­«Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի 60-ա­մեա­կին առթիւ
դպրո­ցի Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թիւ­նը հրա­տա­րա­կած է  յու­շա­տետր-ալ­պոմ մը:
­Փա­փա­քող­նե­րը կրնան ի­րենց ապսպ­րան­քը տալ
հե­տե­ւեալ e-mail-ին։ syl.gon.hagopian@gmail.com:

Գին՝ 20 €:

Յուշատետրը պիտի վաճառուի նաեւ 60-ամեակի տօնակատարութեան օրը: