­Ծաղ­կա­զար­դի եւ Ա­ւագ Շաբ­թո­ւան Գո­քի­նիոյ եւ Նէոս Գոզ­մո­սի ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցոյց

0
18

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ՝ Կի­րա­կի 9 Ապ­րիլ 2023
Ս. Պա­տա­րագ Գո­քի­նիա՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-ին
Նէոս Գոզ­մոս՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին
Դռն­բա­ցէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00-ին

ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ 11 Ապ­րիլ 2023
Տա­սը Կու­սա­նա­ցի ժա­մեր­գու­թիւն՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00-ին

ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 13 Ապ­րիլ 2023
Ս. Հա­ղոր­դու­թեան Պա­տա­րագ՝
Գո­քի­նիա՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-ին
Նէոս Գոզ­մոս՝ առա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին
Ոտն­լո­ւայ՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00-ին
Խա­ւար­ման Գի­շեր՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։00-ին

ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹ 14 Ապ­րիլ 2023
Կարգ Թաղ­ման՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ին

ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ 15 Ապ­րիլ 2023
Մար­գա­րէա­կան ըն­թեր­ցում­ներ՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00-ին
Ս. Պա­տա­րագ, նա­խա­տօ­նակ եւ ա­ւե­տում՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ին

ԿԻՐԱԿԻ Ս. ԶԱՏԻԿ 16 Ապ­րիլ 2023
Ս. Պա­տա­րագ Գո­քի­նիա՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-ին
Նէոս Գոզ­մոս՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ ՄԵՌԵԼՈՑ 17 Ապ­րիլ 2023
Ս. Պա­տա­րագ եւ հո­գե­հան­գիստ Գո­քի­նիա՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-ին
Նէոս Գոզ­մոս՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին

Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ ԳԱՐԷԱ-ԿԵՍԱՐԻԱՆՆԻ
Շա­բաթ 22 Ապ­րիլ 2023-­ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00-­ին

ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԵՐ

Ա­ւագ Շաբ­թո­ւան ա­րա­րո­ղու­թեանց ըն­թաց­քին, հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին Ս. Հա­ղոր­դու­թիւն պի­տի տրո­ւի հե­տե­ւեալ օ­րե­րուն ու ժա­մե­րուն.-
Ա­ւագ Հինգ­շաբ­թի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8։00-էն 9։00
Նէոս Գոզ­մոս ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 7։30-էն 9։00
Ա­ւագ Շա­բաթ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8։00-էն 9։00

ԳԵՐԵԶՄԱՆՕՐՀՆԷՔ

Ս. Զատ­կո­ւան տօ­նի Մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով, ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հո­գե­ւոր հո­վիւնե­րը պի­տի կա­տա­րեն գե­րեզ­մա­նօրհ­նէք։
Փա­փա­քող­նե­րը կրնան կապ հաս­տա­տել ժա­մադ­րու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար։

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