Ծաղ­կա­զար­դի եւ Ա­ւագ Սուրբ Շաբ­թո­ւայ յայ­տա­գիր 2024

0
11

Ա­ռաջ­նոր­դա­րան Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց Յու­նաս­տա­նի — Ա­թէնք
Սուրբ Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղե­ցի – Նէոս Գոս­մոս

Շա­բաթ, 27 Ապ­րիլ՝ Յի­շա­տակ Ղա­զա­րու Յա­րու­թեան։
Ե­րե­կո­յեան «­Բա­ցումն վա­րա­գու­րի»։

Կի­րա­կի, 28 Ապ­րիլ՝ Ծաղ­կա­զարդ
Հա­մաշ­խար­հա­յի Օր Ե­րի­տա­սար­դու­թեան։
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին՝ Ձայ­նա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րագ եւ ձի­թե­նաց ճիւ­ղե­րու օրհ­նու­թիւն, Դռն­բա­ցէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւ­ն ա­պա՝ թա­փօր դէ­պի ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կը, ուր տե­ղի  կ­՛ու­նե­նայ Ան­դաս­տա­նը։
 Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին մո­մա­վա­րու­թիւն ի Յի­շա­տակ Բիւ­րա­ւոր Նա­հա­տա­կաց Ազ­գիս Հա­յոց, ե­կե­ղեց­ւոյ «­Խան­ցեան» պար­տե­զին մէջ։

Հինգ­շաբ­թի, 2 Մա­յիս՝ Ա­ւագ Հինգ­շաբ­թի, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5-ին՝ Ե­րե­կո­յեան Ժա­մեր­գու­թիւն, Ոտն­լո­ւայ եւ Սուրբ Պա­տա­րագ ա­պա՝ երկր­պա­գու­թիւն Սուրբ Հա­ղոր­դու­թեան առ­ջեւ։
Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին՝ Խա­ւար­ման Ժա­մեր­գու­թիւ­նը ու «­Չար­չա­րանք­նե­րու Ա­ւե­տա­րան­նե­րը» ։

Ուր­բաթ, 3 Մա­յիս՝ Ա­ւագ Ուր­բաթ, Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, քա­րոզ եւ Տ. Մ. Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Թաղ­ման Ա­րա­րո­ղու­թիւն ու թա­փօր։

(­Հա­ւարտ ա­րա­րո­ղու­թեան,  ընթ­րիք ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ «­Ֆա­լա­ֆէլ)։

Շա­բաթ, 4 Մա­յիս՝ Ա­ւագ Շա­բաթ, Ճ­րա­գա­լոյց Յա­րու­թեան, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին, Հան­դի­սա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րագ, ա­պա շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ։

Կի­րա­կի, 5 Մա­յիս՝  Տօն Յա­րու­թեան Ք­րիս­տո­սի, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին՝ Հան­դի­սա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րագ ա­պա՝ Ա­ռաջ­նորդ Հայ­րը կ­՛ըն­դու­նի ձեր շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­նե­րը ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դահ­լի­ճէն ներս։

Եր­կու­շաբ­թի, 6 Մա­յիս՝ Օր Մե­ռե­լոց, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:30-ին Սուրբ Պա­տա­րագ եւ Հո­գե­հան­գիստ։

Լիա­յոյս ենք որ պի­տի ըն­դա­ռա­ջէք մեր հրա­ւէ­րին
ու մաս­նակ­ցիք մեծ թի­ւով բո­լոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։

Դի­ւան