­Լիզ­պո­նի մէջ ի­րենց կեան­քը ­Հա­յաս­տա­նի ա­զա­տագ­րու­թեան բա­գի­նին նո­ւի­րա­բե­րած հինգ տղոց յի­շա­տա­կին հա­մար հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի, 31 ­Յու­լիս 2022-ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան։ ­Բա­ցի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ան­դամ­նե­րէն, ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ներ­կայ ե­ղան Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի, շրջան­նե­րու կո­մի­տէ­նե­րու, Հ.Կ.­Խա­չի, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի ան­դամ­ներ, ինչ­պէս նաեւ ըն­կեր­ներ, ո­րոնք ե­կած էին յար­գե­լու հինգ անձ­նա­զոհ տղոց սխրա­գոր­ծու­թիւ­նը եւ ա­նոնց ան­մար յի­շա­տա­կը։
­Պա­տա­րա­գեց եւ քա­րո­զեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան, որ յայտ­նեց, թէ քրիս­տո­նէա­կան վար­դա­պե­տու­թեան հաս­կա­ցո­ղու­թեան ու բա­ցատ­րու­թեան մէջ նա­հա­տա­կու­թիւն բա­ռը յա­տուկ ար­ժէք կը ներ­կա­յաց­նէ: «Ո­րով­հե­տեւ նա­հա­տա­կու­թիւ­նը սրբա­զան նպա­տա­կի մը հա­մար ե­ղե­լու­թիւն է եւ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան փո­խան­ցում: Եւ սոյն պատ­կե­րին մե­ծա­գոյն օ­րի­նա­կը դար­ձաւ Ք­րիս­տոս:
­Հայ ժո­ղո­վուր­դը հո­գե­ւո­րա­կան ու աշ­խար­հա­կան նա­հա­տակ­նե­րով հա­րուստ պատ­մու­թիւն մը ու­նի:
Եւ այդ մէ­կը Աս­տու­ծոյ պար­գեւն է մե­զի շնոր­հո­ւած: ­Լիզ­պո­նի մէջ զո­հո­ւած հինգ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, մեր հայ­րե­նի­քին ու ե­կե­ղեց­ւոյ ազ­գա­յին պա­հան­ջա­տի­րու­թեան սի­րոյն նա­հա­տակ­նե­րու շար­քին ար­ժա­նա­ցան, բայց մե­զի թո­ղե­ցին պայ­քա­րը շա­րու­նա­կե­լու ջա­հը», շեշ­տեց քա­հա­նայ հայ­րը:
­Հո­գե­հանգս­տեան պա­հուն, ե­կե­ղեց­ւոյ դա­սին մէջ զե­տե­ղո­ւած էին 5 տղոց նկար­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ Ե­ռա­գոյն եւ Հ.Յ.Դ. դրօ­շակ­նե­րը։
Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ա­նու­նով ներ­կայ ժո­ղո­վուր­դին խօսք ուղ­ղեց ընկ. Ա­նա­յիս ­Խըտ­րեան, ո­րուն խօս­քը կը ներ­կա­յաց­նենք ստո­րեւ։

«­Յի­շէք, հա­յե՛ր, որ վայր ըն­կան
Ան­վե­րա­դարձ մա­հով, սա­կայն,
­Սար­գիս ­Սեդ­րակ, Ա­րա ­Սի­մոն,
Ին­քը՝ ­Վա­չէն՝ հանց եր­գե­հոն,
­Մեզ կը կան­չեն ու գան պի­տի
Ի սէր, գե­րո­ւած Ա­րա­րա­տի,
Ի սէր հա­յոց մայր հո­ղե­րուն՝
Ընդ­դէմ հո­ղաց թուրք գո­ղե­րուն:
Որ ­Հա­յաս­տանն իմ խլե­ցին,
­Մեզ վրէ­ժը լոկ թո­ղե­ցին.
Ե­րէկ ­Տիզ­պոն,
Այ­սօր ­Լիզ­պոն,
­Հայն է զոհ­ւում հո­րի­զո­նից
մինչ հո­րի­զոն…»

-­Յո­վան­նէս ­Շի­րազ

39 տա­րի­ներ կ­’ամ­բող­ջա­նան այս տա­րի, 1983-ի ­Յու­լի­սի այն օ­րէն երբ հինգ ե­րի­տա­սարդ հա­յեր, ­Լիզ­պո­նի մէջ ու­ժա­կան ա­րար­քով մը գրա­ւե­ցին թր­քա­կան դես­պա­նա­տու­նը՝ ար­դա­րու­թեան պա­հանջ­քով եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի պա­հան­ջա­տի­րու­թիւ­նը աշ­խար­հին յի­շեց­նե­լու հա­մար: ­Հոն ձգե­ցին ի­րենց վեր­ջին շուն­չը, հե­րո­սա­ցան եւ ան­մա­հա­ցան ի­րենց քա­ջու­թեամբ ու կեան­քի զո­հա­բե­րու­թեամբ:
­Վա­չէ ­Տաղ­լեան, ­Սար­գիս Աբ­րա­հա­մեան, ­Սեդ­րակ Ա­ճե­մեան, Ա­րա Քրճը­լեան, ­Սի­մոն Եահ­նըեան: Ե­րի­տա­սարդ ըն­կեր­ներ ո­րոնք հայ­րե­նա­սի­րու­թեան, խի­զա­խու­թեան եւ գե­րա­գոյն անձ­նա­զո­հու­թեան օ­րի­նակ դար­ձան: Ի­րենց անձ­նա­զո­հու­թիւ­նը ամ­բողջ աշ­խար­հին ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նա­ցուց հա­յու­թեան եւ ­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան վրայ ու այժ­մէա­կա­նա­ցուց մեր դա­տը:
Ա­րա, ­Վա­չէ, ­Սար­գիս, ­Սի­մոն եւ ­Սեդրակ ա­նուն­նե­րը դրոշ­մո­ւած կը մնան մեր մտքե­րուն մէջ եւ հա­կա­ռակ որ մենք չենք ճանչ­ցած ի­րենց, հա­կա­ռակ որ տա­րի­նե­րը կ’անց­նին, ա­նոնք իբ­րեւ հա­րա­զատ ըն­կեր­ներ կը ներշն­չեն եւ կը ո­գե­ւո­րեն մեզ, ի­րենց ըմ­բոստ ո­գին կը վա­րա­կէ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը՝ Հայ դա­տի պայ­քա­րի ճամ­բուն վրայ, մեր քա­րոզ­չա­կան գոր­ծին մէջ եւ պա­հան­ջա­տի­րա­կան ե­լոյթ­նե­րուն:
Այ­սօր ան­գամ մը եւս յի­շենք ի­րենց խօս­քե­րը, որ ուղ­ղած էին բո­լո­րիս դէ­պի ­Լիզ­պոն ան­վե­րա­դարձ մեկ­նե­լէն ա­ռաջ.- «Երբ չի մնում ելք ու ճար, խեն­թերն են գտնում հնար: Ե­կէք միա­ցէ՛ք մե­զի: ­Կը հա­ւա­տամ, որ օր մը կը տի­րա­նանք մեր հայ­րե­նի­քին», կը պատ­գա­մէր ­Սա­գոն:
«­Մեզ­մէ ա­ռաջ շա­տեր քա­լած են մեր ընտ­րած ճամ­բան եւ կը հա­ւա­տամ որ մեզ­մէ վերջ ա­ւե­լի լա­ւերն ալ պի­տի գան», կ’ը­սէր ­Սե­դոն:
«Ես բնա­կան մա­հով պի­տի չմեռ­նիմ: Ես ­Հայ ­դա­տի զի­նո­ւոր եմ», կը խոս­տա­նար ­Վա­չէն:
«Ա­ռանց հայ­րե­նի­քի, ա­ռանց մայր հո­ղին, ոչ ըն­տա­նիք կ­’ըլ­լայ, ոչ ա­պա­գայ կայ», կը հաս­տա­տէր Ա­րան:
«­Շատ հպարտ եմ որ հայ ծնած եմ, ո­րով­հե­տեւ հա­յօ­րէն պի­տի մեռ­նիմ», կը յայ­տա­րա­րէր ­Սա­գոն:
­Չենք մոռ­նար, որ ա­նոնք ալ մե­զի պէս ե­րի­տա­սարդ տղաք էին: ­Մե­զի պէս ու­նէին ի­րենց ե­րի­տա­սար­դա­կան կեան­քը, ըն­տա­նիք, բա­րե­կամ­ներ եւ ա­պա­գա­յի ե­րազ­նե­րը: ­Բայց ի­րենց ե­րազ­նե­րէն, նոյ­նիսկ ի­րենց կեան­քէն ա­ւե­լի վեր դա­սե­ցին գա­ղա­փա­րին ծա­ռա­յե­լը, հայ­րե­նի­քին եւ ազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քին հա­մար զի­նուոր դառ­նա­լու գի­տակ­ցու­թիւ­նը:
­Հե­րոս­նե­րը ընդ­հան­րա­պէս կը ծնին պա­տե­րազ­մի մէջ: ­Բայց ­Լիզ­պո­նի հին­գը հե­րոս դար­ձան ա­ռանց պա­տե­րազ­մա­կան վի­ճա­կի, սփիւռ­քի մէջ զի­նո­ւոր ե­ղան, ո­րով­հե­տեւ ի­րենց մտքին ու հո­գիին մէջ ու­նէին «յա­րա­տեւ կռիւ»ի պատ­գա­մը:
­Պատ­մու­թիւ­նը ա­րա­գօ­րէն այդ­պէս գրո­ւե­ցաւ, որ ­Լիզ­պո­նի հին­գին հե­րո­սա­ցու­մէն շատ տա­րի­ներ չան­ցած, հայ ժո­ղո­վուր­դը ծնաւ նո­րա­նոր հե­րոս­ներ: Ա­զա­տա­մար­տիկ­ներ, ո­րոնք ա­զա­տագ­րե­ցին Ար­ցա­խը: ­Բո­լոր հայ տղա­քը որ ըն­տա­նիք ու ա­պա­գայ ետ ձգե­լով, 2020-ի 44 օ­րո­ւայ պա­տե­րազ­մի ըն­դաց­քին ի­րենց ամ­բող­ջա­կան սրտով ու ո­գիով պայ­քա­րե­ցան մեր Ար­ցա­խի ա­զա­տու­թեան հա­մար։ Իսկ այ­սօր՝ Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նե­րը կանգ­նած զի­նո­ւո­րը, որ կը դի­մադ­րէ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­կան տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րուն եւ ան­ձէն-անձ­նա­կա­նէն վեր դա­սե­լով հայ­րե­նի­քը, օ­րը-օ­րին ա­պա­հով կը պա­հէ գիւ­ղերն ու սահ­մա­նա­մերձ քա­ղաք­նե­րը:
Այ­սօր՝ որ մեր հայ­րե­նի­քը կը գտնուի ներ­քին եւ ար­տա­քին ճգնա­ժա­մի մէջ, մենք, սփիւռ­քի ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը պէտք է դի­կունք կե­նալ հայ զի­նո­ւո­րին։ ­Պայքար, քա­րոզ­չու­թիւնն ու նուի­րու­մը՝ ա­սոնք են մեր զէն­քե­րը, ու մեր պար­տանքն է, որ զա­նոնք օգ­տա­գոր­ծել մին­ջեւ մեր ազ­գի դա­տը ստա­նայ ամ­բող­ջա­կան ու ար­դար հա­տու­ցում։
­Լիզ­պո­նէն մին­չեւ ­Հա­յաս­տան ու Ար­ցախ, հայ զի­նո­ւորն ու հայ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը, բո­լո՛­րը կը ծա­ռա­յեն հայ­րե­նի­քին միեւ­նո՛յն հա­ւատ­քով, վճռա­կա­մու­թեամբ եւ քա­ջու­թեամբ: Ա­նոնց­մէ շա­տեր կը հանգ­չին Ե­ռաբլու­րին վրայ, հոն ուր հայ ժո­ղո­վուր­դը կանգ­նե­ցու­ցած է նաեւ ­Լիզ­պո­նի տղոց յար­գան­քի յու­շա­կո­թո­ղը:
­Յար­գանք ­Լիզ­պո­նի հին­գին յի­շա­տա­կին: ­Հայ ե­րի­տա­սար­դու­թեան ա­պա­գայ քայ­լե­րը ա­ռաջ­նոր­դող լոյ­սը պի­տի ըլ­լան ա­նոնք. Ա­րան, ­Վա­չէն, ­Սար­գի­սը, ­Սի­մո­նը, ­Սեդ­րա­կը: