­Թուր­քիոյ իշ­խա­նու­թեան կրօ­նա­մէտ «Ար­դա­րու­թիւն եւ բար­գա­ւա­ճում» (A.K.P.) եւ ազ­գայ­նա­մոլ «Ազ­գա­յին ճա­կատ» (M.H.P.) կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը՝ սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու ծի­րէն ներս՝ միաս­նա­բար օ­րի­նա­գիծ մը ներ­կա­յա­ցու­ցած են Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին, որ ըն­դու­նո­ւած է ձայ­նե­րու 51,4%ով: Ա­նով կը նա­խա­տե­սուի ե­րես­փո­խան­նե­րու կող­մէ կարգ մը «ան­բաղ­ձա­լի ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ»ու ար­գի­լու­մը:
Ըստ նշեալ օ­րի­նա­գի­ծին՝ նախ կ­՚ար­գի­լո­ւին աշ­խար­հագ­րա­կան խոր­քով ան­բաղ­ձա­լի ա­նուն­նե­րը եւ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս՝ «­Քիւր­տիս­տան», «Քր­տա­կան քա­ղաք­ներ», «­Քիւր­տիս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ա­մետ», «­Լա­զիս­տան», «Իո­նիա» (Ա­նա­տո­լիոյ՝ այ­սօ­րո­ւան Իզ­միր եւ Այ­տըն քա­ղաք­նե­րու հա­րա­ւի ծո­վա­փին՝ Ան­տի­կա­կան շրջա­նին տրո­ւած ա­նու­նը), կամ օ­րի­նակ՝«­Պոն­տո­սէն կու գամ»: ­Բայց նաեւ կ’ար­գի­լո­ւին «­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն»ը կամ «­Տեր­սի­մի ջարդ»ը, ո­րոնք նոյն­պէս կ­՚ըն­կա­լո­ւին իբրէւ «ան­բաղ­ձա­լի ար­տա­յայ­տու­թիւն»ներ: Այ­սու­հե­տեւ ­Թուր­քիոյ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին մէջ այս ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը գոր­ծա­ծող ե­րես­փո­խան­նե­րը պի­տի են­թար­կո­ւին տու­գան­քի: ­Վի­ճար­կում­նե­րու ըն­թաց­քին օ­րի­նա­գի­ծը պաշտ­պա­նող­նե­րը ը­սած են.- «Ա­սի­կա ար­տա­յայ­տու­թեան ա­զա­տու­թեան եւ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան հետ մօ­տէն կամ հե­ռո­ւէն կապ չու­նի։ Ա­սի­կա մեր գո­յու­թեան սպառ­նա­ցող ի­րա­վի­ճա­կի մը կ­՚ա­ռըն­չո­ւի»։