Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Վի­գէն ­Սարգ­սեան կա­ռա­վա­րու­թեան այ­սօ­րո­ւան նիս­տին յայ­տա­րա­րած է, որ աշ­խա­տանք­ներ կը տա­րո­ւին խո­շոր զօ­րա­մա­սե­րու մէջ «­Թու­մօ» կեդ­րոն­ներ հիմ­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ:
«Այժմ աշ­խոյժ ծրա­գիր կ­՛ի­րա­կա­նաց­նենք նաեւ բա­նա­կին մէջ լրա­ցու­ցիչ ուս­ման կազ­մա­կերպ­ման նպա­տա­կով: Աշ­խա­տանք­ներ կը տա­րո­ւին խո­շոր զօ­րա­մա­սե­րու մէջ «­Թու­մօ» կեդ­րոն­ներ հիմ­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ, որ­պէս­զի զին­ծա­ռա­յող­նե­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նե­նան ար­հես­տա­գի­տա­կան ո­լոր­տին մէջ նախ­նա­կան պատ­րաս­տու­թիւն ան­ցը­նե­լու:
Ե­թէ ըլ­լան միւս ո­լորտ­նե­րուն մէջ եւս շա­հագր­գիռ գոր­ծըն­կեր­ներ, ո­րոնք կրնան նման փոքր ու­սում­նա­կան կեդ­րոն­ներ հիմ­նել, փոխ-շա­հա­ւէտ կ­՛ըլ­լայ»,- «­Մե­դիա­մաքս»ի փո­խանց­մամբ՝ ը­սած է ­Վի­գէն ­Սարգ­սեան:
­Նա­խա­րա­րը ընդգ­ծած է, որ բա­նա­կին մէջ լրա­ցու­ցիչ կրթու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու պա­րա­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը ա­նընդ­հատ թար­մա­ցո­ւող մար­դուժ կրնան ու­նե­նալ:
­Տա­ւու­շի մար­զի ­Կողբ հա­մայն­քին մէջ կա­ռու­ցո­ւող «­Թու­մօ»ն­ եւս կը նա­խա­տե­սէ բա­նա­կի հետ ծրա­գիր­ներ ի­րա­կա­նաց­նել: