2019ի վեր­ջին ա­միս­նե­րէն մին­չեւ այ­սօր, ­Լի­բա­նա­նը եւ ա­նոր կող­քին ­Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թիւ­նը կը դի­մագ­րա­ւեն լուրջ տնտե­սա­կան եւ ըն­կե­րա­յին տագ­նապ մը, ո­րուն վրայ բար­դո­ւած է նաեւ Պ­սա­կա­ձեւ (­Քո­րո­նա) ժահ­րի հա­մա­վա­րա­կի վտան­գը։ Այս տագ­նա­պի լոյ­սին տակ, լի­բա­նա­նա­հայ կա­ռոյց­նե­րը լծո­ւած են գա­ղու­թին եւ հա­յու­թեան վրայ ծա­րա­ցած լուրջ վտանգ­նե­րու դի­մագ­րաւ­ման հսկայ աշ­խա­տան­քին։ «Ա­զատ Օր»ի զրու­ցա­կիցն է «Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թի տնօ­րէն ընկ. ­Շա­հան ­Գան­տա­հա­րեան, որ կը բա­ցատ­րէ տագ­նա­պի բնոյ­թը եւ կա­րե­ւոր տե­ղե­կու­թիւն­ներ կը փո­խան­ցէ ­Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան մա­սին։

Հարցազրոյցը կարելի է դիտել հետեւեալ յղումով՝