թէ ի՛նչ կրնայ ­Փա­րի­զը տալ Ե­րե­ւա­նին, վե­րա­դառ­նա­լու ա­տեն կը մտա­ծէի, թէ ինչ­պէ՛ս կրնայ Ե­րե­ւա­նը իր նո­րա­րա­րա­կան գա­ղա­փար­նե­րը փո­խան­ցել ­Փա­րի­զին»,- ամ­փո­փած է Անն Ի­տալ­կօ: