Օ­ժան­դա­կու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին եւ «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 21 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­թի­նէոն» թա­տե­րաս­րա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ան­ժէլ ­Գուր­թեա­նի «­Տետ­րակ­նե­րը» խո­րագ­րով մե­նա­խօ­սու­թեան ներ­կա­յա­ցու­մը, բե­մադ­րու­թեամբ՝ հան­րա­յայտ դե­րա­սա­նու­հի Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեա­նի եւ կեն­դա­նի ե­րաժշ­տու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ հան­րա­ծա­նօթ ե­րա­ժիշտ եւ յօ­րի­նող ­Հայկ Եա­զը­ճեա­նի, ինչ­պէս նաեւ ներ­կա­յու­թեամբ՝ օ­տար եւ հայ հան­դի­սա­կան­նե­րու ու մա­նա­ւանդ թե­սա­ղո­նի­կա­հայ հա­ման­քի հոծ բազ­մու­թեան։ Ն­շենք, որ սոյն մե­նա­խօ­սա­կան թատ­րո­նի բե­մադ­րու­թեան ի­րենց ներ­կա­յու­թիւ­նը բե­րին նաեւ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան, ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի եւ շրջա­նի մէջ գոր­ծող միու­թիւն­նե­րու, հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ կա­ռոյց­նե­րու ան­դամ-ան­դա­մու­հի­ներ։
­Յայտ­նենք, որ մե­նա­խօ­սու­թիւ­նը նուի­րո­ւած է ­Հայ­կա­կան ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ մե­նա­խօ­սու­թեան ու ե­րաժշ­տու­թեան կող­քին կը ցու­ցադ­րո­ւէր ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան դրո­ւագ­նե­րէն տե­սա­հո­լո­վակ­ներ։
­Մօ­տա­ւո­րա­պէս մէկ ու կէս ժա­մո­ւան ըն­թաց­քին, մե­նա­խօ­սու­թեան կող­քին լսո­ւե­ցան հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան ե­րաժշ­տու­թիւն եւ երգ, ուր Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեան իր հմտու­թեամբ եւ դե­րա­սա­նու­հիի տա­ղան­դով ու ապ­րու­մով հրա­շա­լիօ­րէն ներ­կա­յա­ցուց Ան­ժէլ ­Գուր­թեա­նի «­Տետ­րակ­նե­րը» խո­րագ­րով ներ­կա­յա­ցու­մը, իր կող­քին ու­նե­նա­լով ­Յու­նաս­տա­նի մէջ հան­րա­ծա­նօթ ե­րա­ժիշտ եւ յօ­րի­նող՝ ­Հայկ Եա­զը­ճեա­նը, որ ­Հայ­կա­կան եւ ­Յու­նա­կան ե­րաժշ­տու­թեամբ եւ իր գե­ղե­ցիկ ձայ­նով հան­դի­սա­կան­նե­րուն յու­զում պատ­ճա­ռեց։ Ա­ւար­տին, հայ թէ օ­տար ներ­կա­նե­րը ծա­փող­ջոյն­նե­րով եւ անձ­նա­կան բա­րե­մաղ­թանք­նե­րով ի­րենց բարձր գնա­հա­տան­քը յայտ­նե­ցին ­Դե­րա­սա­նու­հիին եւ ե­րա­ժիշ­տին ու մաղ­թե­ցին յա­րա­տեւ վե­րելք։
­Ձեռ­նար­կէն ետք, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, ի պա­տիւ հիւ­րե­րուն, «Cristopher» ճա­շա­րա­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ կո­կիկ ընթ­րի­քի հիւ­րա­սի­րու­թիւն մը, ուր յա­նուն «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, պրն. ­Մար­տիկ ­Մար­տի­կեան ­Գա­ղու­թի ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն՝ ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեա­նի կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած յու­շա­նո­ւէր մը յանձ­նեց դե­րա­սա­նու­հի Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեա­նին։ ­Ճա­շա­րա­նէն ներս տի­րեց ու­րախ եւ եր­ջա­նիկ մթնո­լորտ, ուր Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեան եւ ­Հայկ Եա­զը­ճեան միաս­նա­բար եր­գե­ցին հա­յե­րէն եւ յու­նա­րէն ազ­գա­յին եւ ժո­ղովրդա­կան եր­գեր։
Ի­րենց կար­գին, ­Հայր ­Սուր­բը, ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դը եւ շրջա­նին մէջ գոր­ծող միու­թիւն­նե­րը, հաս­տա­տու­թիւն­ներն ու կա­ռոյց­նե­րը բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տե­ցին Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեանն ու ­Հայկ Եա­զը­ճեա­նը՝ ա­նոնց կա­տար­ման հա­մար եւ մաղ­թե­ցին ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում։
Ն­շենք, որ ­Կի­րա­կի՝ 18 ­Փետ­րո­ւար 2018ին, դե­րա­սա­նու­հի Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեան մաս­նակ­ցե­ցաւ ­Կի­րակ­նօ­րեայ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին։ ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ­Հայր ­Սուր­բը բա­րի գա­լուստ եւ բա­րի կե­ցու­թիւն մաղ­թեց դե­րա­սա­նու­հիին։ Իր կար­գին, Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեան յու­նա­րէն լե­զո­ւով իր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ գա­ղու­թին եւ ո­րոշ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց իր կա­տա­րե­լիք մե­նա­խօ­սա­կան թա­տե­րա­կան ներ­կա­յաց­ման մա­սին։ Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեան Ե­րեք­շաբ­թի, 20 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2։00-3։00, իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի FM100.6 ռա­տիո­կա­յա­նի հայ­կա­կան սփռու­մին ար­տա­կարգ հա­ղոր­դու­մին, հա­ղոր­դա­վա­րու­թեամբ գա­ղու­թի ե­րի­տա­սարդ ու­ժե­րէն ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեա­նի եւ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի ­Ռո­զա ­Թեր­զեա­նի։
­Յայտ­նենք, որ ներ­կա­յա­ցու­մը շա­րու­նա­կո­ւե­ցաւ նաեւ 22, 23, 24 եւ 25 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­թի­նէոն» թա­տե­րաս­րա­հէն ներս։

Թղ­թա­կից