Խղճի խայթոցներ — Ոեւէ մէկուն վշտակցութիւնը չեմ ուզեր…

0
281

ՄԵՂՈՒ

Վ­ճի­ռը ծանր էր բայց ար­դար…
­Դա­տա­խա­զը զին­քը մա­հո­ւան դա­տա­պար­տեց…
— ­Վեր­ջին փա­փաքդ ի՞նչ է, հար­ցուց բան­տա­պա­հը…
— ­Թուղթ եւ մա­տիտ… կ’ու­զեմ մօրս վեր­ջին նա­մակ մը գրել…
­Վեր­ջին փա­փա­քը ի­րա­գոր­ծե­ցին…
Սկ­սաւ գրել…
«­Մայ­րիկ, ե­թէ այս աշ­խար­հը ա­ւե­լի ար­դար ըլ­լար, այ­սօր ոչ թէ միայն ես, այլ… նաեւ դո՛ւն, մա­հո­ւան դա­տա­պար­տո­ւած պի­տի ըլ­լա­յիր… ին­ծի չափ դո՛ւն եւս մե­ղա­ւոր ես…
«­Կը յի­շե՞ս մայ­րիկ երբ ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, շու­կա­յէն հե­ծա­նիւ մը գող­ցայ եւ տուն բե­րի…
«Օգ­նե­ցիր, որ պա­հեմ… որ­պէս­զի հայ­րի­կը չի­մա­նայ ու ին­ծի չպատ­ժէ…
«­Կը յի­շե՞ս երբ հայ­րի­կին դրա­մա­պա­նա­կէն դրամ գող­ցայ…
«­Յան­դի­մա­նե­լուդ եւ պատ­ժե­լուդ տեղ… միա­սին ծախ­սե­ցինք զա­նա­զան պա­րապ-սա­րաբ բա­նե­րու…
«­Կը յի­շե՞ս երբ հօրս հետ կռո­ւե­ցար եւ տու­նէն մեկ­նե­ցաւ…
«­Պար­զա­պէս ու­զեց մէկ սխալս սրբագ­րել… ո­րով­հե­տեւ դա­սերս կար­դալ-սոր­վե­լուս տեղ… քննու­թեան ժա­մա­նակ… դա­սըն­կե­րէս ըն­դօ­րի­նա­կած էի… վեր­ջա­ւո­րու­թեան ը­րածս բա­ցա­յայ­տե­ցին եւ ին­ծի ալ պատ­ժե­ցին…
«­Հա­կա­ռա­կե­ցար հօրս եւ ու­սու­ցիչ­նե­րուս, եւ այս սխա­լէս ո­չինչ սոր­վե­ցայ… հե­տե­ւանք… ոճ­րա­գործ ե­ղայ…
«­Մայ­րիկ՝ ե­րե­խայ էի… յե­տոյ՝ չար պա­տա­նի մը ե­ղայ… իսկ ներ­կա­յիս՝ այ­լա­տեաց եւ կռո­ւա­զան մարդ մը ե­ղած եմ…
«­Մայր իմ… դաս­տիա­րա­կու­թեան եւ ոչ թէ հա­ւա­նու­թեան պէտ­քու­թիւ­նը ու­նե­ցող ե­րե­խայ մըն էի…
«­Բայց նոյ­նիսկ այս վեր­ջին պա­հուն քե­զի կը նե­րեմ…
«­Պար­զա­պէս կ­’ու­զեմ այս նա­մակս տա­րա­ծես, կրցա­ծիդ չափ մէկ ա­ւե­լի ծնող­նե­րու, որ­պէս­զի ըմբռ­նեն զա­ւակ մը մեծց­նե­լու պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը… հասկ­նան, որ միայն ու միայն ի­րենց­մէ կա­խում ու­նի… զա­ւա­կի մը բա­րի կամ չար մարդ ըլ­լա­լը…
«Շ­նոր­հա­կալ եմ մայ­րիկս որ ին­ծի կեանք պար­գե­ւե­ցիր…
«­Բայց նաեւ օգ­նե­ցիր, որ… կեանքս կորսնց­նեմ…
«­Վեր­ջին մատ­նան­շում մը եւս…
«Ան որ զա­ւա­կը չի պատ­ժեր… ա­նոր չի՛ սի­րեր…
«­Զա­ւա­կը սի­րո­ղը չի՛ տա­տամ­սիր ա­նոր պատ­ժե­լէ…
«­Դաս­տիա­րա­կու­թիւ­նը, աշ­խար­հը դէ­պի լա­ւը փո­խե­լու ա­մե­նա­զօ­րա­ւոր զէնքն է…
«Ըն­կե­րու­հի­նե­րուդ ը­սէ, որ ի­րենց զա­ւակ­նե­րը դաս­տիա­րա­կեն, որ­պէս­զի ա­պա­գա­յին… չա­րա­գործ­ներ չպատ­ժեն…
Ոճ­րա­գործ զա­ւակդ»

minsar55@gmail.com