ՊԵՏՐՈՍ ՔՀՆՅ. ՇԻԹԻԼԵԱՆ — «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»

«Ե­թէ կ­՚ու­զենք ­Մեծ Ե­ղեռ­նը պէտք ե­ղած ձե­ւով նշել, պէտք է ցնցենք աշ­խար­հը: ­Քա­ղա­քա­կա­նօ­րէն դժո­ւար թէ այդ մէ­կը ի վի­ճա­կի ըլ­լանք ը­նե­լու: ­Բայց ու­րիշ աս­պա­րէզ մը կայ, ուր կա­րե­լի է նման բան ի­րա­գոր­ծել: Այդ մէ­կը ա­րո­ւեստն է, ա­ւե­լի ճիշդ ըլ­լա­լու հա­մար՝ այ­սօր ա­րո­ւես­տի ա­մե­նա­տա­րա­ծո­ւած ու ազ­դող տե­սա­կը՝ շար­ժա­պատ­կե­րը, ­Մեծ Ե­ղեռ­նի մա­սին շար­ժա­պատ­կե­րի մը ստեղ­ծու­մը, շար­ժա­պատ­կեր մը՝ որ նա­խընտ­րե­լի է ի­րա­գոր­ծո­ւի ոչ թէ հա­յե­րու կող­մէ, շար­ժա­պատ­կեր մը՝ ո­րուն մէջ ընդգր­կո­ւին ­Հո­լի­վու­տի մեծ ա­նուն­ներ, հայ­կա­կան «­Շինտ­լե­րի ­Ցանկ» մը: Ա­հա՛ ե­թէ յա­ջո­ղինք նման բան մը ի­րա­գոր­ծե­լու, այդ ա­տեն աշ­խար­հը ցնցած կ­՚ըլ­լանք. այդ ա­տեն է, որ ­Մեծ Ե­ղեռ­նը կը դառ­նայ ոչ թէ միայն մաս­նա­գէտ­նե­րու ու ո­րոշ զան­գո­ւած­նե­րու կող­մէն ճանչ­ցուած ի­րա­կա­նու­թիւն, այլ լայ­նօ­րէն ըն­դու­նո­ւած ե­ղե­լու­թիւն»:
Այս մէջ­բե­րու­մը քա­ղո­ւած է յօ­դո­ւա­ծէ մը, որ գրո­ւած էր իմ կող­մէս եւ հրա­տա­րա­կո­ւած «­Հայ­րե­նիք» եւ «Mirror Spectator» թեր­թե­րուն մէջ 2013ին: Այդ ժա­մա­նակ մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նած էի, թէ ար­դեօ՞ք պէտք ե­ղած ձե­ւով ի վի­ճա­կի պի­տի ըլ­լա­յինք նշե­լու ­Մեծ Ե­ղեռ­նի հա­րիւ­րա­մեա­կը 2015ին: Ու­րախ եմ խոս­տո­վա­նե­լու, ու չնա­յած այն բա­նին որ շար­ժա­պատ­կեր մը չի­րա­կա­նա­ցո­ւե­ցաւ 2015ին, որ ­Մեծ Ե­ղեռ­նի հա­րիւ­րա­մեա­կը մի­ջազ­գա­յին աղ­մուկ հա­նեց ու դար­ձաւ լրա­տո­ւա­կան մեծ ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու գլխա­ւոր նիւ­թե­րէն մէ­կը: Այս մէ­կը եր­կար տա­րի­նե­րու մեր ճի­գին ար­դիւնքն էր: Ա­սոր մէջ իր հիմ­նա­կան դե­րը ու­նե­ցաւ նաեւ Ֆ­րան­սիս­կոս ­Պա­պի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը: Ու­րիշ ազ­դակ մը, որ օգ­նեց եւ կ­՚օգ­նէ ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թին տա­րա­ծու­մին, ­Թուր­քիոյ դի­մադ­րու­թիւնն է ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման ո­րե­ւէ փոր­ձի: Ինչ­քան հա­կա­սա­կան թուի այս մէ­կը, ես կը կար­ծեմ, որ ­Թուր­քիոյ ըն­թաց­քը ա­ւե­լի կը մղէ լրա­տո­ւա­կան մի­ջոց­նե­րուն, որ­պէս­զի անդ­րա­դառ­նան ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան: Լ­րա­տո­ւա­կան մի­ջոց­նե­րը հա­կադ­րու­թիւն­ներ, վի­ճա­բա­նու­թիւն­ներ եւ սքան­տալ­ներ կը սի­րեն: Ա­տոնք պատ­ճառ կ­՚ըլ­լան, որ մար­դիկ ա­ւե­լի մեծ թի­ւե­րով ու ու­շադ­րու­թեամբ հե­տե­ւին լու­րե­րուն: Ա­հա՛ ­Թուր­քիոյ դի­մադ­րու­թիւ­նը նման ի­րա­վի­ճակ­ներ կը ստեղ­ծէ: Ե­թէ ­Թուր­քիան նման ըն­թացք մը չու­նե­նար, վստահ եմ որ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցը ա­ւե­լի քիչ ու­շադ­րու­թեան պի­տի ար­ժա­նա­նար: Ի­րա­կա­նու­թեան մէջ ­Թուր­քիան ա­նել վի­ճա­կի մը առ­ջեւ կը գտնո­ւի: Ըն­դու­նի ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը կամ ոչ, եր­կուքն ալ գէշ են ի­րեն հա­մար: Ա­մե­նայն դէպս կը կար­ծեմ, որ ­Թուր­քիոյ կող­մէ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ըն­դու­նու­մը մօ­տիկ չէ, մա­նա­ւանդ նկա­տի առ­նե­լով որ այս օ­րե­րուս ­Թուր­քիան խա­լի­ֆա­յու­թեան մը կը վե­րա­ծո­ւի իր սուլ­թա­նով՝ Էր­տո­ղա­նով:
­Թող մե­զի չխա­բեն թուրք մտա­ւո­րա­կան­նե­րու խոս­տո­վա­նու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք փոք­րա­մաս­նու­թիւն են: ­Թուր­քիան իր քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թեամբ, վեր­նա­խա­ւով ու ժո­ղո­վու­դի մե­ծա­մաս­նու­թեամբ դեռ նշան­ներ չի տար, որ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ըն­դուն­ման ճամ­բուն վրայ է:
Գլ­խա­ւոր հար­ցու­մը հե­տե­ւեալն է. ար­դեօ՞ք ­Թուր­քիան ա­տակ է քա­ղա­քա­կիրթ աշ­խար­հին մաս կազ­մե­լու:
­Պատ­մա­կան խոր­քէն նա­յե­լով՝ ­Թուր­քիոյ շա­հե­րէն կը բխի ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը: Այս­պէ՛ս կը մտա­ծեն բա­րո­յա­կան եւ տրա­մա­բա­նող մար­դիկ: ­Բայց ­Թուր­քիոյ պա­րա­գա­յին, գո­նէ առ այժմ, այդ մէ­կը ա­նի­րա­գոր­ծե­լի կ­՚ե­րե­ւի:
­Վե­րա­դառ­նա­լով յօ­դո­ւա­ծի բուն նիւ­թին, որ «­Խոս­տու­մը» շար­ժա­պատ­կերն է, կրնանք տես­նել, որ ան եր­կա­րա­ժա­մեայ ազ­դե­ցու­թիւն պի­տի ու­նե­նայ: Որ­պէս հայ՝ կրնանք ա­ռար­կու­թիւն­ներ ու­նե­նալ ո­րոշ կէ­տե­րու շուրջ: Օ­րի­նակ. կրնանք ը­սել , որ աս­կէ հա­րիւր տա­րի­ներ ա­ռաջ գա­ւա­ռէն դեռ նոր ե­կած ե­րի­տա­սարդ մը, որ ար­դէն ա­մուս­նու­թեան պար­տա­ւո­րո­ւած խոս­տում մը տո­ւած էր, պի­տի չհա­մար­ձա­կէր սի­րա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն ու­նե­նալ՝ ու­րիշ ան­ձի մը հետ ար­դէն յա­րա­բե­րու­թեան մէջ ե­ղած ե­րի­տա­սար­դու­հիի մը հետ: Կր­նանք ը­սել, որ ­Սի­րուն գիւ­ղը հայ­կա­կան գիւ­ղի մը տես­քը չու­նէր, ա­ռա­ւել որ հոն ե­կե­ղե­ցի մը չէր ե­րե­ւեր: Կր­նանք ը­սել, որ հայ ա­ռա­քե­լա­կան հո­գե­ւո­րա­կա­նին տրո­ւած էր երկ­րոր­դա­կան դեր՝ ­Մու­սա ­Լե­րան հա­տո­ւա­ծին մէջ: ­Վեր­ջա­պէս կրնանք ը­սել, թէ ին­չո՞ւ սի­րա­յին պատ­մու­թիւ­նը պէտք է ըլ­լար «սի­րա­յին ե­ռան­կիւն»ի ձե­ւով ու ոչ թէ հայ­կա­կան ա­ւան­դա­կան ըն­տա­նե­կան ար­ժէք­նե­րը ցոյց տո­ւող պատ­մու­թեամբ մը: Կր­նանք այս բո­լո­րը եւ ա­ւե­լին ալ ը­սել: ­Նախ՝ պէտք է պար­զել, թէ ին­չո՞ւ նման բաց­թո­ղում­ներ ե­ղած են: Այդ ը­նե­լէ ետք, ա­պա­գա­յին՝ նման անճշդու­թիւն­նե­րը շտկել: ­Միւս կող­մէ կրնանք ա­ռար­կել, թէ որ­պէս ա­րո­ւես­տի գործ՝ շար­ժա­պատ­կե­րը գլուխ-գոր­ծոց մը չէր: ­Բայց ան­կախ այս հան­գա­մանք­նե­րէն պէտք է նկա­տի առ­նենք, որ «­Խոս­տու­մը» ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին ա­ռա­ջին շար­ժա­պատ­կերն է պատ­րաս­տո­ւած ­Հո­լի­վու­տի մէջ եւ ոչ-հա­յե­րու կող­մէ ու, այս պատ­ճա­ռով, շատ կա­րե­ւոր քայլ մը կը հան­դի­սա­նայ: Չ­մոռ­նանք, որ Հ­րեա­նե­րուն Ող­ջա­կիզ­ման նո­ւի­րո­ւած շար­ժա­պատ­կեր­նե­րուն մեծ մա­սը «­Շինտ­լը­րի ­Ցանկ»ին գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ար­ժէ­քը չու­նին:
­Հոս կ­՚ար­ժէ նշել «­Խոս­տու­մը» շար­ժա­պատ­կե­րին ար­ժա­նիք­նե­րը. դե­րա­սան­նե­րուն յա­ջող ընտ­րու­թիւ­նը, շար­ժա­պատ­կե­րին պատ­մու­թեան յա­ջող շաղ­կա­պու­մը սկսած ­Պո­լի­սէն մին­չեւ ­Մու­սա ­Լեռ ու Ա­մե­րի­կա, մեր դրա­կան յատ­կա­նիշ­նե­րուն ցու­ցադ­րու­մը (ըն­տա­նիք­նե­րուն ներ­քին զօ­րա­ւոր կա­պո­ւա­ծու­թիւ­նը, մեր մշա­կոյ­թին գե­ղեց­կու­թիւ­նը, մեր հե­րո­սու­թիւնն ու ապ­րե­լու եւ ա­րագ վե­րա­կանգ­նե­լու բա­ցա­ռիկ մեր կամ­քը) եւ, ա­մէ­նէն կա­րե­ւո­րը, թրքա­կան ո­ճի­րին յստակ ու հա­մո­զիչ ձե­ւով բա­ցա­յայ­տու­մը­…եւ այլն:
­Կա­րե­ւոր հան­գա­մանք մըն է, նաեւ, ա­մե­րի­կա­ցի տար­բեր կեր­պար­նե­րու դրա­կան ներ­կա­յու­թիւնն ու դե­րը:
­Բե­մադ­րիչ ­Թե­րի ­Ճորճ՝ կար­ծէք, թէ կռա­հե­լով որ շար­ժա­պատ­կե­րը նիւ­թա­կան մեծ յա­ջո­ղու­թիւն պի­տի չու­նե­նայ, կա­րե­ւոր քայլ մը ա­ռած է շար­ժա­պատ­կե­րին բո­վան­դա­կու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ: Ան վայ­րագ տե­սա­րան­նե­րը յա­տուկ ճի­գով մեղ­մա­ցու­ցեր է, որ­պէս­զի կա­րե­լի ըլ­լայ շար­ժա­պատ­կե­րը ցու­ցադ­րել դպրոց­նե­րու մէջ: Ի՜նչ խե­լա­ցի քայլ: Այս պատ­ճա­ռով շար­ժա­պատ­կե­րը ար­տօ­նո­ւած է նա­յիլ տաս­նե­րեք տա­րե­կա­նէն սկսեալ (PG-13): Այս­պի­սով՝ դպրո­ցա­կան­ներ ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նան ծա­նօ­թա­նա­լու ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան՝ շար­ժա­պատ­կե­րի մը մի­ջո­ցաւ, որ շատ ա­ւե­լի ազ­դե­ցիկ է, քան գիր­քե­րը:
Ա­հա՛ մեր յա­ջորդ պար­տա­կա­նու­թիւ­նը, որ պէտք է ը­նենք հո՛ս Ա­մե­րի­կա­յի մէջ եւ ա­մէ­նու­րեք: Ես կը կար­ծեմ, որ այս մէ­կը ի­րա­գոր­ծե­լի պի­տի ըլ­լայ: ­Սե­րունդ­ներ պի­տի դաս­տիա­րա­կո­ւին ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մու­թեամբ, շար­ժա­պատ­կե­րի նման ազ­դե­ցիկ մի­ջո­ցով մը: ­Միւս կող­մէ գի­տենք, թէ շար­ժա­պատ­կեր­նե­րը չեն վեր­ցո­ւիր: Ա­տոնք կը հրա­պա­րա­կո­ւին սկա­ւա­ռակ­նե­րով, կը ցու­ցադ­րո­ւին հե­ռա­տե­սի­լի կա­յան­նե­րով, հա­սա­նե­լի կ­՚ըլ­լան հա­մա­ցան­ցին վրայ: Ա­սոր վրայ չմոռ­նանք ա­ւելց­նե­լու զա­նա­զան հար­ցազ­րոյց­ներ եւ յօ­դո­ւած­ներ, ո­րոնք զու­գակ­ցե­ցան շար­ժա­պատ­կե­րին ցու­ցադր­ման սկսե­լուն:
Յս­տակ է. «­Խոս­տում»ին ե՛ւ մօ­տա­կայ, ե՛ւ հե­ռա­կայ ազ­դե­ցու­թիւ­նը մեծ է եւ լայ­նա­ծա­ւալ:
Ու­րիշ շատ կա­րե­ւոր կէտ մը, որ կա­պո­ւած է «­Խոս­տում»ին հետ, ա­տոր ազ­դե­ցու­թիւնն է մեր ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դին վրայ. ու­րիշ խօս­քով՝ հա­յա­պահ­պա­նու­թեան գոր­ծին վրայ:
Այս մա­սին շատ բան չի լսո­ւիր շար­ժա­պատ­կե­րին հետ կա­պո­ւած քննար­կում­նե­րուն մէջ: ­Հա­յա­շատ ու հա­յա­խօս գա­ղութ­նե­րը կրնան այս մէ­կը շատ չզգալ: ­Գա­լով օ­տա­րա­լե­զու ու ա­ռանձ­նա­ցած գա­ղութ­նե­րուն, «­Խոս­տու­մը» կա­րե­ւոր ազ­դե­ցու­թիւն կրնայ ու­նե­նալ շա­տե­րուն վրայ, որ­պէս­զի վե­րա­դառ­նան ի­րենց ար­մատ­նե­րուն, կամ՝ գո­նէ սկսին հե­տաքրք­րու­թիւն ցու­ցա­բե­րե­լու ի­րենց ազ­գա­յին ինք­նու­թեան նկատ­մամբ: ­Մա­սա­չու­սէ­ցի փոք­րիկ գա­ղու­թին մէջ ար­դէն նման նշան­ներ կը նկա­տեմ:
­Բայց ա­մէ­նէն կա­րե­ւոր կէ­տը անդ­րա­դառ­նալն է «­Խոս­տու­մը» ի­րա­կա­նաց­նող «մե­ղա­ւոր»ին:
­Մենք լաւ գի­տենք, թէ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ­Հո­լի­վու­տի մէջ փոր­ձեր ե­ղան ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին շար­ժա­պատ­կեր մը ար­տադ­րե­լու: Լ­սե­ցինք, որ ­Սիլ­վես­թըր Ս­թա­լո­նը, ­Նա­թա­լիա ­Փորթ­մա­նը եւ ու­րիշ­ներ հե­տաքրք­րու­թիւն ցու­ցա­բե­րած էին նման շար­ժա­պատ­կե­րի մը մէջ դեր խա­ղա­լու: Ո՛չ մէկ փորձ յա­ջո­ղու­թեան հա­սաւ եւ մենք լաւ գի­տենք, թէ ին­չո՛ւ. ո­րով­հե­տեւ ­Թուր­քիա ա­մէն ձե­ւով ար­գելք­ներ ստեղ­ծեց, որ­պէս­զի նիւ­թա­կան մի­ջոց­ներ չյատ­կա­ցո­ւին նման ծրա­գի­րի մը ու յա­ջո­ղե­ցաւ, բայց ոչ «­Խոս­տում»ի պա­րա­գա­յին: ­Պատ­ճա­ռը այն հան­գա­մանքն էր, որ սկիզ­բէն ար­դէն «­Խոս­տում»ին ար­տադ­րու­թեան հա­մար անհ­րա­ժեշտ հա­րիւր մի­լիոն տո­լա­րի գու­մա­րը տրա­մադ­րո­ւած էր ու այդ գու­մա­րը նո­ւի­րո­ղը ­Գըրք Գ­րի­գո­րեանն էր: Այս մա­սին ի­մա­նա­լէ ետք, ա­նոր հոգ­ւոյն հանգս­տու­թեան հա­մար հո­գե­հանգստեան պաշ­տօն կա­տա­րե­ցինք մեր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Ապ­րիլ 23ին, Սփ­րինկ­ֆիլտ, ­Մա­սա­չու­սէց:
­Հոս կ­՚ար­ժէ փա­կա­գիծ մը բա­նալ՝ անդ­րա­դառ­նա­լու հա­մար մեր ազ­գա­յին ե­րե­ւոյթ­նե­րէն մէ­կուն: ­Հար­ցը այն է, որ ե­թէ նման ծրա­գիր մը հա­մազ­գա­յին մա­կար­դա­կով ի­րա­գոր­ծել ու­զէինք, հա­ւա­նա­բար եր­բեք պի­տի չյա­ջո­ղէինք:Ամ­պայ­ման մէ­կը պի­տի դի­մադ­րէր, ու­րիշ մէ­կը բան մը պի­տի ը­սէր եւ ու­րիշ բան պի­տի ը­նէր, ու­րիշ մէկն ալ՝ օգ­տա­գոր­ծե­լով ազ­գա­յին լո­զունգ­ներ, պի­տի փոր­ձէր անձ­նա­կան շա­հեր հե­տապն­դել… եւ այլն:
Ա՛յս է մեր նկա­րա­գի­րը:
­Մենք ըն­դու­նակ ենք հա­ւա­քա­կան աշ­խա­տան­քի, երբ մեր գո­յու­թեան վտանգ կայ: Այդ մէ­կը մենք սոր­վե­ցանք: ­Բայց խա­ղաղ ժա­մա­նակ­նե­րուն մենք դեռ չենք սոր­ված եր­կա­րա­ժա­մեայ ծրա­գիր­ներ ի­րա­գոր­ծել, ծրա­գիր­ներ՝ ո­րոնք կը պա­հան­ջեն հա­ւա­քա­կան ճիգ:
Այ­սօ­րո­ւան ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ցա­ւա­լի ի­րա­վի­ճա­կը փաստն է այս ի­րո­ղու­թեան:
­Մեր մեծ ի­րա­գոր­ծում­նե­րը տե­ղի ու­նե­ցած են ան­հատ­նե­րու եւ կամ խումբ մը նո­ւի­րեալ­նե­րու շնոր­հիւ:
«­Խոս­տու­մը» բա­ցա­ռու­թիւն մը չէ:
Ան ի­րա­գոր­ծո­ւած է Է­րիք Իս­րա­յէ­լեա­նի եւ քա­նի մը ու­րիշ նո­ւի­րո­ւած­նե­րու կող­մէ:
­Յա­մե­նայն դէպս, յի­շո­ւած ախ­տը ներ­կայ գե­րիշ­խող մեր վի­ճա­կին կը վե­րա­բե­րի:
Ն­շան­ներ կան, որ այս ի­րա­վի­ճա­կը սկսած է փո­խո­ւիլ:
Ա­ւե­լի ու ա­ւե­լի ներգ­րա­ւո­ւե­լով զար­գա­ցած ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու մէջ՝ սկսած ենք, ա­ւե­լի ճիշդ ըլ­լա­լու հա­մար մեր կա­րե­ւոր մէկ հա­տո­ւա­ծը սկսած է ճիշդ ձե­ւե­րով աշ­խա­տիլ: Ն­ման լուրջ ծրա­գիր մըն է մե­զի յայտ­նի «Աւ­րո­րա» մրցա­նա­կը, ո­րուն «մե­ղա­ւոր»նե­րը այս ան­գամ ռու­սա­հայ գոր­ծա­րար ­Ռու­բէն ­Վար­դա­նեանն է եւ մե­զի յայտ­նի ­Վար­դան Գ­րի­գո­րեանն ու ­Նու­պար Ա­ֆէ­յեա­նը: «Աւ­րո­րա»ն մր­ցա­նակ մըն է, որ կը տրո­ւի մար­դա­սի­րա­կան ու մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան ի շահ նո­ւա­ճում­ներ ար­ձա­նագ­րած ան­հատ­նե­րու: «Աւ­րո­րա»ն ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան մը զոհ դար­ձած ազ­գի մը կող­մէ օգ­նու­թեան գե­ղե­ցիկ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն մըն է, որ­պէս­զի նման ո­ճիր­ներ տե­ղի չու­նե­նան այ­սօր: ­Փաս­տօ­րէն՝ մեր կող­մէ շնոր­հա­կա­լու­թեան ձեւ մըն է այն ա­ջակ­ցու­թեան, որ մենք ու­նե­ցանք խղճա­միտ ու բա­րի կամ­քի տէր ե­ղող մարդ­կու­թեան հա­տուա­ծին կող­մէ, մեր օր­հա­սա­կան օ­րե­րուն: Այս մէ­կը իր մէ­ջը քրիս­տո­նէա­կան պատ­գամ մըն ալ ու­նի ու զօ­րա­ւոր եւ գե­ղե­ցիկ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն մըն է հա­մաշ­խար­հա­յին հան­րու­թեան դի­մաց, ինչ որ ցոյց կու տայ, թէ ի՛նչ տե­սա­կի ար­ժէք­ներ կրող ազգ մըն ենք: Այս ծրա­գի­րին մէջ ներգրա­ւո­ւած են ­Ճորճ Ք­լու­նին , ­Նո­պէ­լեան գրա­կա­նու­թեան մրցա­նա­կի դափ­նե­կիր Է­լի ­Վի­զէ­լը (մա­հա­ցած 2016ին), ­Նո­պէ­լեան խա­ղա­ղու­թեան մրցա­նա­կի դափ­նե­կի­րու­հի ­Լէյ­մա Կ­պո­վէն եւ ու­րիշ­ներ, հան­գա­մանք մը՝ որ ա­տոր կու տայ հա­մաշ­խար­հա­յին զօ­րա­ւոր հնչե­ղու­թիւն: ­Բա­ցի «Աւ­րո­րա»էն, ­Վար­դա­նեա­նը մի­ջազ­գա­յին հա­մալ­սա­րան մըն ալ հիմ­նած է ­Դի­լի­ջա­նի մէջ: Այս բո­լո­րը ցոյց կու տան, որ ­Վար­դա­նեա­նը հե­ռուն նա­յող ու լայ­նա­ծա­ւալ մտա­ծո­ղու­թեան տէր մարդ է:
­Վե­րա­դառ­նա­լով «­Խոս­տում»ին՝ յոյս ու­նինք, որ նման ի­րա­գոր­ծում մը իր շա­րու­նա­կու­թիւ­նը պի­տի ու­նե­նայ: ­Մենք քա­նի մը մի­լիա­ռա­տէր­ներ ու­նինք ­Ռու­սիոյ մէջ, մեծ թի­ւով մի­լիո­նա­տէր­ներ ու­նինք աշ­խար­հի չորս կող­մե­րը: Ո՛չ մէ­կը կրնայ ը­սել, թէ նիւ­թա­կան մի­ջոց­նե­րու պա­կա­սը ու­նինք յա­ջորդ ծրա­գիր­նե­րը ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար: ­Հար­ցը ճիշդ ձե­ւե­րը ու ան­ձե­րը գտնե­լու մէջ է: Ետ­քը, ­Հո­լի­վու­տի շրջա­նին մօտ մեծ ու զօ­րա­ւոր գա­ղութ մը ու­նինք եւ հա­ւա­նա­բար կա­պեր ու ծա­նօ­թու­թիւն­ներ ալ կան, ու կրնանք աշ­խա­տիլ, որ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թը ե­կամ­տա­բեր դառ­նայ ­Հո­լի­վու­տին հա­մար:
­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը շատ նիւ­թեր կրնայ մա­տա­կա­րա­րել ­Հո­լի­վու­տի հա­մար. ­Թա­լէա­թի սպա­նու­թիւնն ու ­Թեհ­լի­րեա­նի դա­տա­վա­րու­թիւ­նը, ­Մու­սա ­Լե­րան ­Քա­ռա­սուն Օ­րե­րը, ­Կո­մի­տաս ­Վար­դա­պե­տին պատ­մու­թիւ­նը, ­Վա­նի ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թիւ­նը, Աւ­րո­րա ­Մար­տի­կա­նեա­նին պատ­մու­թիւ­նը… եւ այլն:
