­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 104-րդ ­տա­րե­դար­ձի ե­լոյթ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի 29 ­Մա­յիս 2022-ին, Հ.Գ.­Խա­չի ­Խալ­քի­տի­քիի ա­մա­րա­նո­ցին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ո­գե­կո­չա­կան ե­լոյթ, որ կազ­մա­կեր­պո­ւած էր Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բի եւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կող­մէ։ Ա­ւե­լի քան 250 հայ­րե­նա­կից­ներ, ի­րենց խան­դա­վառ ներ­կա­յու­թեամբ, հայ­կա­կան ա­մա­րա­նո­ցը վե­րա­ծե­ցին փոք­րիկ ­Հա­յաս­տա­նի մը, իւ­րա­տիպ ազ­գա­յին տօ­նա­կա­տա­րու­թեան ուխ­տագ­նա­ծու­թեան մը, ուր հեր­թա­բար հնչեց ա­ղօթ­քը, ա­պա խրա­խու­սիչ խօս­քե­րով, հայ­կա­կան եր­գով ու պա­րով, պան­ծա­ցուե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի գե­րա­գոյն սխրա­գոր­ծու­թեան օ­րը ու ե­րի­տա­սար­դա­կան խան­դը ջեր­մա­ցուց բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րու սիր­տե­րը։
«­Քո­րո­նա» հա­մա­վա­րա­կի մօտ ե­րեք տա­րո­ւան պատ­ճա­ռած ընդ­մի­ջու­մէն ետք, ­Խալ­քի­տի­քիի հայ­կա­կան ա­մա­րա­նո­ցը դար­ձեալ իր դռնե­րը բա­ցաւ ըն­դու­նե­լու հա­մար ա­մէն տա­րի­քի հայ­րե­նա­կից։ Օ­րեր ա­ռաջ, ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի մեր ըն­կեր­նե­րը տեն­դա­գին աշ­խա­տանք տա­րին, որ­պէս­զի ա­մա­րա­նո­ցը պատ­րաստ ըլ­լայ ըն­դու­նե­լու ժո­ղո­վուր­դի բազ­մա­մարդ ներ­կա­յու­թիւ­նը։
Ա­նոնց կող­քին էին նաեւ Ա­թէն­քէն ժա­մա­նած Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան ան­դամ­ներ եւ սկաու­տա­կան աս­տի­ճա­նա­ւո­րա­կան կազ­մը, ո­րոնք նաեւ սկաու­տա­կան շար­ժու­մի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան հե­տե­ւո­ղա­կան ըն­թաց­քի մը մէջ կը գտնո­ւին, որ­պէս­զի ­Սեպ­տեմ­բե­րի վե­րա­մու­տին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մաս­նա­ճիւ­ղը օժ­տո­ւի սկաու­տա­կան խում­բով եւ ծա­ւա­լէ հա­մա­պա­տաս­խան գոր­ծու­նէու­թիւն։
­Կի­րա­կի ա­ռա­ւօտ, ե­րեք բուլ­ման ինք­նա­շարժ­նե­րով եւ անձ­նա­կան մի­ջոց­նե­րով ժա­մա­նած հայ­րե­նա­կից­նե­րը ար­դէն լե­ցու­ցած էին բա­նա­կա­վայ­րի գե­ղա­տե­սիլ տա­րածք­նե­րը։
Ո­րո­շեալ ժա­մուն, բո­լոր ներ­կա­նե­րը հա­ւա­քո­ւե­ցան դրօ­շի ա­րա­րո­ղու­թեան վայ­րը, ուր յու­նա­կան եւ հայ­կա­կան ո­գերգ­նե­րու հնչու­մով վեր բարձ­րա­ցան ազ­գա­յին դրօ­շակ­նե­րը։ ­Յա­ջոր­դա­բար, ժո­ղո­վուր­դը ուղ­ղո­ւե­ցաւ դէ­պի բա­ցօ­դեայ մա­տու­րը, ուր­տեղ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս ծ.վրդ. ­Փա­շա­յեան կա­տա­րեց ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան նո­ւի­րո­ւած գո­հա­բա­նա­կան մաղ­թանք, ա­պա շնոր­հա­ւո­րեց հա­յոց ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան պան­ծա­լի ստեղ­ծու­մը։
­Ճա­շաս­րա­հի վայ­րէն ներս ծայր ա­ռաւ օ­րո­ւան պաշ­տօ­նա­կան յայ­տա­գի­րը, ո­րուն՝ բա­ցի շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւէն, ներ­կայ ե­ղան Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ան­դամ տիկ. ­Վե­րա Պ­լէ­ճեան, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի ան­դամ ընկ. ­Կա­րօ ­Նա­տեան, Հ.Գ.­Խա­չի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շրջ. վար­չու­թիւն­նե­րու ան­դամ­նե­րը, ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի, միու­թիւն­նե­րու տե­ղա­կան մաս­նա­ճիւ­ղե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը եւ Հ.Հ. պա­տո­ւոյ հիւ­պա­տո­սը։
Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի ա­նու­նով բա­ցու­մը կա­տա­րեց ըն­կե­րու­հի Ա­լեք­սիա ­Ռա­ֆա­յի­լի­տու, որ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց եւ հա­կիրճ խօս­քե­րով անդ­րա­դար­ձաւ օ­րո­ւան պատ­մա­կան խոր­հուր­դին, տա­լով մա­յի­սեան հե­րո­սա­պա­տու­մի ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին ե­ղե­լու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք յան­գե­ցան ան­կա­խու­թեան հռչա­կու­մին։ ­Յա­ջոր­դա­բար, բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ Ս­տե­փա­նոս ծ. վրդ. ­Փա­շա­յեան, որ կուռ խօս­քով մը ո­գե­ւո­րեց ներ­կա­նե­րը, ընդգ­ծե­լով ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ի­մաս­տը եւ վեր­ջա­պէս յոր­դո­րե­լով բո­լո­րին մաս­նա­կից ըլ­լալ հա­մայն­քա­յին կեան­քին, ամ­րաց­նել հայ­կա­կա­նու­թեան ո­գին, ա­նընդհատ խօ­սիլ հա­յե­րէն ու բարձր պա­հել հայ­կա­կան բար­քե­րը ըն­տա­նիք­նե­րէն ներս։
Օ­րո­ւան բա­նա­խօսն էր Ա­թէն­քէն հրա­ւի­րո­ւած ընկ. ­Քե­րոբ Է­քի­զեան, որ շեշ­տը դրաւ ան­կա­խու­թեան գե­րա­գոյն խոր­հուր­դին, որ­պէս հայ ժո­ղո­վուր­դի ա­ռաջ­նոր­դող գա­ղա­փար եւ ներն­չու­մի աղ­բիւր։ ­Յա­ջոր­դա­բար, անդ­րա­դար­ձաւ հայ­րե­նի­քի ներ­կայ ի­րա­կա­նու­թեան, ար­ցա­խեան 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մէն յե­տոյ ստեղ­ծո­ւած ի­րա­վի­ճա­կին եւ «­Դի­մադ­րու­թիւն» շար­ժու­մի տա­րած պայ­քա­րին՝ տէր կանգ­նե­լու հա­մար հայ­րե­նի ժո­ղո­վուր­դի սպա­սում­նե­րուն եւ պա­հանջ­նե­րուն։ Ա­ւար­տին, բա­նա­խօ­սը շեշ­տեց անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը մաս­նա­կից ըլ­լա­լու գա­ղու­թա­յին կեան­քին, որ­պէս մէկ ամ­բող­ջու­թիւն եւ միաս­նա­կան աշ­խա­տան­քի պա­հան­ջով, ի խնդիր հայ­րե­նի­քի հզօ­րաց­ման։
Ըն­կե­րոջ խօս­քը կու տանք ա­ռանձ­նա­բար քո­վի սիւ­նակ­նե­րուն մէջ։
Հ.Գ.­Խա­չի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րը, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ի­րենց ու­սուց­չու­հիին, տիկ. ­Վի­քա ­Նա­զա­րեա­նի, ներ­կա­յա­ցու­ցին հայ­րե­նա­սի­րա­կան ո­ճով խնա­մո­ւած յայ­տա­գիր մը, ուր լսո­ւե­ցան եր­գեր եւ ար­տա­սա­նու­թիւն­ներ, պա­տա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը պա­րե­ցին հայ­կա­կան պա­րեր, ո­գե­ւո­րե­լով բո­լոր ներ­կա­նե­րը։
Ա­պա, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Ծաղ­կո­ցի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի վկա­յա­կան­նե­րու տու­չու­թիւն, որ ե­ղաւ ձե­ռամբ վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի ընկ. ­Զա­պէլ ­Գալ­ֆա­յեա­նի։ Ան, ա­ւար­տին շնոր­հա­ւո­րեց բո­լոր ա­շա­կերտ­նե­րը եւ յոր­դո­րեց ըլ­լալ յա­ռաջ­դի­մող ի­րենց կեան­քին մէջ։
­Յա­ջոր­դած ճաշ­կե­րոյ­թի ըն­թաց­քին ստեղ­ծո­ւե­ցաւ խան­դա­վառ մթնո­լորտ, եր­գե­րով եւ պա­րե­րով։ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի եւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի ե­րի­տա­սարդ ան­դամ­նե­րը պա­րե­ցին բազ­մա­թիւ հայ­կա­կան ա­ւան­դա­կան պա­րեր. քո­չա­րիով ու այլ ծա­նօթ պա­րե­րով դնդա­ցու­ցին սրա­հը եւ ժո­ղո­վուր­դի խան­դա­վառ բա­ցա­գան­չու­թիւն­նե­րուն տակ ջեր­մա­ցու­ցին մթնո­լոր­տը։ ­Մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, բա­ցի ի­րենց ժրա­ջան աշ­խա­տան­քէն՝ ա­մէն ինչ կա­տա­րե­լա­պէս կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար, ե­ղան խան­դա­վա­ռու­թեան ու­ժը, որ ներ­կա­նե­րը մղեց՝ մե­ծով ու փոք­րով, մաս­նակ­ցիլ շուր­ջ­պա­րե­րուն եւ պահ մը բո­լորս տա­նիլ դէ­պի հայ­րե­նիք։
Ինք­նա­բուխ յայ­տա­գի­րի ըն­թաց­քին եր­գով ու նո­ւա­գով հան­դէս ե­կան ­Թա­մա­րա ­Սի­մո­նեան՝ երգ, Ս­վեթ­լա­նա ­Մա­նու­կեան՝ ջու­թակ եւ ­Ռա­ֆա­յէլ ­Վար­դա­զա­րեան՝ կի­թառ։ ­Հայ­կա­կան ծա­նօթ մե­ղե­դի­նե­րու գու­նա­ւո­րում­նե­րով ե­րաժշտա­կան խում­բը ստեղ­ծեց յու­զիչ մթնո­լորտ մը, ա­մէն ան­գամ ալ ժո­ղո­վուր­դը ըն­կե­րակ­ցե­ցաւ ա­նոնց ե­րաժշ­տու­թեան։
­Յայ­տա­գի­րի ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րո­ւե­ցաւ, թէ օ­րո­ւան տօ­նախմ­բու­թեան միա­ցած է Ար­ցա­խի ա­ռա­ջին պա­տե­րազ­մի հե­րոս Ար­սէն ­Կա­րա­պե­տեան, ո­րուն զա­ւա­կը եւս՝ ­Սեր­գէ­յը, մաս­նակ­ցե­ցաւ 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մին, ստա­նա­լով ծանր վէր­քեր, ո­րոնք խո­ցե­ցին իր մար­մի­նը եւ ֆի­զի­քա­կան կազ­մուած­քը, եւ այժմ ան տա­կա­ւին ա­պա­քին­ման դժո­ւար շրջան մը կ­՚ան­ցը­նէ։ Եր­կու հե­րոս­նե­րուն մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ըն­դու­նո­ւե­ցաւ ջերմ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով եւ բա­ցա­գան­չու­թիւն­նե­րով։ Երբ ար­դէն ուշ ե­րե­կոն հա­սաւ, ան­կա­խու­թեան նո­ւի­րո­ւած լե­ցուն օ­րը յան­գե­ցաւ իր ա­ւար­տին, լիա­ցած ­Մա­յիս 28-ի խոր­հուր­դով ու հայ­րե­նա­կա­րօտ զգա­ցում­նե­րով։

Ընկեր Քերոբ Էքիզեանի խօսքը

«­­Հա­յաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը շա­րու­նա­կում է
ապ­րել հայ ժո­ղովր­դի սրտում, որ­պէս մշտա­վառ
յուշ ան­ցեա­լի եւ իբ­րեւ կեն­դա­նի յոյս ա­պա­գա­յի»

ՍԻՄՈՆ ՎՐԱՑԵԱՆ

 

­Հա­յաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան վեր­ջին վար­չա­պե­տի ա­մէ­նէն ա­ւե­լի տա­րա­ծո­ւած ու ար­տա­սա­նուած խօս­քը իր մէջ կը պար­փա­կէ ան­կա­խու­թիւ­նը կեր­տած սե­րուն­դի քա­ղա­քա­կան պատ­գա­մը, որ ա­ւե­լի քան մէկ­ դա­րու իր զօ­րեղ հնչե­ղու­թեամբ կը շա­րու­նա­կէ ներշն­չել ու ո­գե­ւո­րել հայ սե­րունդ­նե­րը, այ­սօ­րո­ւան ան­կախ ­­Հա­յաս­տա­նի փաս­տա­ցի եւ ի­րա­ւա­կան լի­նե­լու­թեան մէջ տես­նե­լով 28 ­­Մա­յիս 1918-ի փա­ռա­պանծ սխրա­գոր­ծու­թեան ան­մար կրա­կը։ Ի զուր չէր, որ հա­յու­թեան մո­խիր­նե­րէն վե­րած­նած ­Հա­յաս­տա­նը կեր­տող հսկա­նե­րը, գլխա­ւո­րու­թեամբ եւ ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան, տաս­նեակ տա­րի­ներ շա­րու­նակ, հա­ւա­տա­ցին երկ­րորդ ար­շա­լոյ­սի մը, «ո­րուն ոտ­նա­ձայ­նը» տե­ւա­բար կ­՚առ­նէին հայ­րե­նի ժո­ղո­վուր­դի ծո­ցէն եւ լիա­թոք ուժգ­նու­թեամբ վառ պա­հե­ցին Ս­փիւռ­քի մէջ հա­սակ նե­տած հայ­րե­նա­զուրկ սե­րունդ­նե­րուն մօտ։
­Հայ ժո­ղո­վուր­դը իր պատ­մու­թեան շքեղ պա­տո­ւան­դա­նին վրայ շա­տոնց կանգ­նե­ցու­ցած է 1918-ի ան­կա­խու­թիւ­նը կեր­տող «խենդ»ե­րու փա­ղան­գը, ա­նոնց, ո­րոնք հայ մար­դուն նո­ւի­րե­ցին այ­լեւս պե­տա­կա­նօ­րէն ապ­րե­լու եւ գո­յա­տե­ւե­լու թան­կա­գին պար­գե­ւը՝ Ա­զատ, Ան­կախ եւ ­­Միա­ցեալ ­Հա­յաս­տա­նի ե­րա­զը ի­րենց ա­րեամբ նո­ւի­րա­կա­նաց­նե­լով։
­Փառ­քը վա­յել է ­­Հա­յաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան սե­րուն­դին, որ 28 ­­Մա­յիս 1918-ին ար­ժա­նա­ւոր կեր­պով տէր կանգ­նե­ցաւ կոտր­տո­ւած ու ա­րիւ­նա­քամ դար­ձած, ա­պա «քա­ղա­քա­կիրթ» աշ­խար­հէն լքո­ւած հայ ժո­ղո­վուր­դին, տա­լով «վեր­ջին մար­տը» ցե­ղաս­պան ո­սո­խին դէմ, որ միա­հա­մուռ հաս­տա­տա­կա­մու­թեամբ յան­գե­ցաւ իր մո­խիր­նե­րէն ծնած հայ­րե­նի ­­Փիւ­նի­կի կեր­տու­մին։ ­­Սե­րունդ մը՝ որ ­Սար­դա­րա­պա­տի, ­­Ղա­րա­քի­լի­սա­յի եւ ­­Բաշ Ա­պա­րա­նի հե­րո­սա­մար­տե­րով նո­ւա­ճո­ւած հա­յու­թեան յաղ­թա­նա­կը կրցաւ պսա­կել դա­րե­րէ ի վեր կոր­սո­ւած հա­յոց ազ­գա­յին պե­տա­կա­նու­թեան վե­րա­հաս­տա­տու­մով եւ հայ ժո­ղո­վուր­դին պար­գե­ւել ար­դի ժա­մա­նակ­նե­րու ո­գիով ար­դար ու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կար­գե­րով ե­րա­զե­լի հայ­րե­նի­քի մը շօ­շա­փե­լի գո­յու­թիւ­նը։
­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը եր­բեք չիւ­րա­ցուց ­Մա­յի­սեան յաղ­թա­նա­կի պատ­մա­կան եւ քա­ղա­քա­կան ար­ժէ­քը, այլ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան ա­մէ­նէն բարձր գի­տակ­ցու­թեամբ զայն նո­ւի­րեց իր ժո­ղո­վուր­դին, որ­պէս­զի ան­կա­խու­թեան խո­րա­խոր­հուրդ ի­մաս­տը ներշն­չու­մը դառ­նայ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ 1965-ին «մեր հո­ղե­րը-մեր հո­ղե­րը» պա­հան­ջող զան­գո­ւած­նե­րուն, ան­կէ յե­տոյ հայ ա­զա­տագ­րա­կան հա­կա­թուրք ու­ժա­կան պայ­քա­րի ազ­դան­շա­նա­նը տո­ւաւ, ե­րե­սուն տա­րի ա­ռաջ ստեղ­ծեց Ար­ցա­խեան հե­րո­սա­պա­տու­մը, ո­րուն ար­գա­սի­քը դար­ձաւ թէ՛ վե­րան­կա­խա­ցեալ ­Հա­յաս­տա­նի, այլ նաե՛ւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ստեղ­ծու­մը եւ բար­գա­ւա­ճու­մը։
­Սի­րե­լի բա­րե­կամ­ներ,
­Բո­լորս հպար­տու­թեամբ ապ­րե­ցանք մեր վե­րան­կա­խա­ցեալ հայ­րե­նի­քի ու Ար­ցա­խի զոյգ հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու ծնուն­դը եւ ա­նոր յա­ռաջ­դի­մու­թիւ­նը։
­Սա­կայն, ներ­կայ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան հռչա­կու­մի ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րը պա­րու­րո­ւե­ցան ար­ցա­խեան հե­րո­սա­մար­տի յաղ­թու­թեան շղար­շով, որ այ­նու­հե­տեւ յատ­կան­շե­ցին հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեան ու ազ­գին եր­թը, յաղ­թա­նա­կի ու ան­պարտ զգա­լու գի­նո­վու­թեան մը մո­լար ե­ղա­նա­կին մէջ։ Այս­պէ՛ս կա­ռու­ցո­ւե­ցաւ պե­տու­թիւն մը ամ­բողջ, իսկ վե­րան­կա­խաց­ման յաղ­թա­պանծ նշում­նե­րը տա­րիէ տա­րի ա­ւե­լի կը տկա­րացնէին մեր ժո­ղո­վուր­դի զգօ­նու­թեան եւ հայ­րե­նա­կեր­տու­թեան ժուժ­կալ նկա­րա­գի­րը, երբ կը սպա­սո­ւէր, որ յաղ­թա­նակ­ներն ու հո­ղա­յին նո­ւա­ճում­նե­րու ձեռք­բե­րում­նե­րը սոսկ հայ­րե­նա­սի­րա­կան զգա­ցում­ներ առ­թե­լէն ան­դին, պի­տի ամ­րապն­դէին հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեան հի­մե­րու հաս­տատ­ման գոր­ծըն­թա­ցը՝ հո­ղա­յին ամ­բող­ջու­թեան, հզօր բա­նա­կի, պե­տա­կան լիի­րաւ հա­մա­կար­գի, ազ­գա­յին հա­մախմ­բու­մի ու ըն­կե­րա­յին բա­րօր պայ­ման­նե­րու ստեղ­ծու­մով։
­Շա­րու­նա­կե­ցինք մսխել մեր պատ­մու­թեան գան­ձա­րա­նը, մոռ­նա­լով, թէ պե­տու­թիւն­նե­րը ի­րենց ու­ղին կը հու­նա­ւո­րեն հիմ­նո­ւած ըլ­լա­լով ի­րա­տե­սու­թեան վրայ, ար­դար կար­գե­րու հաս­տա­տու­մով, աշ­խա­հա­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րուն մէջ ի­րա­պաշտ մօ­տե­ցու­մով, տա­րա­ծաշրջա­նա­յին փո­խո­խու­թիւն­նե­րը ի­րա­տե­սօ­րէն կան­խա­գու­շա­կե­լով, երկ­րի ար­հես­տա­գի­տա­կան եւ ռազ­մա­կան հզօ­րա­ցու­մով, տնտե­սա­կան եւ ըն­կե­րա­յին զար­գա­ցու­մով։
2018-ի շար­ժու­մը կա­նու­խէն յու­սա­խա­բու­թիւն պատ­ճա­ռեց, պար­զա­պէս ո­րով­հե­տեւ այ­սօ­րո­ւան իշ­խա­նա­ւոր­նե­րը, ո­րոնք լայն խա­ւե­րու ար­դար ցա­սու­մի զգա­ցում­նե­րուն լո­զուն­գա­յին դրօ­շա­կիր­նե­րու դե­րը ու­զե­ցին վերց­նել, կա­նու­խէն փաս­տե­ցին թէ անց­նող ե­րե­սուն տա­րի­նե­րու հա­մա­կար­գէն սնած քա­ղա­քա­կան պա­տե­հա­պաշտ­ներ էին, ո­րոնք «յե­ղա­փո­խա­կան» պատ­մու­ճա­նը հա­գած՝ մին­չեւ այ­սօր կը շա­րու­նա­կեն մսխել հայ ժո­ղո­վուր­դի ա­զատ եւ ար­դար երկ­րի մը մէջ ապ­րե­լու ե­րա­զան­քը։
Որ­քան ալ հայ միտ­քը փոր­ձէ 2020-ի տա­րո­ւան պար­տու­թեան ար­դիւն­քը վե­րագ­րել անց­նող ե­րե­սուն տա­րի­նե­րու աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան, ռազ­մա­կան, տնտե­սա­կան եւ ըն­կե­րա­յին սխալ ընտ­րանք­նե­րու, մարդ­կա­յին պատ­մու­թիւ­նը ա­նո­ղոք կը դառ­նայ պար­տու­թեան մատ­նո­ւած օ­րուան քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թեան վրայ, այն­պէս ինչ­պէս յաղ­թա­նա­կի ձեռք­բե­րու­մի մը պա­րա­գա­յին, ան­խու­սա­փե­լիօ­րէն օ­րո­ւան իշ­խա­նա­ւոր­նե­րը պի­տի փոր­ձէին դափ­նի­ներ տես­նել ի­րենց գլխուն վրայ։
Ե­րե­սուն տա­րի յե­տոյ Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րո­ւած հո­ղե­րու ա­ւե­լի քան 75% զի­ջած ըլ­լա­լով, Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նեալ ու­ժե­րուն կող­մէ ­Հա­յաս­տա­նի ինք­նիշ­խան տա­րածք­նե­րը թա­փան­ցած եւ ան­ցա­կէ­տեր հաս­տա­տած վտան­գա­ւոր ի­րադ­րու­թեան տակ, պար­տադ­րո­ւած հայ եւ թուրք, ինչ­պէս նաեւ հայ-ատր­պէյ­ճա­նա­կան նո­ւաս­տա­ցու­ցիչ՝ այս­պէս կո­չո­ւած «խա­ղա­ղու­թեան պայ­մա­նա­գի­րի» մը ստո­րագ­րու­թեան ճնշու­մին ներ­քեւ, թուր­քե­ւատր­պէյ­ճա­նա­կան շա­րու­նա­կա­կան սպառ­նա­լիք­նե­րով, բայց մա­նա­ւանդ հա­րիւ­րա­ւոր հայ գե­րի­նե­րու խնդի­րով, ­Հա­յաս­տան կը կը շա­րու­նա­կէ կանգ­նիլ ծան­րօ­րէն վի­րա­ւոր վի­ճա­կին մէջ։
Այ­լեւս, կա­րե­լի չէ սպա­սել։
­Բո­լորս ա­կա­նա­տես ենք, թէ ինչ­պէս ­Հա­յաս­տա­նի հա­յու­թիւ­նը այ­սօր ոտ­քի կանգ­նած է եւ ա­մէն օր կը պա­հան­ջէ որ­պէս­զի վերջ տրո­ւի ­Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան սնան­կաց­ման եւ ժամ ա­ռաջ նոր ու­ժեր ստանձ­նեն մեր ազ­գին ղե­կը։ «­Դի­մադ­րու­թին» շար­ժու­մը ու­րիշ բան չէ, ե­թէ ոչ հա­յու­թեան ար­դար պոռթ­կու­մի ար­տա­յայ­տու­թիւ­նը, որ իր ա­մէ­նօ­րեայ հա­ւաք­նե­րով եւ քա­ղա­քա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րով տէր կը կանգ­նի ժո­ղովր­դա­յին ցա­սու­մին։
­Դի­մադ­րու­թեան շար­ժու­մը քաջ կը գի­տակ­ցի թէ, հայ քա­ղա­քա­կան միտ­քի պար­տա­կա­նու­թիւնն է՝ ար­տա­քին դա­շինք­ներ ստո­րագ­րե­լու փութ­կո­տու­թե­նէն հրա­ժա­րե­լով, նախ եւ ա­ռաջ ձե­ւա­ւո­րել նոր տե­սա­կի «դա­շինք» մը մեր ժո­ղո­վուր­դին հետ, հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, որ խարսխո­ւած  պի­տի ըլ­լայ ի­րա­տե­սա­կան սկզբունք­նե­րուն վրայ, ճշմար­տու­թիւ­նը խօ­սե­լու եւ հա­յու­թեան աչ­քե­րուն մէջ ու­ղիղ նա­յե­լու ան­կեղ­ծու­թեամբ, ա­պա­գան յստակ տես­նե­լու եւ ձե­ւա­ւո­րե­լու քա­ղա­քա­կան պար­կեշ­տու­թեամբ։
Ա­ւե­լին, հրա­մա­յա­կան է որ մեր քա­ղա­քա­կան աշ­խար­հը ժամ ա­ռաջ կա­սեց­նէ թա­ւագ­լոր եր­թը դէ­պի այն նո­ւաս­տա­ցու­ցիչ հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րը, ո­րոնք Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը դուրս կը ձգեն տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րէն, զայն հա­մա­րե­լով Ատր­պէյ­ճա­նի մաս­նիկ։ Ո­րե­ւէ քա­ղա­քա­կան ուժ ի­րա­ւունք չու­նի ան­տե­սե­լու եւ ոտ­նա­կոխ ը­նե­լու Ար­ցա­խի ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­ւուն­քը, որ ա­րեամբ ձեռք բե­րուե­ցաւ մեր հա­յոր­դի­նե­րու զո­հա­բե­րու­թեամբ։
Ան­գամ մը եւս կը շեշ­տենք, մենք դէմ չենք մեր դրա­ցի­նե­րուն հետ բա­րի հա­մա­կե­ցու­թեան ու բնա­կա­նոն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մշակ­ման, սա­կայն դէմ ենք երբ ա­նոնք ա­մէն կեր­պով կը փոր­ձեն գետ­նին հա­ւա­սա­րեց­նել մեր հա­մա­հայ­կա­կան օ­րա­կար­գը, ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման ի­րա­ւա­ցիու­թիւ­նը, կը շա­րու­նա­կեն գրա­ւել Ար­ցա­խը, ոտնձգու­թիւն­ներ կա­տա­րել ­Սիւ­նի­քի վրայ ու ­Հա­յաս­տա­նը մե­կու­սաց­նել ի­րենց վտան­գա­ւոր ճի­րան­նե­րուն մէջ։
­Սի­րե­լի­ներ,
Այս բո­լո­րը կը բնու­թագ­րեն մեր հայ­րե­նի­քի եւ բո­վան­դակ հայ ժո­ղո­վուր­դի ա­պա­գա­յին հետ առն­չո­ւած պատ­մա­կան ու քա­ղա­քա­կան ու­ղին, ո­րուն մէկ մաս­նիկն ենք մենք՝ յու­նա­հա­յու­թիւ­նը։
9 ­Նո­յեմ­բեր 2020-ի պար­տո­ւո­ղա­կան հա­մա­ձայ­նա­գի­րէն ետք, բո­լորս ալ ազ­դո­ւած ու հիաս­թա­փո­ւած կը զգանք։ Ո­րե­ւէ հայ­րե­նա­կից հարց­նե­լով, ան պի­տի պա­տաս­խա­նէ, թէ իր մէջ կազ­մա­քան­դո­ւած է այն ամ­բողջ ար­ժե­հա­մա­կար­գը, ո­րուն վրայ յե­նո­ւած էր իր ազ­գա­յին ար­ժա­նա­պա­տո­ւու­թեան եւ հպար­տու­թեան գի­տակ­ցա­կան պա­տո­ւան­դա­նը։
Երբ պա­տե­րազ­մի մը մէջ պար­տո­ւո­ղի կող­մը կ­՚անց­նիս, չկայ ա­ւե­լի մեծ ա­մօ­թա­լի խա­րան, որ կը չար­չա­րէ հո­գին, կը մա­շեց­նէ միտ­քը, անխ­նայ կը կրծէ հայ­կա­կա­նու­թիւնդ, քեզ կը ստի­պէ հե­ռա­նալ հա­ւա­քա­կա­նու­թե­նէն, մոռ­նալ հա­ւա­քա­կան կեան­քը, մնալ ան­տար­բեր գա­ղու­թի ու ազ­գի հո­գե­րուն հան­դէպ, դառ­նալ ան­յոյս թա­փա­ռող մը օ­տա­րու­թեան այս կլա­նիչ ու ա­ւե­րիչ ա­փե­րուն վրայ։
­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ,
Այս տա­րին կը յատ­կան­շէ ­Փոքր Ա­սիոյ, Իզ­մի­րի եւ ­Կի­լի­կիոյ ա­ղէ­տի 100-ա­մեա­կը։ ­Ձեզ­մէ շա­տեր այդ սե­րուն­դէն ե­կող շա­րա­ւիղ­ներն էք։ ­Պահ մը ետ դար­ձու­ցէք ձեր նա­յո­ւած­քը դէ­պի այն սեւ օ­րե­րը, երբ հայ տա­րա­գիր­ներն ու գաղ­թա­կան­նե­րը հա­սան այս կող­մե­րը, ա­ռանց հայ­րե­նի­քի ու տու­նի, եւ սկիզ­բէն կեր­տե­ցին ի­րենց օ­ճա­խը, մա­նա­ւանդ՝ ե­կե­ղե­ցի­նե­րով, ա­կումբ­նե­րով, միու­թիւն­նե­րով եւ դպրոց­նե­րով դար­ձեալ ստեղ­ծե­ցին հո­գիի ու սրտի հայ­րե­նի­քը, որ­պէս­զի մենք այ­սօր հա՛­յօ­րէն միա­սին հա­ւա­քո­ւած նշենք մեր հայ­րե­նի­քի ան­կա­խու­թեան տօ­նը։
Ի­րա­ւունք չու­նինք յու­սա­հա­տե­լու։ ­Մա­նա­ւանդ, ի­րա­ւունք չու­նինք ան­տար­բեր մնա­լու։ ­Բո­լորս միա­սին ձեռք-ձեռ­քի տո­ւած պի­տի շէ­նացնենք մեր հա­ւա­քա­կան տու­նը։
­Վաղն իսկ, դար­ձեալ պի­տի լեց­նենք մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը եւ ա­կումբ­նե­րը, մեր զա­ւակ­նե­րը պի­տի չզրկենք հայ դպրո­ցի ու ձեր անն­ման ­Ծաղ­կո­ցի հա­յադ­րոշմ կրթու­թե­նէն, հայ­կա­կան թեր­թը եւ մա­մու­լը պի­տի դարձ­նենք բո­լոր տու­նե­րու եւ ըն­տա­նիք­նե­րու լոյ­սը, մեր զա­ւակ­նե­րը պի­տի ուղ­ղենք դէ­պի Հ.Յ.Դ. պա­տա­նե­կան եւ ե­րի­տա­սար­դա­կան յու­սադ­րիչ շար­ժում­նե­րը, մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը պի­տի դար­ձենք տի­պար Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան­ներ մա­նա­ւանդ երբ ­Սեպ­տեմ­բե­րին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ իսկ յա­ռաջ պի­տի գայ սկաու­տա­կան շար­ժու­մը, պի­տի գի­նով­նանք ­Հա­մազ­գա­յին մշա­կու­թա­յին միու­թեան մէ­ջէն ճա­ռա­գայ­թող հայ մշա­կոյ­թի ու ա­րո­ւես­տի լու­սա­ւոր ճա­ճանչ­նե­րով։
­Սի­րե­լի եւ թան­կա­գին թե­սա­ղո­նի­կա­հայ բա­րե­կամ­ներ,
­Դուք յու­նա­հայ բո­վան­դակ գա­ղու­թի կա­րե­ւոր մէկ մաս­նիկն էք։ ­Կար­դա­ցէք այս գա­ղու­թի պատ­մու­թիւ­նը եւ պի­տի նշմա­րէք թէ ինչ օ­րեր ապ­րած է շրջա­նը։ Այ­սօր եւս, դուք ստանձ­նած էք այս դե­րը։
­Բո­լորս միա­սին պար­տինք ըլ­լալ հա­մա­խումբ, միա­ւո­րո­ւած, հա­մե­րաշխ եւ մա­նա­ւանդ ար­թուն, դի­մա­կա­յե­լու հա­մար հայ­րե­նի­քին առ­ջեւ ցցուած ա­մէն տե­սա­կի գրգռու­թիւն­նե­րը։ ­Մեր հա­յեաց­քը պի­տի ուղ­ղենք դէ­պի Ա­րա­րա­տի այն կող­մը, հոն՝ ուր կը գտնո­ւի հայ ժո­ղո­վուր­դի լի­նե­լու­թեան ի­մաս­տը ու նպա­տա­կը։
­Պի­տի շա­րու­նա­կենք քա­լել ու գոր­ծել ­Սի­մոն Վ­րա­ցեա­նի պատ­գա­մով, որ մին­չեւ այ­սօր կը բո­ցա­վա­ռէ մեր սիր­տե­րը։
­Հա­յաս­տա­նը կը շա­րու­նա­կէ մնալ ու ան­վերջ պի­տի մնայ կեն­դա­նի յոյ­սը մեր ա­պա­գա­յի։
­Պարտք ու­նինք գա­լիք սե­րունդ­նե­րուն։