Ձա­խէն աջ՝ ­Մար­տո­յեան Ա­րա­մէ, Սմ­բա­տեան Օ­րես­թիս, ­Փա­փա­զեան-­Քա­թոս­թա­րաս ­Դա­նիէլ, ­Պու­տու­րեան Ս­տե­փան, Էք­մէք­ճեան Եոր­ղոս, ­Շամ­մէս Էմ­մա­նո­ւէլ, ­Մա­լեան ­Քա­րի­նա, ­Նի­քո­լա­յի­տիս ­Սեր­կիոս, ­Փաթ­թու­քեան ­Վա­հէ

 Հ.Կ.Խ-ի «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի
«Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զի վա­րիչ
ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի ­Վիք­թո­րիա ­Մա­ղա­քեա­նի խօս­քը


2022-2023 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նը իր ա­ւար­տին կը հաս­նի վկա­յա­կան­նե­րու բաշխ­ման հան­դի­սու­թեամբ , որ ու­րա­խու­թեամբ ներ­կա­յա­ցու­ցին մե­զի « Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի,«Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ­Ման­կա­պար­տէ­զի մեր սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը: Ամ­բողջ տա­րո­ւան ըն­թաց­քին մեր սի­րե­լի փոք­րիկ­նե­րուն հետ հա­ճե­լի ու շատ ար­դիւ­նա­բեր պա­հեր ապ­րե­ցանք, ստեղ­ծա­գոր­ծե­լով, նոր գի­տե­լիք­ներ, ապ­րում­ներ ու փոր­ձա­ռու­թիւն­ներ ձեռք ձգե­լով, հէ­քեաթ­ներ կար­դա­լով ,խա­ղա­լով, եր­գե­լով ու պա­րե­լով միշտ կառ­չե­լով մեր մշա­կոյ­թին ու ա­ւան­դու­թիւն­նե­րուն մեր լե­զուն սի­րե­լով, ապ­րե­լով ու ապ­րեց­նե­լով:

­Դաս­տիա­րակ­չա­կան ծրա­գիր­ներ —
աշ­խա­տա­նոց­ներ- տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­ներ — այ­ցե­լու­թիւն­ներ

Մ­շա­կե­ցինք զա­նա­զան դաս­տիա­րակ­չա­կան ծրա­գիր­ներ թէ հա­յե­րէ­նով ,թէ յու­նա­րէ­նով զա­նա­զան նիւ­թե­րու շուրջ ինչ­պէս՝ մեր մար­մի­նին, ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան,այ­լա­զա­նու­թեան, մա­նուկ­նե­րու ի­րա­ւունք­նե­րուն, զգա­ցում­նե­րուն, բնու­թեան ու բնա­պահ­պա­նու­թեան, կեն­դա­նի­նե­րուն , տիե­զեր­քին եւ մո­լո­րակ­նե­րուն, գիր­քե­րուն ու ըն­թեր­ցա­սի­րու­թեան եւ ճար­տա­րա­պե­տու­թեան մա­սին: ­Հա­յե­րէ­նի ու յու­նա­րէ­նի կող­քին ներ­կայ էր անգ­լե­րէն լե­զո­ւի ու­սու­ցու­մը:
Ի­րա­գոր­ծե­ցինք զա­նա­զան այ­ցե­լու­թիւն­ներ ու փոք­րիկ­նե­րը աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին բո­լոր դպրո­ցա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն:
­Կազ­մա­կեր­պե­ցինք տօ­նա­կան աշ­խա­տա­նոց ու բաց դռնե­րու օր ,ուր բո­լորս միա­սին՝ ծնողք, փոք­րեր ու յա­ջորդ տա­րեշր­ջա­նի ա­շա­կերտ­ներ ա­ռի­թը ու­նե­ցանք հա­ճե­լի ու ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան պա­հեր ապ­րե­լու ու ըն­տե­լա­նա­լու ման­կա­պար­տէ­զի ջերմ մի­ջա­վայ­րին:
­Զա­նա­զան նիւ­թեր ու­սում­նա­սի­րե­ցինք ո­րոնց­մէ մէ­կը շատ խան­դա­վա­ռեց ի­րենց եւ այս պատ­ճա­ռով մեր հան­դէ­սին կեդ­րո­նա­կան նիւ­թը դար­ձաւ:­Տիե­զեր­քը եւ մո­լո­րակ­նե­րը հմա­յե­ցին մեր փոք­րիկ­նե­րը:
­Նաեւ,Ա­նա­հիտ ­Սար­գի­սեա­նի ՝ «­Բա­րեւ ա­րեւ» ծրա­գի­րը, որ կը կի­րար­կո­ւի ման­կա­պար­տէ­զին մէջ նոր աշ­խարհ մը կը բա­նայ ու շատ կ’օգ­նէ մեր նպա­տակ­նե­րը ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար: Այս ծրա­գի­րով խա­ղը, եր­գը, լե­զուն, մշա­կոյ­թը եւ ա­ւան­դու­թիւն­նե­րը բո­լո­րը միա­սին կ­՚ամ­բող­ջացնեն ու կը կազ­մա­ւո­րեն փոք­րիկ­նե­րուն գի­տե­լիք­նե­րու աշ­խար­հը:
­Միա­ժա­մա­նակ, մեր մա­նուկ­նե­րուն մա­քուր ու ան­մեղ սիր­տե­րը միաս­նա­բար մշա­կե­ցինք ազ­նո­ւու­թեան, ըն­կե­րա­սի­րու­թեան, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան, հա­ւա­տար­մու­թեան, յար­գան­քի եւ ու­րիշ կա­րե­ւոր ար­ժա­նիք­նե­րու սեր­մը ցա­նե­լով, որ­պէս­զի ինք­նավս­տա­հու­թեամբ յաղ­թա­հա­րեն ի­րենց շրջա­պա­տի ներ­կայ ու ա­պա­գայ պա­տո­ւար­նե­րը:

«Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի 60-ա­մեակ

Այս տա­րի մե­զի հա­մար բա­ցա­ռիկ տա­րի մըն է:­Մեր դպրո­ցին « Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի 60-ա­մեա­կի յո­բե­լեանն է: ­Հայ­կա­կան կրթա­կան այս օ­ճա­խը իր վաթ­սու­նա­մեայ բե­ղուն ճա­նա­պար­հով շնոր­հեց բարձ­րո­րակ ու­սում եւ յու­նա­հայ ի­րա­կա­նու­թեան մէջ գոր­ծեց կա­րե­ւոր ու անժխ­տե­լի դեր մը:
Ու­րախ ենք, որ 60 տա­րի ապ­րած մեր վար­ժա­րա­նը մին­չեւ օրս ա­ռանց վա­րա­նու­մի կը շա­րու­նա­կէ իր նո­ւի­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը եւ իր դռնէն ներս ա­մէն օր ու­րախ-զո­ւարթ կը մտնեն տաս­նեակ­նե­րով հայ ա­շա­կերտ­ներ որ­պէս­զի սոր­վին մեր լե­զուն, մեր պատ­մու­թիւնն ու կրօ­նը,մեր մշա­կոյ­թը եւ ստա­նան ու­սում ու գի­տու­թիւն: ­Մեր մաղ­թանքն է որ շա­րու­նա­կէ բազ­մա­թիւ 60ա­մեակ­ներ եւս իր հա­յա­բոյր ու կրթա­նո­ւէր ճա­նա­պար­հը որ սկսած է 60 տա­րի­ներ ա­ռաջ Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան բա­րե­րար­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, հա­ւատ­քին, հայ­րե­նա­սի­րու­թեան, անձ­նա­զո­հու­թեան եւ տես­լա­կա­նին շնոր­հիւ:

Շ­նոր­հա­կա­լա­կան խօսք

2022-2023 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նը բո­լո­րե­լով մեր ջեր­մա­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը կը յայտ­նենք ­Թե­միս Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր, շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վի­ւին, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան, Ու­սում­նա­կան, Տն­տե­սա­կան ու ­Կա­լո­ւա­ծա­յին խոր­հուրդ­նե­րուն, Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին եւ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու վար­չու­թեանց:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն նաեւ, մեր վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան՝ պա­րոն ­Բաբ­գէն ­Գա­սա­պեա­նին, հայ եւ յոյն պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուն եւ անձ­նա­կազ­մին, գոր­ծա­կից տի­կին ­Մա­րիա ­Տի­մա­քիի եւ բո­լոր ա­նոնց որ ի­րենց նիւ­թա­կան եւ բա­րո­յա­կան ա­ջակ­ցու­թիւ­նը ըն­ծա­յե­ցին մեր ճի­գե­րուն ար­դիւ­նա­ւոր­ման հա­մար:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն տի­կին ­Նա­զիկ ­Ճա­մու­զեա­նին, որ իր օգ­նու­թեամբ ման­կա­պար­տէ­զի ծրա­գի­րը չխան­գա­րո­ւե­ցաւ եւ կա­րե­լի ե­ղաւ մաս­նակ­ցու­թիւնս դաս­տիա­րակ­չա­կան ծրագ­րի մը:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն մեր վար­ժա­րա­նի ծնո­ղա­կան միու­թեան, որ ամ­բողջ տա­րո­ւան ըն­թաց­քին մեր կող­քին էր ու ա­մէն ջանք թա­փեց մեր կա­րիք­նե­րը հո­գա­լու, ինչ­պէս նաեւ ման­կա­պար­տէ­զի շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն յանձ­նո­ւած նո­ւէր­նե­րուն հա­մար:
­Յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն­ներ ձե­զի սի­րե­լի ծնող­ներ որ վստա­հե­ցաք ձեր զա­ւակ­նե­րը հայ­կա­կան մեր այս վար­ժա­րա­նին:
Եզ­րա­փա­կե­լով, կը շնոր­հա­ւո­րենք մեր սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը: ­Սի­րե­լի փոք­րիկ­ներ ձեր եր­գած եր­գին խօս­քե­րը կրկնե­լով, կը մաղ­թենք ա­րե­գա­կը իր շո­ղուն ճա­ռա­գայթ­նե­րով միշտ ձեզ լու­սա­ւո­րէ, ձեր կեան­քին եր­կին­քը չ­՚ամ­պո­տի եւ խա­ղաղ ու եր­ջա­նիկ ապ­րիք: Հ­պարտ ենք ձեր բո­լո­րին յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րով, ձեր իւ­րա­յա­տուկ նկա­րա­գիր­նե­րով ու յա­ռաջ­դի­մու­թեամբ: Սր­տանց կը մաղ­թենք ձե­զի բա­ցա­ռիկ ու գե­րա­զանց ար­դիւնք­նե­րով բարձ­րա­գոյն վկա­յա­կան­նե­րու նո­ւա­ճում­ներ: Ի­րա­կա­նաց­նէք ձեր փա­փաք­ներն ու ե­րազ­նե­րը: ­Նաեւ,բա­րե­սիրտ ու բա­րե­կիրթ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ ըլ­լա­լով, ան­հուն սէրն ու գուր­գու­րան­քը որ կը ստա­նաք ձեր ըն­տա­նի­քէն,դպրո­ցէն ու մի­ջա­վայ­րէն, դուք ալ ձեր կար­գին փո­խան­ցէք ձեր զա­ւակ­նե­րուն: ­Կը մաղ­թենք որ ձեր զա­ւակ­ներն ու թոռ­ներն ալ շրջա­նա­ւարտ ել­լեն այս հայ­կա­կան վար­ժա­րա­նէն եւ ար­ժա­նա­նաք նոյն հպար­տու­թեան եւ եր­ջան­կու­թեան ինչ­պէս ձեր ըն­տա­նիք­նե­րը այ­սօր: ­Յա­ջո­ղու­թիւն ու լու­սա­շող ա­պա­գայ մը ու­նե­նաք:

­Բա­րի ար­ձա­կուրդ եւ բա­րի վե­րա­մուտ