Անհ­րա­ժեշտ է, որ գիտ­նանք ինչ­պէ՛ս աշ­խա­տիլ մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կի վրայ:
­Հին ձե­ւե­րը, ո­րոնց վար­ժո­ւած ենք, չեն կրնար յա­ջո­ղիլ, ե­թէ կ­՚ու­զենք, որ աշ­խար­հը մե­զի լսէ:
Ե­թէ «­Խոս­տու­մը» շատ կա­րե­ւոր քայլ մըն է, բայց ոչ բա­ւա­րար, որ­պէս­զի ցնցէ աշ­խար­հը, ա­պա՝ յա­ջորդ մեր քայ­լը պէ՛տք է այդ մէ­կը ի­րա­կա­նաց­նէ:
Ա­ւար­տե­լու հա­մար կ­՚ու­զեմ յի­շեց­նել, որ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րը ծա­նօթ են ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան: ­Մեր վերջ­նա­կան նպա­տա­կը այն է, որ ­Թուր­քիան ըն­դու­նի ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, հա­տու­ցէ վնաս­նե­րը ու, կա­մա­ւոր թէ ոչ, վե­րա­դարձ­նէ մեր հո­ղե­րը:
­Մենք այս ուղ­ղու­թեամբ ալ կ­՚աշ­խա­տինք՝ չնա­յած այն բա­նին, որ քա­ղա­քա­կան եւ ի­րա­ւա­կան նպա­տակ­նե­րու ի­րա­գոր­ծու­մը կրնան եր­կար ժա­մա­նա­կի կա­րօ­տիլ, ո­րով­հե­տեւ ա­տոնք կա­խում ու­նին ոչ միայն մեզ­մէ, այլ նաեւ հա­մաշ­խար­հա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թե­նէն:
­Կը հա­ւա­տամ, որ այդ օ­րը պի­տի գայ, երբ ի­րա­տե­սա­կան պի­տի ըլ­լան մեր գե­րա­գոյն նպա­տակ­նե­րուն ի­րա­գոր­ծու­մը, մա­նա­ւանդ ե­թէ նկա­տի առ­նենք, թէ ի՛նչ տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ այ­սօր ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի ու ­Թուր­քիոյ մէջ, նաեւ՝ ­քիւր­տե­րուն հետ:
­Մինչ այդ՝ մենք կրնանք շա­րու­նա­կել աշ­խա­տիլ հա­մաշ­խար­հա­յին հա­սա­րա­կու­թեան ա­ջակ­ցու­թիւ­նը շա­հե­լու ուղ­ղու­թեամբ, ո­րով­հե­տեւ այդ մէ­կը կրնանք ը­նել մեր կամ մեր բա­րե­կամ­նե­րուն ու բա­րի կամ­քի տէր ան­հատ­նե­րուն մի­ջո­ցով:
Այս­պի­սով՝ ա­ւե­լի ճնշում կրնանք բա­նեց­նել քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րուն ու ո­րո­շում­ներ առ­նող­նե­րուն վրայ, որ­պէս­զի ա­րա­գաց­նենք մե­զի ի նպաստ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան յա­ռա­ջա­ցու­մը ու ա­տոր ազ­դե­ցու­թիւ­նը գետ­նին վրայ, եւ կամ՝ գո՛­նէ կա­րե­լի ե­ղա­ծին չափ պտուղ­ներ քա­ղենք, երբ որ պատ­մա­կան պա­հը գայ ու պի­տի՛ գայ:
«­Կա՛նք, պի­տի լի­նե՛նք ու դեռ շա­տա­նանք»,- ինչ­պէս որ կ­՚ը­սէ ­Պա­րոյր ­Սե­ւակ: